Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter

Understödet är avsett för att utveckla verksamhetsmiljöerna för elitidrott genom att förbättra idrottarnas förutsättningar för en andra karriär och för träning och genom att stöda utvecklandet och delandet av kunnande inom elitidrott på riksnivå vid de viktigaste idrottsakademierna och träningscentren.
Understöd kan ges till riksomfattande eller regionalt betydande idrottsakademier och träningscenter som har erkänts av Finlands Olympiska Kommitté.

Understödet beviljas i form av ett riktat allmänt understöd eller som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 7.11.2019 och går ut 12.12.2019 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av januari 2020. Sökandena får besked om beslutet i ministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

Syftet med understödet är att förbättra systemet med en andra karriär för idrottare, möjligheterna att kombinera träning och utbildning, effektivera utnyttjandet av det idrottsliga kunnandet på elitnivå som finns vid träningscentren och utveckla grenspecifika möjligheter till specialträning vid verksamhetsenheter som utsetts i detta syfte på riksnivå.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöd kan ges till regionala eller riksomfattande idrottsakademier som erkänts av Finlands Olympiska Kommitté och vars uppgift är att göra det möjligt för unga idrottare som siktar på den internationella toppen att kombinera daglig träning och studier. Idrottsakademierna kan söka understöd för samordning av stödfunktionerna de ordnar och för kostnader för sakkunnigtjänster, samt för genomförande av en riksomfattande utvecklingsuppgift som bestämts av Finlands Olympiska Kommitté.

Understöd kan också beviljas sådana riksomfattande träningscenter som på basis av sitt specialkunnande inom elitidrott har en riksomfattande utvecklingsuppgift inom elitidrott som bestämts av Finlands Olympiska Kommitté, eller som har en grenspecifik, riksomfattande specialroll som erkänts av grenförbundet och Finlands Olympiska Kommitté. Träningscenter kan få stöd för kostnader för sakkunnigtjänster inom elitidrott samt för genomförande av en riksomfattande utvecklingsuppgift som bestäms av Finlands Olympiska Kommitté.

På följande delområden inom elitidrotten söks träningscenter och idrottsakademier som genomför riksomfattande utvecklingsuppgifter

 1.  Utveckling av ett riksomfattande datasystem för elitidrotten
 2.  Utveckling av träning som främjar idrottarens hälsa
 3.  Utveckling av elitidrottarens prestationsförmåga

Sökanden kan vara en enskild idrottsakademi eller ett riksomfattande träningscenter, en kombination av dessa eller en helhet som består av flera aktörer där en av dem är sökande och samordnare för verksamheten.

Vid bedömning av ansökningarna beaktas nivån på sökandens verksamhet, verksamhetens volym samt geografiska och innehållsmässiga omfattning (grenutbud, idrottarnas antal och nivå, tränarnas antal och nivå, nivån på samordningen av funktionerna).  

I fråga om verksamheten vid idrottsakademierna fäster man dessutom särskild uppmärksamhet vid hur täckande de erbjudna sakkunnigtjänsterna inom träning är, omfattningen av utbudet på studiemöjligheter samt vid hur flexibelt det går att kombinera studier och träning i idrottsakademins verksamhetsmiljö.

I bedömningen beaktas också verksamhetens riksomfattande dimension och verksamhetens betydelse för den riksomfattande utvecklingen av elitidrotten och idrottarens väg.

I bedömningen av ansökningarna är det till fördel att också ha övrig finansiering för verksamheten.

Sökanden ombeds studera handlingen urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten rakenne, roolit ja kriteerit

Sökanden fogar till ansökan urheiluakatemiapulssis sammandrag i pdf-format.

Urheiluakatemiapulssi är idrottsakademiernas och träningscentrens gemensamma databas. Idrottsakademin/träningscentret svarar för att uppgifterna införs och uppdateras i Urheiluakatemiapulssi. Tillgång till uppgifterna i Urheiluakatemiapulssi har undervisnings- och kulturministeriet, Olympiska kommitténs elitidrottsenhet och forskningscentret för tävlings- och elitidrott.

Finlands Olympiska Kommitté fungerar som ministeriets sakkunnigorganisation i bedömningen av idrottsakademiernas och träningscentrens verksamhet. Ett skriftligt utlåtande begärs om ansökningarna av Finlands Olympiska Kommitté.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst ca 80% av de totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Ytterligare information

Ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 330057
[email protected]