FI SV

Specialunderstöd för att göra konsten och kulturen tillgängligare för barn och unga

Syftet med statsunderstödet som verkställer regeringens spetsprojekt Förbättrande av tillgången till konst och kultur är att öka de jämlika möjligheterna att utöva konst och kultur på hobbytimmar i anknytning till skoldagen i fråga om elever i årskurs 1-10 samt att stärka deltagandet i konst och kultur bland barn i dagisåldern.

Undervisnings- och kulturministeriet använder 2,5 miljoner euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 21.3.2018 och går ut 25.4.2018 kl. 16.15.

 

Understödet är avsett för följande aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning:

Aktörer inom barnkultur: Understöd kan sökas av kommuner, barnkulturcentrum, konstinstitutioner, museer, bibliotek, traditionsföreningar och andra konst- och kulturaktörer som har kompetens kring arbete med barn och unga.

Aktörer inom grundläggande konstundervisning: Understöd kan sökas av anordnare av grundläggande konstundervisning, som kan vara kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar eller stiftelser.  

Aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning uppmuntras till samarbete med varandra och med aktörer inom idrott. Sökanden ska alltid vara en aktör inom antingen barnkultur eller grundläggande konstundervisning.

Sökanden ska vara en sammanslutning eller stiftelse med rättshandlingsförmåga.

År 2018 kan ansökningar göras i följande sex kategorier:

 1. Gemensamma projekt för aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning som är riktade till elever i årskurserna 1-10
 2. Innovativa Den nyfikna klassen-projekt där skolans lärare och aktörer inom barnkultur och/eller  grundläggande konstundervisning har ett nära samarbete. (se mer nedan)
 3. Projekt för högstadieelever, som sporrar eleverna till aktivitet på innovativa sätt.
 4. Projekt av ett nytt slag där konst, kultur och idrott förenas i hobbyhelheter.
 5. Övriga nya projekt
 6. Projekt som fått finansiering i tidigare ansökningsomgångar för spetsprojektet för antingen barnkultur eller grundläggande konstundervisning. Projektet ska börja efter att det tidigare projektet avslutats. Projekt kan också föreslås i kategorierna A-D- I ansökan ska tidigare beslut om understöd nämnas.

Projekten i kategorierna D-E kan vara riktade till elever i låg- eller högstadiet och/eller till barn i dagisåldern, men dock så att verksamheten som riktas till barn i dagisåldern ordnas av en aktör inom grundläggande konstundervisning. I projekt i kategori D kan understödet riktas till konstens och kulturens andel av hobbytimmarna och idrottens andel ska täckas med annan finansiering.

 

Målet är att stärka barnens och de ungas kreativitet, kreativa och kritiska tänkande och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kulturarv. Målet är att stärka skolans verksamhetskultur så att den bättre stöder barnens och de ungas fritidsintressen, främjar trivseln i skolan och så att skolans lokaler används mångsidigt för elevernas fritidsaktiviteter.

Målet är att fördjupa samarbetet mellan aktörer inom barnkultur, grundläggande konstundervisning och idrott samt samarbetet mellan skolans lärare och yrkespersoner inom konst och kultur. Med understöden minskas barns och ungas otrygghet, ensamhet och brist på sysselsättning på eftermiddagarna efter skoldagen. Hobbytimmarna kompletterar och stöder skolans konst- och kulturfostran samt gör lärandemiljöerna inom den grundläggande utbildningen bredare och mångsidigare. Projekt som genomförs av aktörer inom grundläggande konstundervisning ger barn och unga tillgång till högklassig konstfostran som ges av lärare vid läroanstalter för grundläggande konstundervisning.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande förutsättningar och bedömningskriterier beaktas:

