Likvärdighet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för förbättring av kvaliteten på specialundervisningen och anställning av skolgångsbiträden och minskning av storleken på undervisningsgrupperna i samband med detta

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd att sökas för perioden 2017–2018, för åtgärder som främjar likvärdighet i utbildningen samt för förbättring av kvaliteten på specialundervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 17 028 000 euro. Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Likvärdighetsunderstöd för 2018 söks från Utbildningsstyrelsen

År 2018 söks understöd för åtgärder som främjar likvärdigheten, för utveckling av kvaliteten på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för anställning av skolgångsbiträden i anknytning därtill från Utbildningsstyrelsen (http://oph.fi/startsidan).

Utbildningsstyrelsen informerar om tidtabellen för ansökan separat i ett senare skede. Redovisning för användningen av likvärdighetsunderstöd som gäller tidigare år skickas fortfarande till undervisnings- och kulturministeriet.

Statsunderstödet främjar likvärdighet och förbättringen av specialundervisningen genom att stöda utbildningsanordnares möjligheter att anställa i första hand lärare samt också skolgångsbiträden. Statsunderstödet syftar till att trygga verksamhetsförutsättningarna för sådana skolor som arbetar i utmanande verksamhetsmiljöer. Understödet utdelas i syfte att minska storleken på sådana undervisningsgrupper inom den allmänna undervisningen där det i sin helhet eller delvis ges undervisning för en eller flera elever som får intensifierat stöd eller särskilt stöd eller där det finns elever som får specialiserad sjukvård.

Understödet beviljas till utbildningsanordnaren skolvis, på basis av skolspecifika indikatorer, för att användas för skolor och förskolegrupper i daghem på skolornas verksamhetsområde. Utbildningsanordnaren fördelar den totala summan av de skolspecifika understöden mellan daghemmens och skolornas förskolegrupper. Ansökan gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Ansökan om statsunderstöd ska vara undervisnings- och kulturministeriet tillhanda senast 24.2.2017 kl. 16.15.

Informationen gällande de indikatorer som behövs för ansökandet hittas via nedanstående länkar (på finska):

Skolorna och elevantalet hittas via nedanstående länkar (på finska):

Understöd beviljas utbildningsanordnare i form av anslag som har reserverats för enskilda skolor utifrån följande indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö: andelen 30–54-åringar i åldersklassen som endast avlagt grundnivå 1, arbetslöshetsgraden samt andelen elever med främmande modersmål. Specialunderstödet ska fördelas på sådana skolor i vars verksamhetsmiljö det nationella medelvärdet överskrids i fråga om åtminstone en av de tre indikatorerna.

Ytterligare information

Undervisningsråd Jussi Pihkala
tfn 02953 30256
[email protected]