FI SV

Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar

Understödet är avsett för verksamhet inom vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar. Understöd kan sökas för stöd för verksamheten och för projekt. I regel beviljar ministeriet inte understöd eller stipendier till fysiska personer eller arbetsgrupper där en fysisk person står som officiell sökande.

Ansökningstiden går ut 29.9.2017 kl. 16.15.

Ansökan riktar sig till statsbudgetens moment 29.40.53.4, 29.40.53.6 och 29.40.53.7. Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 25,9 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Verksamhetsunderstöden ska användas för verksamheten 2018. Projektunderstöd kan användas fram till slutet av 2019 om det inte finns grundade skäl för undantag. Avsikten är att fatta besluten i januari 2018. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

Understödets syfte

Huvudsyftet är att främja forskning – till den del uppgifterna inte faller på andras ansvar – med beaktande av regeringsprogrammets mål samt forsknings- och innovationsrådets riktlinjer, undervisnings- och kulturministeriets strategier kring forskning och de föränderliga behoven inom forskning och det vetenskapliga samfundet. Med hjälp av understöden finansieras sådana sammanslutningar och projekt som kompletterar det nationella forskningssystemet.

Målet med understöden är att öka effektiviteten hos det nationella forskningssystemet.

Hur ansöker man?

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som nämns i tjänsten och lämnar in ansökan till ministeriet via ärendehanteringstjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Ifall den sökande behöver komplettera ansökan, begära ändring i beslutet eller lämna redogörelser ska även dessa ärenden skötas via ärendehanteringstjänsten.

 

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Hämta en Katso-kod på adressen http://www.vero.fi/katso.

 

Ansökan med pappersblankett

Det är fortfarande möjligt att ansöka om understöd med pappersblankett.

Ansökan på papper ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs allas underteckningar.

Till en ansökan gjord på pappersblankett ska intyg över namnteckningsrätt bifogas, exempelvis ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga. Ifall understödet söks med pappersblankett görs en utredning om hur understödet används på en särskild blankett.

Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (PB 29, 00023 STATSRÅDET) senast kl. 16.15 den dag ansökningstiden går ut. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom ansökningens bilagor kan försvinna.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors

Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15

Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet.

En ansökan som kommer in efter den utsatta tiden avslås.

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

1.   Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Understöden beviljas på basis av prövning. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 70 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 • Verksamhetens relevans för att nå ministeriets forskningspolitiska mål.
 • Den nytta som stöd till sammanslutningen eller projektet för med sig för ministeriets forskningspolitiska område. 
 • Främjande av forskning och förhållandet mellan forskning och samhälle.
 • Hur rikstäckande eller internationell verksamheten är. Verksamheten kan komplettera statens övriga funktioner för att främja forskning.
 • Hur etablerad understödstagarens verksamhet är och vilka förutsättningar understödstagaren har att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
 • Den finansiella ställningen och ekonomiska situationen för sökanden och de bakomliggande organisationerna.
 • Övrig finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

 

Vilka villkor gäller i anslutning till hur understödet används?

Understödet får användas endast för det ändamål det har beviljats.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Tillsammans med övriga offentliga understöd får understödet inte heller överskrida beloppet av de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som skäliga kostnader godkänner ministeriet löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade bikostnader. Lönen kan betalas antingen som penninglön eller naturaförmån.

Den som tar emot understöd ordnar sin ekonomi och förvaltning på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller om allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen.
  (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Hur rapporterar man om resultat och om hur understödet använts?

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett.

Blanketter och bilagor

Beviljade understöd

Ytterligare information

Överinspektör Sami Niinimäki
tfn +358 50 9111169
e-postadress: fornamn.efternamn@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta