Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd

Understöd kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som utövar gränsöverskridande kultursamarbete med Ryssland och som med hjälp av projektsamarbete främjar ett på ömsesidigt partnerskap baserat samarbete med Ryssland inom konst- och kulturbranschen.

Understöd kan sökas endast av sammanslutningar eller stiftelser med rättsförmåga. Sökanden kan inte vara en privatperson eller en oregistrerad grupp.

Ansökningstiden börjar den 22 november 2019 och går ut den 17 februari 2020 kl. 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 500 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Längden på den tid som det tar att behandla och bedöma ansökningarna och ta beslut är beroende på hur många ansökningar som lämnas in och processen tar 3 - 4 månader i anspråk. Efter ansökningstidens slut ges det inte ut information om behandlingen av ansökningarna. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningar gällande de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det finländsk-ryska kulturforumet i Tula 26.–29.9.2019 ska inte riktas till denna utlysning, utan dessa ansökningar ska riktas till Samfundet Finland-Ryssland rf. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar ett anslag på max. 50 000 euro till ändamålet till Samfundet Finland-Ryssland av dessa medel.

Huvudmålsättningen med understödet är att

 • verkställande av aktiv medborgarsamhällelig verksamhet och demokrati som hänför sig till kultursektorn; medborgarnas deltagande i konst- och kulturverksamhet
 • den internationella kännedomen om och uppskattningen för finsk konst och kultur samt dialog mellan kulturer
 • förbättra förutsättningarna för kultursamarbete mellan Finland och Ryssland
 • uppmuntra aktörer att utveckla direkt umgänge i verksamhetsmiljöer som omfattar två eller flera aktörer och samarbetsnätverk
 • öka kulturkännedomen och det praktiska samarbetet mellan Finland och Ryssland
 • utöka kulturutbyte och -export till Ryssland och bidra till dess kvalitet
 • stärka den internationella konkurrenskraften och uppskattningen i fråga om finländsk konst och kultur i samarbetet med Ryssland.

Sökanden kan uppfylla målen bland annat genom evenemangsverksamhet och publikarbete, information, statistikföring, rådgivning, utbildning och genom publikationsverksamhet.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.
Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i  ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso
Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten  (pdf)
Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamhetens relevans för att främja ministeriets kulturpolitiska mål i strategin 2025 (skapande arbete och produktion, delaktighet och medverkan i kulturlivet, kulturens grund och kontinuitet)
 • Omfattning, kvalitet och effektfullhet i samarbetsprojektet för att besvara målsättningarna i anslagsutlysningen
 • Behovet av understödet där man även tar i beaktan den sökandes ekonomiska resurser och möjligheter till annan finansiering samt att den ryska samarbetsparten deltar i planeringen, genomförandet och finansieringen av projektet på lik fot.

I specialunderstöden prioriteras projekt som har bred slagkraft. Det uppmärksammas om det till exempel går att etablera nya verksamhetsmodeller eller bredare sprida ut redan existerande praxis med hjälp av projekten. Övrig finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 80 procent av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet som finansieras.

Den sökande skall i ansökan ange hur mycket av det beviljade understödet har planerats att distribuera vidare.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 201920182017 | 2016 | 2015

Ytterligare information

Kulturråd Maija Lummepuro, fö[email protected], tfn 0295 330 198

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd

För de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det finsk-ryska kulturforumet i Tula 26.–29.9.2019: ytterligare information ges av Samfundet Finland-Ryssland rf, projektchef Olga Kauppinen, tfn +358 9 693 8642, fö[email protected], https://www.kultforum.org/