Allmänt understöd för främjande av barnkultur

Understöd till barnkulturcentrum och nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn

Ansökningstiden börjar 15.10.2019 och går ut 29.11.2019 kl. 16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 2 miljoner euro ifall riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att understödsbesluten fattas i februari 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för barnkulturcentrum i Finland där yrkespersoner inom konst och kultur producerar konst- och kulturtjänster för barn, för samordning av barnkulturcentrumens nätverk och för anordnare av konst- och kulturevenemang för barn.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

 

Understödets syfte är att i enlighet främja lika möjligheter för barn och unga i hela landet att ta del av konst och kultur. Med understödet stöds barnkulturcentrumens verksamhet och samarbete samt anordnandet av nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn i Finland.

Målet är att

 • att öka den jämlika tillgången till konst och kultur för barn
 • stärka samarbetet mellan aktörer inom konst- och kultursektorn på området
 • främja barnkulturcentrumens samarbete med skolor, daghem och lekparker och att främja beredningen och genomförandet av kulturfostringsplaner i kommunerna
 • stöda samarbetsnätverket för barnkulturcentrum, som är öppet för alla barnkulturcentrum i Finland
 • främja samarbetet och nätverkandet hos barnkulturcentrumen
 • stöda datainsamlingen om de kvantitativa och kvalitativa verkningarna av barnkulturcentrumens verksamhet
 • stöda ordnandet i hela landet av konst- och kulturpolitiskt viktiga konst- och kulturevenemang för barn som till innehållet eller målgruppen är riksomfattande
 • främja ordnandet av sådana konst- och kulturevenemang för barn där den främsta målgruppen är barn under 18 år och där deras intressen och önskemål beaktats i evenemangets innehåll

 

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Verksamhetens kulturpolitiska betydelse

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt den sökandes verksamhet främjar genomslagsmålen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi eller på vilket annat sätt den sökandes verksamhet är av kulturpolitisk betydelse.

Verksamhetens regionala/nationella betydelse

Barnkulturcentrumets verksamhet ska vara regionalt betydelsefullt. Barnkulturcentrumet ska samarbeta med regionala aktörer inom konst och kultur för att främja barns och ungas deltagande i konst och kultur och barnkulturens utbud och tjänster.

Konst- och kulturevenemangen ska vara nationellt viktiga. Vid bedömning av ansökningarna beaktas riksomfattande mål som gäller konst och kultur, hur välkänt evenemanget är, på ett hur stort område barnpubliken nås samt motiveringen till att evenemang ordnas.

Verksamhetens innehåll

Vid bedömningen av barnkulturcentrum och barnkulturcentrumens nätverk beaktas verksamhetens målinriktning, kvalitet och genomslag. Verksamheten ska främja och stärka samarbetet mellan aktörerna på området. I verksamheten ska olika befolkningsgrupper och den kulturella mångfalden beaktas. God praxis som skapats i projektet ska kunna utnyttjas av andra aktörer på området.

Barnkulturcentren ska fylla i den bifogade blanketten 1.

I fråga om konst- och kulturevenemang bedöms om verksamheten är professionell, målinriktad och hurudana mål som finns för evenemanget (bl.a. vision, strategi, utvecklingsplan samt yrkeskunskapen hos personalen, ledarna och de som uppträder).

I ansökningarna beaktas det planerade programmets och den eventuella kringverksamhetens innehåll, barninriktning, konst- och kulturrelaterade mål, konstnärliga kvalitet och genomförande (bl.a. riksomfattande betydelse, inverkan på utvecklingen av konstområdet/områdena, nya innehåll och verksamhetsmodeller samt kulturpolitiskt genomslag).  

Sökanden

I bedömningen beaktas sökandens yrkeskunskap, kompetens och erfarenhet. För att understöd ska kunna beviljas måste sökandens ekonomi vara balanserad. Den sökande är inte försatt i konkurs och har inte väsentligt försummat sin skyldighet att betala skatt, socialförsäkringsavgifter eller andra lagstadgade skyldigheter, tillstånds- och anmälningsförfaranden. Verksamhetens nyckelperson är inte sedan förr skyldig till brott i samband med tidigare ansökningar, och har inte meddelats näringsförbud.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar

Vid bedömning av ansökningarna beaktas hur realistiska planerna är i förhållande till evenemangets budget.

Understödet till barnkulturcentrum kan i regel täcka högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna och understödet till konst- och kulturevenemang högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Verksamhetsutveckling

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt sökanden följer med verksamhetsmiljön och aktivt identifierar utvecklingsbehov och -möjligheter inom sektorn samt strävar efter att svara på dessa med sin verksamhet: förnyande av innehållen, ökat utbud för specifika åldersgrupper (t.ex. unga i åldern 13-17 år), strukturell utveckling av sektorn, främjande av tillgängligheten och hanteringen av miljöfrågor samt åtgärder som stärker finansieringsgrunden. (t.ex. sammanslagning av olika aktörer eller utnyttjande av nya finansieringsformer).

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.).

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Ansökan om statsunderstöd för barnkulturcentrum för 2020 (docx). Ska fyllas i och bifogas den elektroniska ansökan. 

 

Barnkulturcentrum och nationellt viktiga konst- och kulturevenemang för barn

2019 l  2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Konst- och kulturevenemang för barn

2016

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 33 0069, [email protected]

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod