Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för att stöda verksamheten för idrottsfrämjande organisationer.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd för allmänt statsunderstöd till organisationer, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i februari 2020. De sökande underrättas skriftligen om beslutet. 

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de  totala för den verksamhet som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Ansök i första hand om understöd via den elektroniska ärendehanteringstjänsten. Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. En ansökan som gjorts på pappersblankett ska undertecknas av sökanden.

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den 9 december 2019 kl. 16.15.
Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.
Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

 • Idrottslagen (390/2015) 
 • Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)

 

 

Understöd kan beviljas idrottsfrämjande organisationer som undervisnings- och kulturministeriet godkänt som organisationer som är berättigade till statsunderstöd. Registrerade föreningar som har som syfte att främja idrott kan godkännas som organisationer som är berättigade till statsunderstöd. Vid prövning av en organisations rätt till statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet.

För att en idrottsfrämjande organisation ska beviljas statsunderstöd krävs det att organisationen har minst 30 medlemsorganisationer med sammanlagt minst tusen medlemmar eller utövare.

Undantag från det villkor som nämns ovan kan göras om

 • organisationens verksamhet betjänar en specialgrupp som är idrottspolitiskt och funktionellt betydande eller
 • det internationella tävlingssystemet för den gren som organisationen företräder är av omfattande betydelse.

Nya idrottsfrämjande organisationer beviljas inte statsunderstöd utan särskilda skäl förrän de har varit registrerade som föreningar i minst två år utan avbrott. Särskilda skäl kan vara bland annat en sammanslagning av föreningar eller övriga motsvarande exceptionella situationer där det kan vara motiverat att bevilja understöd tidigare. Registrerade föreningar som har som syfte att främja idrott kan godkännas som organisationer som är berättigade till statsunderstöd. Vid prövning av en organisations rätt till statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet.

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att understöden i överensstämmelse med 2 § i idrottslagen ska främja

 • olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott
 • befolkningens välbefinnande och hälsa
 • upprätthållandet och utvecklingen av den fysiska funktionsförmågan
 • barns och ungas uppväxt och utveckling
 • medborgarverksamheten inom idrotten, medräknat föreningsverksamhet
 • elitidrott
 • ärliga och etiska principer inom idrott och elitidrott
 • minskande av ojämlikhet inom motion och idrott.

Dessa syften ska uppnås med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling.

Den sökande kan uppfylla de ovan nämnda målen bland annat genom att arrangera tävlingsverksamhet och fritidsmotion och elitdrott, informera, föra statistik, erbjuda rådgivning, utbilda tränare och föreningsaktörer, publicera material, och utföra publikarbete samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Anvisning för e-tjänsten

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar i ansökan och begäranden om omprövning av beslutet. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten 

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Om det inte går, kan du kan också ansöka om statsunderstöd med pappersblankett

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista dagen för ansökningstiden kl. 16.15. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom bilagorna kan försvinna.

Besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorkontorets öppettider: mån–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

Understöden beviljas efter prövning. Verksamhetsunderstöd beviljas resultatbaserat utifrån organisationens verksamhetsplan och budget i enlighet med 10 § i statsrådets förordning

om främjande av idrott (550/2015). Resultatkriterierna bedöms utifrån den planerade och genomförda verksamheten.

Vid prövning av statsunderstödets belopp beaktas arten, omfattningen och de samhälleliga verkningarna av de idrottsfrämjande organisationernas verksamhet, hur organisationen uppfyller lagens syfte och de etiska principerna för idrott och motion, hur organisationen följer internationella bestämmelser som är bindande för Finland och hur organisationen främjar likabehandling och jämställdhet.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

Enligt 11 § i föreningslagen ska en förening föra en förteckning över medlemmarna. Den kvantitativa grunden till den utvärdering som baserar sig på resultatkriterierna för alla idrottsfrämjande organisationer utgörs av

 • förbundets/organisationens underföreningar och dess medlemmar/grenförbundets licensidrottare/medlemmar

Ministeriet kommer att förnya bedömningskriterierna för idrottsorganisationer under år 2020  så att de tas i bruk i beredningen av understödsärenden för 2021.  Då kommer man bland annat att förutsätta att organisationerna har verifierbara uppgifter om antalet  personliga medlemmar i medlemsföreningarna samt antalet personliga medlemmar i förbundet. Om medlemsantalet inte kan verifieras, kommer verksamhetens omfattning inte att beaktas i bedömningen av förbundet.

Dessutom kommer ministeriet våren 2020 att ordna fortbildning om de nya bedömningsgrunderna för som ska tas i bruk.

I den kvalitativa bedömningen beaktas de centrala mål som organisationen ställt upp för sin verksamhet och hur de har uppnåtts. I bedömningen fokuserar man speciellt på om verksamheten är målinriktad och vilka konkreta mål  och mätare som ställts upp för den.

Vid bedömningen av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas hurdant förhållande den sökande har till övriga aktörer på området. Dessutom bedöms i vilken omfattning den sökande representerar sitt område på nationell eller regional nivå, och huruvida den sökande representerar sitt område i internationella sammanhang.

Vid bedömning av ansökningarna räknar ministeriet till fördel på vilka sätt den sökande följer med verksamhetsmiljön och aktivt identifierar områdets utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter. Sådana åtgärder kan vara strukturell utveckling av området samt åtgärder som stärker områdets finansieringsgrund t.ex. genom att utnyttja nya finansieringsformer eller genom att förena olika aktörers administrativa funktioner.

Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av synnerligen vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

 

 

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Nya organisationer som främjar idrott ska ansöka om rätt till statsunderstöd på en separat blankett:
ansökan om berättigande till statsunderstöd 2020.(docx)

Organisationen ska dessutom fylla i
tilläggsblanketten för organisationer som främjar idrott (docx)

Regionala idrottsorganisationer ska fylla i
tilläggsblanketten för regionala idrottsorganisationer.(docx)

 

 

 

Idrott

Ytterligare information

Överinspektör Hannu Tolonen 
tfn 0295 3 30314 
[email protected]

Administrativ assistent Päivi Wathén
tfn 0295 3 30072
[email protected]