FI SV

Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar

Understödet är avsett för verksamhet inom vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar. Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 20.8.2018 och slutar 5.10.2018 kl. 16.15.

Ansökan riktar sig till statsbudgetens moment 29.40.53.4, 29.40.53.6 och 29.40.53.7. Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 27 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Verksamhetsunderstöden ska användas för verksamheten 2019. Avsikten är att fatta besluten i januari 2019. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

Huvudsyftet är att främja forskning – till den del uppgifterna inte faller på andras ansvar – med beaktande av regeringsprogrammets mål samt forsknings- och innovationsrådets riktlinjer, undervisnings- och kulturministeriets strategier kring forskning och de föränderliga behoven inom forskning och det vetenskapliga samfundet. Med hjälp av understöden finansieras sådana sammanslutningar och projekt som kompletterar det nationella forskningssystemet.

Målet med understöden är att öka effektiviteten hos det nationella forskningssystemet.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

1.   Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Understöden beviljas på basis av prövning. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 70 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 • Verksamhetens relevans för att nå ministeriets forskningspolitiska mål.
 • Den nytta som stöd till sammanslutningen eller projektet för med sig för ministeriets forskningspolitiska område. 
 • Främjande av forskning och förhållandet mellan forskning och samhälle.
 • Hur rikstäckande eller internationell verksamheten är. Verksamheten kan komplettera statens övriga funktioner för att främja forskning.
 • Hur etablerad understödstagarens verksamhet är och vilka förutsättningar understödstagaren har att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
 • Den finansiella ställningen och ekonomiska situationen för sökanden och de bakomliggande organisationerna.
 • Övrig finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Ytterligare information

Överinspektör Sami Niinimäki
tfn +358 50 9111169
e-postadress: fornamn.efternamn@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.