Verksamheten som understöds ska

 • grunda sig på barns och ungas intressen. Hobbytimmarnas innehåll ska väljas på basis av de skolspecifika resultaten i undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät eller någon motsvarande undersökning av elevernas önskemål. Skolspecifika resultat för den riksomfattande elevenkäten finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats www.minedu.fi  och på Finlands barnkulturcentrums förbunds webbplats www.lastenkulttuuri.fi . Barn och unga som deltar i hobbyverksamheten ska ha möjlighet att påverka genomförandet av timmarnas konst- och kulturinnehåll.
 • I planeringen ska därtill beaktas skoldagens struktur, barns och ungas ork samt möjligheterna att fortsätta med hobbyn efter att projektet avslutats.
 • vara avgiftsfri om verksamheten ordnas som klubbverksamhet i skolan. I annat fall kan en skälig avgift uppbäras för verksamheten. Om avgiften är ett hinder för deltagande ska den inte krävas.
 • ske i skolorna före lektionerna börjar, under skoldagen mellan lektionerna eller på eftermiddagarna direkt efter lektionerna (ca kl. 12-16). Hobbytimmarna och aktiviteterna på eget initiativ ordnas i skolans lokaler, kulturlokaler eller daghem. Hobbytimmarna kan också ordnas någon annanstans än i elevernas egen skola. Den andra skolan eller kulturlokalen ska vara på gångavstånd från den egna skolan. När hobbytimmar ordnas vid flera skolor ska barn och unga beredas möjlighet att delta på hobbytimmar även i andra skolor som är på gångavstånd.
 • vara kontinuerlig: hobbyverksamheten är regelbunden och ordnas veckovis och ska pågå 1 eller 2 läsår (minst 30 hobbytimmar per läsår). Verksamheten för skolelever ska ske under skoldagar och börja i maj-september 2018 och sluta senast 31.5.2020. En aktivitetsgång kan pågå i flera timmar. I projektet kan ingå avgiftsfria presentationstimmar där skoleleverna kan bekanta sig med konst- och kulturområden. Presentationstimmarna kan också ordnas under lektioner. Särskild fokus ligger på att väcka högstadieelevernas intresse.

Arrangören för hobbytimmarna ser till att barn och unga som deltar i verksamheten är försäkrade. Även barn och unga som deltar i fritidsverksamhet på eget initiativ ska vara försäkrade. Man ska sträva efter att ordna verksamheten i skolor och daghem där det finns lite eller ingen fritidsverksamhet.


Den grundläggande konstundervisningen ska därtill

 • vara högklassig, målinriktad och barn- och ungdomsorienterad samt grunda sig på läroplanerna för den grundläggande konstundervisningen
 • grunda sig på barns och ungas intressen.
 • vara förberedande undervisning inom olika konstområden i daghemmens lokaler eller
 • grundläggande konstundervisning som utgår från läroplanen för olika konstområden för elever vid läroanstalter inom grundläggande konstundervisning i skolans lokaler eller
 • introduktion till grundläggande konstundervisning i form av klubbverksamhet i skolan för elever inom den grundläggande utbildningen eller
 • annan klubbverksamhet som stöder skolans konstfostran eller klubbverksamhet i skolan under ledning av lärare inom den grundläggande konstundervisningen eller
 • Den nyfikna klassen-verksamhet under skoldagen och på hobbytimmar under ledning av lärare inom den grundläggande konstundervisningen och i nära samarbete med skolans lärare eller
 • övrig hobbyverksamhet i samarbete med aktörer inom barnkultur eller idrott.

Verksamheten kan genomföras på daghem, i grundskolor eller i läroanstalter för grundläggande konstundervisning i närheten av dessa samt i andra lämpliga lokaler i närheten av daghemmet eller skolan. I hobbyverksamhet för barn i dagisåldern kan även delta barn som omfattas av familjedagvård eller andra dagvårdsformer.

Barnkulturens verksamhet ska därtill

 • ledas av en yrkesperson inom konst och kultur eller en person med kompetens inom hantverk. Ledaren ska ha kompetens kring arbete med barn.
 • vara högklassig, målinriktad och barn- och ungdomsorienterad.
 • grunda sig på barns och ungas intressen.

Den nyfikna klassen-projekt:

 • sökanden ska vara en aktör inom antingen barnkultur eller grundläggande konstundervisning.
 • en skola eller skolor ska vara samarbetspart
 • läraren/lärarna och konstfostraren/fostrarna samarbetar och interagerar nära så att man genom att utnyttja konst- och kulturinnehåll stärker elevernas kreativa och kritiska tänkande under lektioner i ett eller flera läroämnen och/eller i fenomenbaserad undervisning som grundar sig på läroplanerna i genomsnitt under två lektioner per vecka och hobbytimmar
 • projekten kan utnyttja resultaten i OECD:s forskningsprojekt kring kreativt och kritiskt tänkande
 • till ansökan fogas ett motiveringsbrev från samarbetsskolan som berättar hurudan kreativ verksamhet som tidigare funnits i skolan

Under våren 2018 kontaktar undervisnings- och kulturministeriet de utvalda Nyfikna klassen-projekten och ordnar en workshop för dem i Helsingfors i augusti.  

