Allmänt projektstöd för konst och kultur

Allmänt projektstöd för konst och kultur är avsett för sådana projekt som med tanke på främjandet av kulturpolitiken är betydande och till sitt syfte begränsade, för vilka understöd inte kan beviljas ur undervisnings- och kulturministeriets, Centret för konstfrämjandets, Museiverkets eller Finlands filmstiftelses till buds stående budgetanslag.

Understöden beviljas som specialunderstöd.

Man får ansöka om understöd året om. Avsikten är att fatta beslut om understöden minst tre gånger per år.

Nästa datum till beslutsförslaget beräknas vara i början av maj. Om ni vill se till att er ansökan behandlas då, skall ansökan vara inne i ministeriet före utgången av april månad. Ministeriet förbehåller sig dock rätten till tidtabellsförändringar i en eller annan riktning.

Handläggningstiden för ansökningarna är 1-5 månader beroende på när ansökan har lämnats in till undervisnings- och kulturministeriet och när ministeriet fattar besluten.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.  I regel beviljas understöd inte om sökanden fått understöd för samma projekt av undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande, Museiverket eller Finlands filmstiftelse.

Understödet ska bidra till regeringens kulturpolitiska mål att göra konsten och kulturen tillgängligare samt målen för undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025, att förbättra förutsättningarna för skapande arbete, främja olika befolkningsgruppers delaktighet och medverkan i kulturen samt stärka den kulturella grunden.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten  
Mer information på UKM:s webbplats  
Suomi.fi-anvisningar och stöd
Anvisningar för Katso-tjänsten

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Vid bedömningen av beviljande av understöd utvärderas hur betydande projektet är med tanke på det syfte som fastställts för det anslagna beloppet ur statsbudgeten, hur nödvändigt och aktuellt projektet är, dvs. på vilket sätt de projekt som får understöd främjar regeringens kulturpolitiska mål samt de mål som ingår i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025.

Av projektplanen bör framgå med vilken tidtabell och hur projektet planenligt ska genomföras, vilka åtgärder som ska vidtas, hur man avser att följa med att syftet med projektet uppnås och vilka effekter projektet kommer att ha.

Om den sökande får allmänt understöd från undervisnings- och kulturministeriet eller Centret för konstfrämjande, bör det klart framgå av ansökan vilka omständigheter som gör att projektet inte kan genomföras med hjälp av det allmänt understöd som beviljats. I ansökan ska även nämnas de övriga offentliga understöd som ansökts för projektet eller som redan beviljats. Dessa kan vara understöd från andra ministerier och myndigheter som är underställda dessa eller från kommuner. Därtill ska man ange den övriga, icke-offentliga finansiering som erhållits för projektet samt självfinansieringen.

Övrig finansiering kan räknas till fördel när ansökningarna bedöms.

2.    Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
    (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

2019 I  2018

Sök nu

Ansökningstid för 2020
2.1.2020 - 31.12.2020 16:15

Ytterligare information

Kulturrådet Leena Laaksonen, tfn 0295 3 30175, [email protected]  

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen