Pilotprojekt för verksamhetsmodeller som förstärker samarbete mellan utbildningssektorn och arbetslivet, samt förbättrar tillgång till utbildning

Reformen av yrkesutbildningen syftar till att förnya yrkesutbildningen till en kompetensbaserad och kundorienterad helhet som kan svara flexibelt, exakt och effektivt på arbetslivets och individernas föränderliga kompetensbehov. Detta förutsätter intensivare samarbete mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet.

Syftet med projekthelheten är att stöda utveckling, pilotförsök och införande av nya samarbetsmodeller mellan utbildningsanordnare, företag och arbetsplatser inom den offentliga sektorn samt även med andra samarbetsparter (t.ex. TE-förvaltningen, verkstäder osv.). Särskilda fokusområden är

 • utveckling och införande av samarbetsmodeller för utbildningsanordnare och arbetslivet som främjar ungas tillgång till utbildning
 • utveckling av gemensamma verksamhetsmodeller för ett intensivare samarbete mellan undervisningspersonalen och arbetsplatserna, stärkande av undervisningspersonalens näringslivskontakter samt spridning av information om yrkesutbildningens reform till arbetsplatserna
 • verksamhetsmodeller för att stöda utvecklingen av arbetslivet
 • samt gemensamma verksamhetsmodeller som hjälp för att prognostisera och kartlägga kompetensbehoven

Ansökningstiden börjar 14.11.2017 och går ut  5.12.2017.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda 4 miljoner euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten i december 2017. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Understödet kan användas under år 2018.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

 

Understödet är i första hand avsett för yrkesutbildnings anordnarnätverk och utbildningsanordnarnas samarbetspartners, särskilt sådana som representerar arbets- och näringslivet.

Med projekthelheten och understöden som beviljas projekten stöds verkställandet av den nya lagstiftningen om yrkesutbildningen samt förnyandet av verksamhetssätten i anknytning till detta. Avsikten är att öka samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet så att undervisnings- och handledningspersonalens arbetslivskontakter och yrkesskicklighet stärks och så att arbets- och näringslivet får information om de möjligheter som reformen av yrkesutbildningen medför. Vidare är avsikten att utnyttja det ökade samarbetet som stöd för prognostiseringen av kompetensbehoven och utvecklingen av arbetslivet samt att främja i synnerhet ungas tillgång till yrkesutbildning.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Projekten kan vara regionala eller riksomfattande, små eller stora, men i första hand nätverksbaserade.

Av projektplanen ska framgå vilken av följande helheter försöket anknyter till:

 • utveckling och införande av samarbetsmodeller för utbildningsanordnare, arbetslivet och övriga intressegrupper som främjar ungas tillgång till utbildning
 • utveckling av gemensamma verksamhetsmodeller för ett intensivare samarbete mellan undervisningspersonalen och arbetsplatserna, stärkande av undervisningspersonalens näringslivskontakter samt spridning av information om yrkesutbildningens reform till arbetsplatserna
 • för att stärka lärarnas arbetslivskontakter, verksamhetsmodeller för att stöda utvecklingen av arbetslivet
 • gemensamma verksamhetsmodeller som hjälp för att prognostisera och kartlägga kompetensbehoven

Av projektplanen ska framgå på vilket sätt projektet främjar syftena med reformen av yrkesutbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet prioriterar omfattande och mångsektoriella nätverk. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan (i regel) täcka högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Bedömningskriterier:

 • Främjande av reformen av yrkesutbildning (regeringsprogrammets spetsprojekt) och av ovan beskrivna syften med understödet, projektets genomslag och införande av dess resultat inom hela sektorn (30 %)
 • Projektets nyhets- och mervärde jämfört med tidigare och pågående projekt, samt projektets effektivitet (20%)
 • Projektplanens tydlighet: en kostnadseffektiv och realistisk plan för hur projektet leds, koordineras, vilken arbetsfördelningen är inom projektet, samarbetet, kommunikationen och utvärderingen. Vidare anges varje deltagande organisations delansvar i projektet och tillämpningen av resultaten (20 %)
 • Slutresultatet ska vara att ta fram gemensamma mallar samt kompetens kring verksamhetsprocessen och att införa dessa. De gemensamma lösningar och verksamhetsmodeller som tagits fram i projektet ska förankras hos anordnarna av yrkesutbildning under projektperioden; det ska finnas en konkret plan för detta (15 %)
 • Samarbetsnätverkets omfattning och ändamålsenlighet, inkl. arbetslivssamarbete och studerandenas deltagande (15 %)

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Yrkesutbildning

Ytterligare information