I projektplanen ska ingå följande punkter på basis av vilka ansökningarna bedöms. 

1) Verksamhetens genomslag och nåendet av barn och unga

 • antal hobbytimmar och barn och unga som deltar (specificerat enligt lågstadieelever, högstadieelever, barn i dagisåldern) samt antal skolor och daghem (specificerat enligt lågstadier, högstadier, småbarnspedagogik). Särskild fokus ligger på projekt där alla eller största delen av kommunens skolelever eller barn i dagisåldern kan delta på hobbytimmarna.
 • de konst- och kulturområden som projektet gäller samt om det handlar om verksamhet inom barnkultur eller grundläggande konstundervisning
 • de kommuner där verksamheten sker - anordnande av hobbytimmar runtom i landet

2) Beaktande av verksamhetens kvalitet och elevernas intresse

 • hur elevernas intresse påverkar hobbytimmarnas innehåll och planer för att beakta barnens och de ungas önskemål i verksamheten
 • säkerställandet av interaktionen mellan handledaren och de barn och unga som deltar, handledarens yrkesskicklighet och erfarenhet
 • innehållets mångsidighet: sättet att mångsidigt presentera ett eller flera konstområden eller innehåll som förenar konst och motion
 • innovativa sätt att öka intresset för konst och kulturarv bland barn och unga

3) Samarbete mellan skolans lärare och/eller småbarnspedagogiken och andra aktörer inom konst-, kultur- och idrottsområdet samt med vårdnadshavare till barn och unga

 • sätt på vilka man i enlighet med läroplanen skapar, stärker och/eller förankrar samarbete och interaktion mellan skolan och yrkespersoner inom konst, kultur och idrott eller samarbete mellan småbarnspedagogiken och yrkespersoner inom konst, kultur och idrott.
 • spridning av fungerande praxis
 • fungerande kommunikation mellan aktörerna och till vårdnadshavarna, t.ex. med Wilma
 • hur hobbytimmarnas resultat, exempelvis arbeten och framträdanden, syns i skolan

4) Ökande av lokala konst- och kulturaktörers samarbete med skolorna och kommunerna

 • hobbytimmarna främjar ökat och stärkt samarbete mellan småbarnspedagogiken, skolan, kommunen och lokala aktörer inom konst, kultur och idrott

5) Verksamhetsmodell och bestående verkningar

 • verksamheten har ordnats kostnadseffektivt
 • i ansökan ingår en ny verksamhetsmodell som hobbytimmarna ordnas enligt
 • projektet eftersträvar bestående verkningar och kontinuitet för hobbytimmarna
 • plan för den grundläggande konstundervisningens fortsättning efter projektet  

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas för

 • löne- och resekostnader för lärare och yrkeskunniga handledare
 • skäliga kostnader för samordning
 • lokalkostnader som projektet medför (användningen av skolans lokaler ska vara avgiftsfri) 
 • nödvändiga och skäliga kostnader för redskap och material 

Understödet får inte användas 

 • för verksamhet för vilken det redan beviljats statligt specialunderstöd för samma tidpunkt 
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan existerande verksamhet 
 • för verksamhet enligt tillståndet att ordna utbildning hos utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme 
 • för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen för vilken kommunerna får statsandel per handledningstimme.

Nya projekt ska börja senast i september 2018. Projekt som fortsätter kan börja först efter att det föregående projektet avslutats. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras.  

Understödet får användas endast för det sådana ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Sammanräknat med övriga offentliga understöd får understödet inte heller överskrida beloppet av de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Den som tar emot understöd ordnar sin ekonomi och förvaltning på ändamålsenligt sätt.

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.

Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för ett offentligrättsligt organ (till exempel om över hälften av finansieringen kommer från allmänna medel), ska understödstagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)
  Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

2018

Konstundervisning:
2017  2016

Barnkultur:
2017  2016

Kultur Spetsprojekt

Ytterligare information

Överinspektör Hanna Koskimies, hanna.koskimies@minedu.fi, tfn 02953 30048
Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, iina.berden@minedu.fi, tfn  02953 30069