Allmänna understöd för verksamheten vid riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur år 2020

Med understödet stärks förutsättningarna för kulturpolitiskt betydande verksamhet hos riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur.

Understöd kan beviljas till riksomfattande eller på annat sätt kulturpolitiskt viktiga:

 • organisationer inom konst och kultur
 • sammanslutningar eller stiftelser som producerar konst- och kulturtjänster
 • sammanslutningar eller stiftelser som dels främjar utövandet av konst och kultur, dels konst- och kulturfostran

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Den sökande ska ha rättskapacitet. Understöd beviljas inte privatpersoner.

Ansökningstiden börjar onsdag 18.9.2019 och slutar torsdag 7.11.2019 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst cirka 12 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet till det beloppet.

Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2020.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

 

Syftet är att främja

 • konstens, kulturens och kulturarvets betydelse, uppskattning och genomslag i samhället
 • utvecklingen, kompetensen och internationaliseringen inom konst och kultur.
 • verkställandet av statsminister Antti Rinnes regeringsprogram Ett inkluderande och kunnigt Finland inom konst- och kultursektorerna.

Utgångspunkten är att verksamheten som understöds ska främja målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitikens strategi 2025.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna bygger på en helhetsbedömning. Den inbördes jämförelsen görs som en jämförelse inom respektive område. Där beaktas i vilken utsträckning ansökan uppfyller de sju grunder för beviljande som presenteras nedan.

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

1) Verksamheten ska vara kulturpolitiskt betydelsefull

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt den sökandes verksamhet främjar ett eller flera effektmål i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 och ministeriets mål i statens budgetproposition för 2020, eller på vilka andra sätt den sökandes verksamhet har kulturpolitisk betydelse

Kulturpolitisk strategi 2025

I budgetpropositionen 2020 är ministeriets mål för det samhälleliga genomslaget följande:

- Förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionsformerna diversifierats.

- Deltagandet i kulturen har ökat och skillnaderna i deltagandet bland olika befolkningsgrupper har minskat.

- Kulturgrunden är stark och livskraftig.

2) Verksamheten ska vara regelbunden och målinriktad och ska innefatta konkreta åtgärder

I bedömningen av ansökningarna beaktas i vilken grad verksamheten sker året om och är bestående, hur verksamheten avses genomföras med konkreta åtgärder, vilka mål som har ställts för åtgärderna och hur uppnåendet av målen följs upp.

Ett tecken på bestående verksamhet är att verksamheten är fortlöpande och utgör en helhet som omfattar även annan verksamhet än att ordna ett enskilt evenemang eller att publicera en medlemstidning. Deltagande i tillställningar som ordnas av någon annan aktör räknas inte som egen verksamhet, om inte deltagandet är nödvändigt för att målet för den egna verksamheten ska uppnås.

I bedömningen beaktas även vilka effekter verksamheten har på sikt.

3) Verksamheten ska vara riksomfattande eller på annat sätt ha nationell betydelse.

Med riksomfattande avses hur omfattande verksamheten är inom vårt land och hur stora befolkningsgrupper verksamheten når ut till.

I bedömningen beaktas därtill från ett hur stort område sammanslutningens medlemmar eller aktörer kommer samt om sammanslutningens tjänster geografiskt täcker hela landet.

I bedömningen beaktas också hur unik och betydande verksamheten är på riksnivå.

Riksomfattande eller övrig nationell betydelse förutsätter att sökanden har verksamhet någon annanstans i Finland än på sammanslutningens hemort och att sökandens åtgärder når stora grupper av människor eller åtminstone andra befolkningsgrupper än de egna medlemmarna.

Som nationellt betydande räknas sådan verksamhet som övriga sammanslutningar på området inte bedriver.

4) Den sökandes ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar

I bedömningen beaktas sammanslutningens ekonomiska helhetssituation (bokslut och balansräkning).

Budgeten för det kommande verksamhetsåret (utgifter och inkomster) och det bidrag som söks i relation till verksamhetsplanen. Budgeten ska vara dimensionerad i rätt förhållande till verksamhetens omfattning och mångsidighet samt till kostnaderna för åtgärderna.

I bedömningen beaktas dessutom hur mångsidiga de budgeterade inkomsterna är (medelsanskaffning, övriga understöd, övrig finansiering).

Den sökandes ekonomi ska vara i balans. Det räknas till fördel för sökanden om verksamheten finansieras med annan finansiering än enbart med offentliga medel.

En sökande som får understöd kan inte vara i konkurs eller ha väsentligt underlåtit att betala sina skatter eller socialskyddsavgifter, och en nyckelperson för verksamheten kan inte tidigare ha gjort sig skyldig till brott vid ansökan om understöd och kan inte ha meddelats näringsförbud.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst 98 procent av de faktiska kostnaderna för den verksamhet som understöds.

5) Verksamhetens betydelse inom det egna fältet

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hurdant förhållande den sökande har till övriga aktörer inom området. I bedömningen kan man betona sökandens särskilda uppgift på området eller i målgrupperna för verksamheten.

I fråga om organisationer beaktas om sökanden är en centralorganisation eller medlemsorganisation.

Dessutom bedöms i vilken omfattning den sökande representerar sin bransch på nationell nivå, och huruvida den sökande representerar sin bransch i internationella sammanhang.

6) Samarbetsförutsättningar

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hur mycket den sökande samarbetar med aktörer inom den tredje sektorn, den offentliga sektorn och den privata sektorn, samt hurudant samarbete det handlar om.

7) Utveckling av branschen

Vid bedömning av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt sökanden följer med verksamhetsmiljön samt aktivt identifierar utvecklingsbehov och -möjligheter på området.

Sådana åtgärder kan vara exempelvis strukturell utveckling av branschen samt åtgärder som stärker branschens finansieringsgrund (t.ex. genom att sammanslå olika aktörer eller genom att utnyttja nya finansieringsformer).

Förutom ovannämnda ansökningsspecifika grunder för beviljande förutsätter ministeriet att sammanslutningen i sin verksamhet beaktar förutsättningarna i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen och arbetsgivarskyldigheterna som följer av den övriga lagstiftningen. Av dem som fått statsunderstöd år 2020 kommer ministeriet att begära en separat redovisning i ärendet när statsunderstöd för 2021 beviljas.

2.    Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet eller en del av det hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Bibliotek Kultur

Ytterligare information

Filmkultur och audiovisuell kultur: Laura Mäkelä, tfn 02953 30222
Scenkonst (scenkonst, cirkuskonst och dans): Katri Santtila, tfn 02953 30285
Bibliotek: Leena Aaltonen, tfn 02953 30344
Litteratur: Leena Laaksonen, tfn 02953 30175
Musik: Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Kulturarvet: Päivi Salonen, tfn 02953 30281
Visuell konst (bildkonst, fotokonst, seriekonst och illustrationskonst samt mediekonst), arkitektur och formgivning: Petra Havu, tfn 02953 30185
Övriga samfund inom kultursektorn: Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081, Hanna Koskimies, tfn 02953 30048 Maija Lummepuro, tfn 02953 30198, Anne Mattero, 02953 30206 och Petra Havu 02953 30185

e-postadresser: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.