FI SV

Understöd till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning för försöksprojekt inom Skolan i rörelse-programmet läsåret 2018-2019

Syftet med utvecklingsunderstöden är att stöda skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i gymnasie- och yrkesutbildningen. Målet är att varje studerande ska röra på sig minst en timme per dag. Statsunderstödet beviljas för läsåret 2018-2019 för genomförande av åtgärden ”Vi rör på oss en timme per dag genom att utvidga Skolan i rörelse-projektet och göra det nationellt” inom regeringsprogrammets spetsprojekt ”Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna/Den nya grundskolan”.

Understöd söks från regionförvaltningsverket.

Obs! Denna omgång gäller endast de 50 projekt som år 2017 valdes till andra stadiets försöksprojekt inom spetsprojektet.

Ansökningstiden börjar 22.1.2018.
Ansökningstiden går ut 9.3.2018 kl. 16.15.

För Skolan i rörelse-understöden kan man använda totalt ca 7 miljoner euro. Understöden till gymnasier och anordnare av yrkesutbildning beviljas som en del av detta anslag.

Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten senast 31.5.2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

 

 

Utvecklingsunderstöd kan sökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till gymnasier och yrkesutbildning.  Understödet kan inte beviljas direkt till enskilda läroanstalter.

Syftet med Skolan i rörelse-programmets utvecklingsansökan som riktas till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning är att öka mängden fysisk aktivitet bland studerande på andra stadiet och att främja deras studieförmåga genom att utveckla studiegemenskaper som stöder aktivitet samt en aktiv studiedag. Det viktigaste i utvecklingen är att verksamheten integreras i läroanstalternas, studiegemenskapernas och studerandenas vardag, vidsträckt utveckling, samarbete samt en struktur som stöder verksamheten, där verksamheten har utnämnda ansvarspersoner och ledningen har förbundit sig till den. I synnerhet betonas ökandet av den fysiska aktiviteten bland studerande som rör på sig för lite, samt stärkandet av studerandenas studie-, arbets- och funktionsförmåga.

En utbildningsanordnare med alla sina verksamhetsställen eller någon av dess läroanstalter eller enheter kan delta i projektet. Varje läroanstalt förverkligar den aktiva studiedagen på sitt eget sätt. Mängden fysisk aktivitet kan ökas i studiegemenskapen till exempel genom att påverka undervisningen, förhållandena, studiegemenskapens verksamhet och samarbetet. Det viktigaste i genomförandet är studerandenas delaktighet, främjande av inlärning, ökad fysisk aktivitet och verksamhet samt minskat sittande.

Det väsentliga är att göra läroanstalternas och studiegemenskapernas verksamhetskultur mer aktiv, så att verksamheten blir en del av utbildningsanordnarens och dess läroanstalters, studiegemenskapers och studerandes vardag. Som åtgärder kan man sprida god praxis samt utveckla nya verksamhetsmodeller.  För att öka effektiviteten lönar det sig att genomföra flera åtgärder och integrera verksamheten till en del av studiegemenskapens verksamhetskultur.

Med utvecklingsunderstöden stöds kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare i att förverkliga Skolan i rörelse-programmets mål och centrala åtgärder inom gymnasie- och yrkesutbildningen.  Inom yrkesutbildningen kan man ansöka om understöd för utvecklingsprojekt som genomförs inom en utbildning som leder till grundläggande yrkesexamen.

Kommunerna, samkommunerna och utbildningsanordnarna fungerar som stöd och koordinatorer för utvecklingsverksamheten genom att utveckla strukturer, verksamhetssätt och sektorsövergripande samarbete som stöder verksamheten. Utvecklingen och samarbetet utförs på ett vidomfattande sätt.

Styrgruppen för Skolan i rörelse har beskrivit de centrala framgångsfaktorerna så här:

1. Åtgärder som berör undervisningen      

 • utveckla användningen av aktivitetsbaserade inlärnings- och undervisningsmetoder
 • verkställa rekommendationerna gällande minskat sittande genom att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet  
 • samarbeta över yrkes- och läroämnesgränserna för att öka den fysiska aktiviteten i undervisningen
 • öka undervisningspersonalens och den övriga personalens kompetens
 • öka studerandenas kompetens
 • öka undervisningen över läroämnesgränserna

2. Åtgärder som berör studieförhållandena  

 • utveckla förhållanden som möjliggör och uppmuntrar till aktivitet  
 • utnyttja och utveckla inlärnings- och motionsutrymmen som främjar aktivitet
 • öka användningen av idrottsutrymmen utanför undervisningen och undanröja hinder för användningen av dem
 • öka användningen av muskelkraft för resor till och från studieplatsen  
 • utveckla förhållanden som uppmuntrar till aktivitet under pauser samt sätt att inspirera studerande att utnyttja dessa  
 • utveckla möjligheter att syssla med idrott utanför studiedagen
 • utveckla existerande undervisningsutrymmen och övriga utrymmen samt beakta främjandet av fysisk aktivitet när nya läroanstalter byggs  

