Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter och försök som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet

Med understödet främjas genomförandet av de mål och uppgifter som anges i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), särskilt utförandet av en sådan utvecklingsuppgift som avses i lagens 6 §. Med understödet främjas också försök som hänför sig till verkställigheten av lagen.

Ansökningstiden börjar 12.4.2019 och går ut 4.6.2019 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i september 2019. De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten.

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över sammanlagt 1,3 miljoner euro för beviljande av understöd enligt ansökan, varav ca 1 miljon euro anvisas för utförande av utvecklingsuppgifter och ca 300 000 för försöksprojekt.  Den slutliga fördelningen bestäms på basis av ansökningarna.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2019), Lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), Statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Med understödet genomförs den utvecklingsuppgift som avses i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019) och de försök som hänför sig till uppgifterna enligt lagen. 

Understödets syfte grundar sig på lagen om kommunernas kulturverksamhet och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 samt målområdena i strategin.

Utvecklingsuppgift

Syftet med utvecklingsuppgiften är att stödja kvaliteten, genomslaget, personalens kompetens, invånarnas jämlikhet och kommunernas inbördes samverkan i fråga om kommunernas kulturverksamhet på nationell och regional nivå.

Utvecklingsuppgiften ska omfatta utveckling av kommunernas kulturverksamhet antingen på nationell eller på regional nivå och ska således utföras på ett övergripande och långsiktigt sätt.  Verksamheten kan beviljas finansiering åren 2019–2021. Det är önskvärt att de som genomför utvecklingsuppgiften samarbetar med flera aktörer.

Anslaget för utförande av den riksomfattande utvecklingsuppgiften är avsett för att på ett rättvist sätt stödja alla kommuners kulturverksamhet. Anslaget ska användas för att ordna kulturverksamhet i kommunerna, främja kvaliteten och genomslaget och stärka kulturverksamheten i hela landet.

Anslaget kan användas för att utveckla och stödja till exempel samarbetet mellan kommunerna, kompetens som behövs för att ordna och genomföra kulturverksamhet samt riksomfattande tjänster och funktioner som kan utnyttjas i kommunernas kulturverksamhet. Samarbetet mellan kommunerna kan omfatta till exempel administrativt samarbete eller skapande av gemensamma produktionsstrukturer för konst- och kulturtjänster med beaktande av olika kommuners resurser och tjänster. Kompetensutvecklingen kan fokusera till exempel på kommunens egen personals och samarbetspartnernas expertis och samutveckling eller på de förtroendevaldas kännedom och möjligheter till inflytande i fråga om den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet. De riksomfattande tjänster och funktioner som gagnar kommunernas kulturverksamhet kan gälla till exempel kommunikation, produktion av information och metoder och plattformar för att förmedla information samt spridning av god praxis.

Ministeriet har som mål att 2019 välja 1–3 aktörer för att verkställa en riksomfattande utvecklingsuppgift (ca 200 000–300 000 euro/aktör).

Anslaget för att utföra en regional utvecklingsuppgift är avsett för att stärka kommunernas kulturverksamhet på regionala grunder. Den regionala verksamheten ska omfatta minst ett landskap och alla kommuner i landskapet ska omfattas av verksamheten, vilket förutsätter att deltagarna samarbetar. Samarbetet kan omfatta skapande av gemensamma regionala produktionsstrukturer för konst- och kulturtjänster med beaktande av kommunernas, konst- och kulturinstitutionernas och de övriga aktörernas resurser och tjänster över kommun- och landskapsgränserna. Också sådan verksamhet som genomförs på olika håll i Finland i flera regioner som har liknande regionstruktur eller är lika stora kan beviljas stöd för en regional utvecklingsuppgift.   Sådana områden och regioner kan vara t.ex. stadsregioner, områden med landsbygdskaraktär, förorter eller andra områden som har liknande utmaningar när det gäller att producera kulturtjänster.

