FI SV

Förbättrande av tillgången till konst och kultur för barn och unga / grundläggande konstundervisning

Syftet med statsunderstödet som verkställer regeringens spetsprojekt Förbättrande av tillgången till konst och kultur är att öka de jämlika möjligheterna att utöva konst och kultur på hobbytimmar i anknytning till skoldagen i fråga om elever i årskurs 1-10 samt att stärka deltagandet i konst och kultur bland barn i dagisåldern. 

Ansökningstiden är avslutad 14.6.2017.

Ansökningstid för 2018: se. Specialunderstöd för att göra konsten och kulturen tillgängligare för barn och unga

 

Understöd kan sökas av anordnare av grundläggande konstundervisning, som kan vara kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar eller stiftelser. 

År 2017 indelas projekten i tre grupper:  

A) Nya projekt där aktiviteter ordnas för alla eller största delen av barnen i kommunen eller eleverna inom den grundläggande utbildningen
B) Nya projekt som fokuserar på elever i årskurs 7-10
C) Övriga nya projekt
D) Projekt som ansöker om fortsatt finansiering och som i den första ansökningsomgången för spetsprojektet år 2016 fått understöd för läsåret 2016-2017. Ett projekt som fortsätter ska börja efter att det tidigare projektet avslutats.
 

Målet är att stärka barnens och de ungas kreativitet och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kulturarv. Målet är att stärka skolans verksamhetskultur så att den bättre stöder barnens fritidsintressen och så att skolans lokaler används mångsidigt för elevernas fritidsaktiviteter.

Med understöden minskas barns och ungas otrygghet, ensamhet och brist på sysselsättning på eftermiddagarna efter skoldagen samt främjas integrationen av invandrarbarn och -unga. Projekten inom grundläggande konstundervisning som understöds ska ge så många barn och unga som möjligt tillgång till högklassig konstfostran som ges av lärare vid läroanstalter för grundläggande konstundervisning. Därtill ska projekten engagera barn och familjer i konst, kultur och kulturarv, komplettera och stöda skolans och småbarnspedagogikens konst- och kulturfostran samt utvidga och berika inlärningsmiljöerna inom småbarnspedagogiken, skolan och den grundläggande konstundervisningen.

Undervisnings- och kulturministeriet använder 1 miljon euro för understöden.

Förutsättningar för beviljande av understöd och bedömningskriterier:

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande förutsättningar och bedömningskriterier beaktas:

Verksamheten som understöds ska bestå av

 • förberedande undervisning inom olika konstområden i daghemmens lokaler (avgiftsfritt/skälig avgift) 
 • grundläggande konstundervisning som utgår från läroplanen för olika konstområden för elever vid läroanstalter inom grundläggande konstundervisning i skolans lokaler (avgiftsfritt/skälig avgift) 
 • introduktion till grundläggande konstundervisning i form av klubbverksamhet i skolan för elever inom den grundläggande utbildningen = grundskoleelever (avgiftsfritt) 
 • annan klubbverksamhet i skolan som stöder skolans konstfostran under ledning av lärare inom den grundläggande konstundervisningen (avgiftsfritt) 
 • annan fritidsverksamhet under ledning av lärare från läroanstalter inom grundläggande konstundervisning (avgiftsfritt/skälig avgift).

Verksamheten kan vara långvarig eller ha projekt-/produktionskaraktär. Om deltagaravgiften är ett hinder för deltagande ska den inte krävas.

Verksamheten kan genomföras på daghem, i grundskolor eller i läroanstalter för grundläggande konstundervisning i närheten av dessa samt i andra lämpliga lokaler i närheten av daghemmet eller skolan.

Villkor för beviljande av statsunderstöd är att  

 • sökanden på förhand utrett intresset för verksamheten bland daghem och/eller skolor som är samarbetspartners
 • projektplanen beaktar de kommun- och skolspecifika resultaten i undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande Skolelevsenkät

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: 

 • projektets kvalitet och genomslag 
 • planens tydlighet och genomförbarhet 
 • barn- och ungdomscentrering: hur barns och ungdomars intressen beaktas i verksamhetens innehåll och hur deras önskemål beaktas under verksamhetens gång; säkerställandet av interaktionen mellan handledaren och deltagarna
 • samarbete med andra anordnare av grundläggande konstundervisning samt småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt med aktörer inom barnkultur och spridning av god praxis 
 • verksamheten riktas till barn med få hobbyer och till områden som erbjuder lite hobbyverksamhet 
 • beaktandet av specialgrupper och målgruppens diversitet 
 • uppföljningen och utvärderingen av projektet 
 • hur projektet stöder genomförandet och utvecklingen av läroplanerna inom den grundläggande konstundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Regionala samarbetsprojekt mellan flera aktörer prioriteras.