3. Åtgärder som berör den aktiva studiegemenskapens verksamhet

 

 • utveckla organiseringen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av verksamhet i studiegemenskapen som främjar fysisk aktivitet samt studie-, arbets- och funktionsförmågan
 • möjliggöra och stöda studerandes, studerandegruppers och -organisationers utvecklingsverksamhet för att öka den fysiska aktiviteten
 • utveckla åtgärder för att aktivera och stöda studerande som rör på sig för lite samt främja likabehandling
 • utnyttja fysisk aktivitet för att öka förankringen, grupperingen och den sociala gemenskapen inom studiegemenskapen

4. Åtgärder som genomförs inom ett vidsträckt samarbete

 • utveckla vidsträckt samarbete mellan kommunens eller utbildningsanordnarens olika sektorer och utbildningsområden, till exempel ungdoms-, kultur-, idrotts-, utbildnings- och tekniska sektorn samt studerandehälsovården
 • utveckla samarbetet med organisationer, till exempel idrottsföreningar, och övriga lokala aktörer
 • utveckla koordineringen av samarbetet på kommunal nivå
 • främja utbildningsanordnarens samt utbildningssektorns och läroanstaltens lednings engagemang för verksamheten  

Projekten som beviljas understöd bör stöda verkställandet av idrottslagens (390/2015) riktlinjer som gäller idrott och motion.

Genomförandet av målen ska ske med utgångspunkt i jämställdhet mellan könen och likabehandling i enlighet med idrottslagen.

 

För att göra upp en ansökan ska man använda sig av regionalförvaltningsverkets elektroniska ansökningsförfarande. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast 9.3.2018 kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionalförvaltningsverkens e-tjänst.

För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan via tjänsten. Ansökningarna ska ha skickats genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten senast 9.3.2018 kl. 16.15.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. När projekten har slutförts lämnas också redovisningarna in via e-tjänsten.
Regionförvaltningsverken skickar beslutet till den sökande parten via e-tjänsten.

 

 

Understöden beviljas på basis av prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till utlysningens mål och framgångsfaktorerna för Skolan i rörelse, verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet och omfattning.

1.  Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

Projektunderstöd söks för läsåret 2018–2019. Utvecklingsprojekten pågår i två år, och i denna omgång söker man understöd för det andra projektåret. Understöd kan sökas endast av de 50 fortsättningsprojekt som valts ut till spetsprojektets försök. Projekten ska innefatta flera olika åtgärder för att göra skolans verksamhetskultur mer motionsinriktad.

Om understöd söks för ett gemensamt projekt för flera sammanslutningar, utses en av dessa som administratör för ansökan. Den administrerande sammanslutningen ansöker om understöd och svarar för dess användning, eventuell återbetalning och redovisning för understödet till regionförvaltningsverket. Till ansökan ska fogas ett avtal gällande principerna för de deltagande sammanslutningarnas arbets- och ansvarsfördelning samt över användningen av understödet och ansvaren i anknytning till det. Understödet får överföras som understöd för en projektpartners användning endast om tillstånd att vidarefördela understödet har begärts av regionförvaltningsverket och ett sådant tillstånd har beviljats och antecknats i understödsbeslutet.
    
I projektplanen ska man tydligt specificera de årliga kostnaderna och finansieringen av dem. Av projektansökan ska framgå hur den sökande organisationens högsta ledning förbinder sig till projektet.

Syftet med understödet är att stöda sådana verksamhetsmodeller som kan etableras som en del av stödtagarens normala verksamhet även utan externt ekonomiskt stöd. I ansökan förutsätts sökandena ange en skriftlig plan för hur funktionerna etableras och förankras. För att etablera projektet är det viktigt med långsiktigt engagemang i de planerade åtgärderna och finansieringen av dem.

Projektens självfinansiering ska vara minst 20 procent av projektets godtagbara kostnader. Självfinansieringen kan inte vara kalkylerad, exempelvis kalkylerade hyror för kommunens egna lokaler, överföringsposter eller talkoarbete, eftersom detta inte inbegriper intäkter eller utgifter som antecknas i bokföringen. I sökandens budget ska det ingå ett reserverat anslag för kostnader som uppkommer av verksamheten. Självfinansieringen ska kunna påvisas i bokföringen i samband med redovisningen. Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten eller projektet.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som har godkänts av undervisnings- och kulturministeriet:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna.

Godtagbara kostnader är direkta utgifter för projektverksamheten såsom ledararvoden, utbildningsutgifter, skäliga utgifter för anskaffning av motionsredskap och utrustning som främjar fysisk aktivitet, utgifter för motionsevenemang (som en del av övrig verksamhet), ledarnas resekostnader, transportkostnader samt hyreskostnader för andra än kommunens eller verksamhetsanordnarens egna lokaler.