Den regionala utvecklingsuppgiften ska främja likvärdig tillgång till konst och kultur samt mångsidig användning av konst- och kultur i olika befolkningsgrupper liksom också skapa förutsättningar för konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet. Syftet är att stärka likvärdig tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst särskilt i sådana kommuner eller delar av kommuner där tillgången till konst- och kulturtjänster är liten eller tjänsterna utnyttjas i ringa omfattning. Utvecklingsuppgiftens fokus kan till exempel ligga på att identifiera behoven och förväntningarna bland olika användare och icke-användare av tjänster, sättet att ordna och producera tjänster eller inriktningen av tjänsterna och verksamheten till olika befolkningsgrupper.  Den verksamhet som understöds kan också omfatta strukturerna eller sådan verksamhet som stärker de regionala strukturerna för att förmedla och koordinera konst- och kulturtjänster. Syftet med skapandet av förutsättningar för konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet är att skapa nya arbetsmöjligheter för konstnärer i områden där såväl möjligheten att få sin utkomst från konstnärligt arbete som tillgången till konst är liten. 

Ministeriet har som mål att 2019 välja 1–4 aktörer för att verkställa en regional utvecklingsuppgift (ca 100 000–200 000 euro/aktör).

Försök

Försöken är projekt som stöder främjandet av kommunernas kulturverksamhet men som till sin omfattning är mindre än de riksomfattande eller regionala utvecklingsuppgifterna. Syftet med försöken är att skapa nya och innovativa verksamhetsmodeller för kommunernas kulturverksamhet eller tillämpa modeller som redan har skapats på annat håll. Försöken kan genomföras i en eller flera kommuner eller i en del av en kommun. Verksamhetsmodellerna ska främja målen och uppgifterna enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Ett försöksprojekt kan också resultera i att försöket inte går att omsätta i praktiken. Ett försöksprojekt får räcka högst ett år och finansieringen är högst 40 000 euro/finansieringsbeslut.

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning med beaktande av de grunder som anges nedan. Ett villkor för beviljande av understöd är att ansökan uppfyller samtliga nedanstående projektspecifika ansökningskriterier som poängsätts på det sätt som beskrivs nedan. I den inbördes jämförelsen av ansökningarna beaktas respektive ansökans poängtal samt hur väl de allmänna grunderna för beviljande av understöd samt förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. I fråga om riksomfattande och regionala utvecklingsuppgifter förbehåller sig undervisnings- och kulturministeriet rätten att föra preciserande förhandlingar med sökandena innan de slutliga besluten fattas.

Ansökningarna handläggs vid ministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning. Innan förslaget till beslut läggs fram bedöms och poängsätts ansökningarna av en bedömningsgrupp.

Varje ansökningsspecifik grund för beviljande poängsätts enligt en skala på 1–5.  Således är det maximala antalet poäng för en utvecklingsuppgift 25 poäng och för försök 5 poäng.

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande och principer vid poängsättningen

Utvecklingsuppgift

Grunder för beviljande som gäller utvecklingsuppgiftens mål, innehåll och utförande och som beaktas vid poängsättningen

1) På vilket sätt genomförs målområdena och målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 i den verksamhet som anges i ansökan när det gäller kommunernas kulturverksamhet? Sökanden ska ange vilket målområde och vilket mål i strategin som ansökan riktas mot.

