Liikuntatieteelliset jatkotutkimushankkeet

Avustus on suunnattu liikuntatieteellisille tutkimushankkeille, jotka ovat saaneet ministeriöltä vuonna 2019 myönteisen rahoituspäätöksen sekä ehdollisen päätöksen rahoituksen jatkumisesta vuonna 2020.  Avustus myönnetään hankkeille erityisavustuksena.

Jatkorahoituksen saaminen edellyttää, että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliseen tutkimukseen riittävät määrärahat, ja että tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä ja siinä on kuvattava hankkeessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset tutkimusyhteisöt.

Hakuaika alkaa 14.10. 2019
Hakuaika päättyy 22.11. 2019 klo 16.15 

Haun päättymispäivää on siirretty neljällä päivällä eteenpäin, sillä asiointipalvelussa on käyttökatko 15.11. klo 12.00 – 19.11. klo 8.00.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden avustamiseen yhteensä enintään 2 450 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset jatkohankkeista pyritään tekemään tammikuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustuksella on tarkoitus lisätä liikuntapoliittisesti relevantin tutkimuksen määrää sekä vahvistaa tutkimuksen asemaa päätöksenteon tukena ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakijat, jotka ovat saaneet vuonna 2019 myönteisen avustuspäätöksen muodostavat jatkohakijoiden ryhmän. Näiden hakijoiden hakemukset Suomen Akatemia on jo arvioinut aiemmin.

Jatkorahoituksen saaminen hankkeelle edellyttää, että tutkimus on edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä ja siinä on kuvattava hankkeessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.

Hakijan on toimitettava seuraavat hakemusasiakirjat:

 • Jatkorahoituksen hakemuslomake
 • Hankkeen alkuperäinen tutkimussuunnitelma ja alkuperäinen tiivistelmä (pdf)
 • Jos tutkimushankkeeseen on tullut työnjaollisia muutoksia alkuperäiseen tutkimus suunnitelmaan nähden, on uusien tutkijoiden osalta toimitettava seuraava asiakirjat:
  • ansioluettelo
  • julkaisuluettelo. Luettelo laaditaan OKM:n luokittelun mukaisena (kohdasta Avustukset → Liikunta).
  • tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta/ todistus jatko-opinto-oikeudesta
  • eettisen toimikunnan lausunto (tarvittaessa)

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. 

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Ytterligare information

ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 330057
[email protected]