Som en del av ett aktivitetsbaserat projekt kan man skaffa utrustning till läroanstaltens lär- och motionsmiljöer. Det ska finnas en klar koppling mellan det aktivitetsbaserade projektet och utvecklingen och upprustningen av lokalerna. Kostnaderna för att utrusta lär- och motionsmiljöer ska vara mindre än 20 000 euro/läroanstalt eller verksamhetsenhet (moms 0 %). Om det i en kommuns ansökan ingår upprustningskostnader för flera läroanstalter eller verksamhetsenheter ska de anges separat för varje läroanstalt och verksamhetsenhet i ansökan. Samma läroanstalt eller verksamhetsenhet kan understödas endast en gång för att utrusta lär- och motionslokalerna under projektperioden
 
Till ansökan ska fogas en preliminär plan över motionsutrustnings- och -redskapsanskaffningarna. Om det är läroanstaltens gård som rustas upp ska ansökan förses med en planritning som anger placeringen för den utrustning som skaffas.

Understödet kan inte användas för sådana kostnader som inte direkt främjar motionen under skoldagen, såsom kostnader för enskilda evenemang, kontors- och möteskostnader, och inte heller för kostnader som föranleds av organisationens lagstadgade verksamhet eller annan grundläggande verksamhet som kan anses vara normal.

Understöd får inte användas för lönekostnader för ordinarie anställda.  Däremot kan projektets kostnader innehålla timersättningar för extra arbete som utförts av en ordinarie anställd person. Med understödet stöds inte tävlingsidrotts- eller träningsverksamhet som siktar på serieverksamhet.

I ansökan är sökanden skyldig att meddela eventuella andra understöd som sökts eller beviljats och som gäller verksamhet enligt denna ansökan. En central princip för statsunderstöd är att samma verksamhet inte beviljas stöd via flera olika understödssystem.
 
Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån. Understödet kan inte användas för sådana kostnader som inte direkt främjar den dagliga motionen, såsom kostnader för enskilda evenemang, kontors- och möteskostnader, och inte heller för kostnader som föranleds av organisationens lagstadgade verksamhet eller annan grundläggande verksamhet som kan anses vara normal.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt. En styrgrupp ska tillsättas för projektet.

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödets mottagare förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe.

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska utreda och i verksamheten iaktta sin eventuella skyldighet att följa upphandlingslagstiftningen. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

I statsunderstödsbeslutet finns närmare information om tidsschemat för utbetalning av understödet, under vilken tid understödet ska användas och när redovisningen av användningen senast lämnas in till statsbidragsmyndigheten. Om det vid projektets start har uppkommit väsentliga förändringar jämfört med ansökan som gått igenom beslutsförfarandet, måste sökanden omgående anmäla dessa ändringar till statsbidragsmyndigheten innan understödet betalas ut.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att projektet deltar i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten på det sätt som statsbidragsmyndigheten anger. LIKES-forskningscentralen tar i praktiken hand om samlande av uppföljningsinformation beträffande lokala utvecklingsanslag på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Skolan i rörelse-projekten får tillgång till sammandragsrapporter som utarbetas utgående från uppföljningsinformationen.

Alla skolor som genomför projekt som stöds med anslaget ska registreras som Skolor i rörelse på Skolan i rörelse-programmets webbplats på adressen https://www.liikkuvaopiskelu.fi och göra en bedömning av nuläget.

Programmet Skolan i rörelse erbjuder projekten olika stödåtgärder, till exempel nätverksträffar, utbildning, material och hjälp med kommunikationen. Mer information om dessa möjligheter finns på www.liikkuvakoulu.fi/svenska eller fås från de programanställda.

 

Understödet ska användas under perioden 1.8.2018-30.6.2019. En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Stödtagaren förväntas rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i regionförvaltningsverkets ärendehanteringstjänst.

 

Sökanden ska bifoga åtminstone följande handlingar till ansökan:

 • Ett utdrag ur kommunens budget, ur vilket framgår projektets självfinansieringsandel.
 • Kontaktuppgifterna till eventuella projektrelaterade samarbetsparter (t.ex. kommunvisa sektorer, föreningar, församlingen etc.) och arbetsfördelningen.
 • Skolans planer kring utvecklingen av lär- och motionsmiljön.
 • Projekt som innefattar anskaffning av utrustning och redskap Preliminär plan för anskaffningarna.
 • Om det är läroanstaltens gård som rustas upp ska ansökan förses med en planritning som anger placeringen för den utrustning som skaffas.
 • En mellanrapport i fri form och en kostnadsspecifikation för genomförd verksamhet.
 • Samfinansierade projekt: Avtal om principerna för arbets- och ansvarsfördelningen samt om användningen av understödet och ansvar i anknytning därtill.
 • Redovisning över eventuella andra understöd som man har ansökt om och som man har fått för samma ändamål.
 • Projekt i vilka kommunen inte deltar: Den sökande organisationens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod samt utdrag ur föreningsregistret
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa.

Till stöd för projektplaneringen kan sökandena få råd om projektets innehåll av de regionala idrottsorganisationernas samordnare för idrott och motion för barn och unga samt från Skolan i rörelse-programmet.

 

 

Beviljade understöd, se regionförvaltningsverkens webbplatser