2) Vilket av de syften som anges i utlysningen förverkligas genom sökandens utvecklingsuppgift och hur har behovet av verksamheten konstaterats (t.ex. forskning, erfarenhetsbaserad kunskap eller annan information)?

a) på nationell nivå (om ansökan gäller en riksomfattande utvecklingsuppgift)

b) på regional nivå (om ansökan gäller en regional utvecklingsuppgift)

3) Hur verkställer sökanden lagen om kommunernas kulturverksamhet och särskilt en sådan riksomfattande eller regional utvecklingsuppgift som avses i lagens 6 §? Plan över de utvecklingsåtgärder som vidtas för att utföra en viss utvecklingsuppgift:

 •  En noggrann beskrivning av utvecklingsåtgärderna (hur de mål de som ställts upp ovan uppnås med hjälp av utvecklingsåtgärderna)

4) Vilken omfattning, art och effekt har utvecklingsuppgiften och de åtgärder som hänför sig till den på nationell eller regional nivå och mer övergripande i samhället, hur ändamålsenligt och täckande är projektets samarbetsnätverk, hurdan expertis och hurdant kunnande har nätverket och på vilket sätt förbinder man sig till samarbete,

 • En beskrivning av utvecklingsuppgiftens och åtgärdernas omfattning och art och av de förväntade effekterna
 • En beskrivning av samarbetsnätverket och intentionsavtalen samt av samarbetsformerna och samarbetssätten. I fråga om regionala utvecklingsuppgifter förutsätts det att så många kommuner i regionen som möjligt förbinder sig till uppgiften. Andra samarbetspartner kan till exempel vara konst- och kulturinstitutioner, organisationer och företag inom konst och kultur samt läroanstalter. Om sökanden är en läroanstalt, ska sökandens samarbetspartner vara kommuner samt aktörer inom konst- och kultursektorn.
 • En beskrivning av sökandens och samarbetspartnernas roller i projektet och av erfarenhet, kvalifikationer och kunnande
 • En beskrivning av hur utvecklingsuppgiftens resultat och effekter kan spridas
 • En beskrivning av hur och med vilka kostnader utvecklingsuppgiftens kontinuitet kan tryggas

5) En beskrivning av projektets kostnadskalkyl, finansieringsplan och tidtabell samt av informationen om och uppföljningen av projektet

 • Kostnadskalkyl och finansieringsplan för utvecklingsuppgiften
 • Samarbetspartnernas finansieringsandel
 • I fråga om en regional utvecklingsuppgift ska sökanden och samarbetspartnerna ha en finansieringsandel på minst tio (10) procent av totalkostnaderna för projektet; se UKM:s villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd och ansökningsguiden). I fråga om en riksomfattande uppgift kan finansiering beviljas till högst 95 % av totalkostnaderna.
 • Tidtabell
 •  Kommunikationsplan och uppföljningsplan

Försök

I fråga om försöksprojekt förutsätts det att en försöksplan utarbetas. Planen ska innehålla:

 • en beskrivning av på vilket sätt försöket grundar sig på lagen om kommunernas kulturverksamhet och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025
 • en beskrivning av behovet av försöket/ kund- eller användarrespons
 • en så noggrann beskrivning av försöket som möjligt (idé, lösning eller verksamhetsmodell)
 • försökets nyhetsvärde och innovativitet
 • en beskrivning av de åtgärder som hänför till försöket
 • en plan för hur försöket ska genomföras och omsättas i praktiken under projekttiden eller testas
 • eventuella samarbetspartner och tidtabell
 • kostnadskalkyl och finansieringsplan

Vid poängsättningen beaktas försökets samband med lagstiftningen, behovsbeskrivningen, idén, nyhetsvärdet och innovativiteten, åtgärderna, samarbetspartnerna, tidtabellen och kostnadskalkylens och finansieringsplanens genomförbarhet. 

Obs! Understöd kan i regel beviljas till högst 95 procent av de godtagbara kostnaderna (se villkor och begränsningar för specialunderstöd) Sökandens verksamhet ska ha en ekonomiskt hållbar grund och sökandens/sökandenas ekonomi ska vara skött på tillbörligt sätt. Statsunderstödet som söks ska vara skäligt med tanke på projektets omfattning.

Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

20192018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Ytterligare information

Kulturråd Kirsi Kaunisharju

tel. 0295 3 30144, [email protected]

Ytterligare information om utvecklingsuppgiften:  länk till materialet (på finska)

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användingen av statsunderstöd