Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet

Med understödet främjas verksamheten hos riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivaler som ordnas i Finland.


Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.


Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga festivalverksamhet.


Ansökningstiden börjar 9.10.2019 och slutar 13.11.2019 kl. 16.15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst cirka 2,3 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet till det beloppet.


Avsikten är att fatta besluten i februari 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för verksamheten hos etablerade konst- och kulturfestivaler med riksomfattande och internationell betydelse som ordnas i Finland årligen. Verksamheten ska ha omfattande kulturpolitisk betydelse, vara viktig för utvecklingen av festivalbranschen och ha resurser för verksamhet året om.


Understöd beviljas inte riksomfattande barnkulturfestivaler, som kan ansöka om understöd ur anslaget som är avsett för barnkulturfestivaler.

Understöd beviljas inte konst- och kulturfestivaler som kan söka understöd från Centret för konstfrämjande (taike.fi).

Understöd beviljas inte filmfestivaler som kan söka understöd från Finlands filmstiftelse (ses.fi).

 

Med verksamheten stöds verkställandet av statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” inom konst- och kultursektorerna.
Med understödet främjas målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi och i statsbudgeten för 2020:

 • Kreativt arbete och produktion: förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras.
 • Delaktighet och deltagande i kulturen: delaktigheten i kulturen ökar och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat.
 • Kulturens grund och livskraft: kulturgrunden är stark och livskraftig.

Med understödet främjas därtill målen i verksamhetsprogrammet för konst- och kulturfestivaler 2017-2025 som handlar om att stärka festivalernas ställning i konst- och kulturpolitiken, den hållbara utvecklingen, internationaliseringen och kompetensen, kunskapsbasen och samarbetet.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

a) Festivalverksamheten ska vara målinriktad och ändamålsenlig


I bedömningen av ansökningarna beaktas vilka mål som har ställts för verksamheten och med vilka åtgärder målen ska uppnås.
Därtill bedöms hur dessa mål motsvarar syftet med understödet samt hur uppnåendet av målen utvärderas och följs upp. I bedömningen beaktas festivalverksamhetens långsiktiga verkningar.


b) Festivalverksamheten ska vara etablerad och regelbunden.

I bedömningen av ansökningarna beaktas i vilken grad verksamheten sker året om och är bestående.

Med etablerad och regelbunden verksamhet avses att festivalen har ordnats tidigare minst fem gånger och att sökanden har planer för att ordna festivalen även framöver.

Festivalen ska ordnas årligen vid en viss tidpunkt och på en viss plats (tiden och platsen kan variera årligen).

c) Festivalverksamheten ska vara riksomfattande och internationell


Med riksomfattande och internationell verksamhet avses hur brett festivalen når ut till befolkningsgrupper runtom i Finland och internationellt samt hur unik och betydande verksamheten är på riksnivå och internationellt.


I bedömningen beaktas det finländska och internationella intresset för programmet samt vilken medieexponering programmet får. Av ansökan ska framgå programmets kvalitet, omfattning och mångsidighet.


d) Tillgänglighet, kreativt arbete och kreativ produktion, hållbar utveckling


Vid bedömningen av ansökningarna beaktas vilken betydelse verksamheten har för att förbättra deltagandet och delaktigheten i kulturen. Av ansökan ska framgå det totala antalet besökare vid festivalen och målgrupperna (en hurdan målgrupps behov svarar festivalen på och varifrån kommer målgruppen).


I bedömningen beaktas vilken betydelse verksamheten har för att förbättra förutsättningarna för kreativt arbete och kreativ produktion. Av ansökan ska framgå antalet konstnärer som medverkar samt de löner och arvoden som betalas till konstnärerna.


I bedömningen beaktas därtill hur man i verksamheten har beaktat principerna för hållbar utveckling: kulturell, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 
e) Administrativa och ekonomiska förutsättningar för verksamheten

I bedömningen av ansökningarna beaktas sökandens förutsättningar att bedriva festivalverksamhet som huvudsyssla, professionellt och resultatrikt. Därtill betraktas sökandens och bakgrundorganisationernas finansieringsläge och ekonomiska situation. Övrig finansiering räknas till fördel när ansökningarna bedöms.


Förutom ovannämnda ansökningsspecifika grunder för beviljande förutsätter ministeriet att sammanslutningen i sin verksamhet beaktar förutsättningarna i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen och arbetsgivarskyldigheterna som följer av den övriga lagstiftningen. Av dem som fått statsunderstöd år 2020 kommer ministeriet att begära en separat redovisning i ärendet när statsunderstöd för 2021 beviljas.


2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Ytterligare information

Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30206

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/avustukset