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Godtagbara kostnader och villkor som gäller användningen av understödet

Understödet får användas för

 • löne- och resekostnader för lärare och yrkeskunniga handledare
 • skäliga kostnader för samordning
 • lokalkostnader som projektet medför (användningen av skolans lokaler ska vara avgiftsfri) 
 • nödvändiga och skäliga kostnader för redskap och material 

Understödet får inte användas för verksamhet som sökanden får något annat statsunderstöd för.
Statsunderstödet får inte användas 

 • för verksamhet för vilken det redan beviljats statligt specialunderstöd för samma tidpunkt 
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan existerande verksamhet 
 • för verksamhet enligt tillståndet att ordna utbildning hos utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme 
 • för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen för vilken kommunerna får statsandel per handledningstimme.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för. Nya projekt ska börja senast i september 2017. Projekt som fortsätter kan börja först efter att det föregående projektet avslutats.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras.  Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe.
 
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.
• Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
• Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen.
(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Lagrum som tillämpas på understödet:
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
Statsunderstödslagen (688/2001) http://www.finlex.fi

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Stödtagaren förväntas rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe. 

Understöd som har ansökts via ärendehanteringstjänsten och som har beviljats för 2017 kan man härefter också redovisa för i ärendehanteringstjänsten. Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen lämnas på en separat blankett.

 

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Ansökan ska förses med en projektplan med uppgifter om:

1) vilken av följande funktioner det handlar om: förberedande undervisning inom grundläggande konstundervisning/grundläggande konstundervisning/klubbverksamhet i skolan/övrig klubbverksamhet/övrig fritidsverksamhet/projekt eller produktion (se avsnittet med definitioner)

2) konstområdena

3) projektets längd 

4) skolor och daghem som deltar i projektet 

5) uppskattning över antalet barn och unga som deltar i verksamheten 

6) plan för att göra verksamheten bestående 

7) plan för säkerställandet av kontinuiteten i barnens grundläggande konstundervisning efter att projektet avslutats (om det handlar om grundläggande konstundervisning). 


Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten
 
Katso-koden får du på adressen http://www.vero.fi/katso   
Användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten (pdf)
Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

Ansökan på pappersblankett:

Ansök i första hand om understöd via den elektroniska ärendehanteringstjänsten. Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. Vi rekommenderar inte att ansökan skickas per e-post, eftersom bilagorna till ansökan kan komma bort i e-posten.

En ansökan på pappersblankett ska undertecknas av den ansökande partens officiella namntecknare. Om flera personer har gemensam namnteckningsrätt krävs allas underskrifter. Till en ansökan på pappersblankett bifogas en utredning över namnteckningsrätten (t.ex. ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga). Om en pappersblankett har använts för ansökan om understöd ska redovisningen av användningen av understödet lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista dagen för ansökningstiden kl. 16.15. Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorkontorets öppettider: mån–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) avses med grundläggande konstundervisning sådan målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen och det centrala innehållet för varje konstområde i den grundläggande konstundervisningen (grunderna för läroplanen). Grunderna för läroplanen kan innehålla lärokurser av olika omfattning (allmän och fördjupad lärokurs).

I grunderna för läroplanen för olika konstområden har man också beaktat förberedande undervisning för barn under skolåldern. Till exempel den förberedande undervisningen i musik innefattar musiklekskole- och musikhandledningsverksamhet samt verksamhet med nära anknytning till dessa. Den förberedande undervisningen sker i grupp och innefattar samarbete mellan olika konstområden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning kan för eleverna i samband med den grundläggande utbildningen ordnas biblioteksverksamhet, klubbverksamhet och annan verksamhet som nära anknyter till utbildningen. Klubbverksamhet i skolan är verksamhet som definieras i grunderna för läroplanen och principerna för ordnandet av verksamheten ska antecknas i läroplanen. Skolan beslutar om verksamheten i sina årliga arbetsplan. Skolans klubbverksamhet är gratis för eleven.

I skolan kan också ordnas annan klubb- och fritidsverksamhet som man vid behov kan ta ut skäliga avgifter för.


 

Sökning på pappersblanket:  Blankett för specialunderstöd doc (på blanketten nämns de bilagor som behövs)

Beviljade understöd

2016
2017

Ytterligare information

Överinspektör Hanna Koskimies, UKM, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, Ansvarsområdet för konst och kulturarv, tfn 02953 30048, fornamn.efternamn@minedu.fi