FI SV

Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd

Understöd kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som utövar gränsöverskridande kultursamarbete med Ryssland och som med hjälp av projektsamarbete främjar ett på ömsesidigt partnerskap baserat samarbete med Ryssland inom konst- och kulturbranschen.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Ansökningstiden börjar den 18 december 2017 och går ut den 15 februari 2018 kl. 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 500 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.  Längden på den tid som det tar att behandla och bedöma ansökningarna och ta beslut är beroende på hur många ansökningar som lämnas in och processen tar 3 - 4 månader i anspråk. Efter ansökningstidens slut ges det inte ut information om behandlingen av ansökningarna. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningar gällande de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det finländsk-ryska kulturforumet i St Petersburg 21–22.9.2017 ska inte riktas till denna utlysning, utan dessa ansökningar ska riktas till Samfundet Finland-Ryssland rf. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar ett anslag på max. 50 000 euro till ändamålet till Samfundet Finland-Ryssland av dessa medel.

Huvudmålsättningen med understödet är att

 • förbättra förutsättningarna för kultursamarbete mellan Finland och Ryssland
 • uppmuntra aktörer att utveckla direkt umgänge i verksamhetsmiljöer som omfattar två eller flera aktörer och samarbetsnätverk
 • öka kulturkännedomen och det praktiska samarbetet mellan Finland och Ryssland
 • utöka kulturutbyte och -export till Ryssland och bidra till dess kvalitet
 • stärka den internationella konkurrenskraften och uppskattningen i fråga om finländsk konst och kultur i samarbetet med Ryssland.

Sökanden kan uppfylla målen bland annat genom evenemangsverksamhet och publikarbete, information, statistikföring, rådgivning, utbildning och genom publikationsverksamhet.

Du kan ansöka om understöd i första hand via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/katso

Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten  (pdf)

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

 

Understöden är beroende av prövning. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 80 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet som finansieras.

Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamhetens relevans för att främja ministeriets kulturpolitiska mål i strategin 2025 (skapande arbete och produktion, delaktighet och medverkan i kulturlivet, kulturens grund och kontinuitet)
 • Omfattning, kvalitet och effektfullhet i samarbetsprojektet för att besvara målsättningarna i anslagsutlysningen
 • Behovet av understödet där man även tar i beaktan den sökandes ekonomiska resurser och möjligheter till annan finansiering samt att den ryska samarbetsparten deltar i planeringen, genomförandet och finansieringen av projektet på lik fot.

I specialunderstöden prioriteras projekt som har bred slagkraft.  Det uppmärksammas om det till exempel går att etablera nya verksamhetsmodeller eller bredare sprida ut redan existerande praxis med hjälp av projekten. Egen finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (doc)

Utredningsblankett (doc)

20182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Ytterligare information

Ytterligare information: Kulturråd Maija Lummepuro, förnamn.efternamn@minedu.fi, tfn 0295 330 198

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd

För de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det finsk-ryska kulturforumet i St Petersburg 21–22.9.2017: ytterligare information ges av Samfundet Finland-Ryssland rf, projektchef Olga Kauppinen, tfn +358 9 693 8642, förnamn.efternamn@venajaseura.com, https://www.kultforum.org/