Corona-understöd till sammanslutningar inom kultur

Ansökningsfristen har förlängts till tisdag 19.5 kl. 16.15. Även telefonrådgivningen fortsätter fram till 19.5.

Den tekniska rådgivningen vid ärendetjänsten har överbelastats. Alla frågor som sänts till den tekniska rådgivningen före 14.5 besvaras. Däremot är det möjligt att vi inte hinner besvara frågor som skickats in efter 14.5.2020 före utgången av ansökningsfristen.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 9,3 miljoner euro.

Ansök före den 19 Maj – UKM:s e-tjänst är högt belastad på grund av flera samtidigt pågående corona-ansökningsutlysningar vars tidsfrist utlöper samma dag.    

Understödet är avsett för sådana sammanslutningar vars yrkesmässiga verksamhet inom de kreativa branscherna och konst och kultur har försvårats eller hindrats av de begränsningar som coronapandemin orsakat under tiden 13.3 - 31.5.2020.

Understöd kan beviljas för behov av tilläggsfinansiering som coronapandemin orsakat för sammanslutningar inom konst och kultur och de kreativa branscherna, till exempel inom områdena för musik, scenkonst, cirkuskonst, danskonst, bildkonst, illustrationskonst, seriekonst, fotokonst, arkitektur, formgivning, audiovisuell kultur och film- och mediekonst samt litteratur och ordkonst, kulturarv och annan konst och kultur. 

Understöd kan inte beviljas till sådana ovannämnda sammanslutningar som har fått understöd för samma ändamål av Business Finland eller närings-, trafik- och miljöcentralen. Understöd kan inte heller beviljas till sådana produktionsbolag inom film- eller AV-branschen eller biografer som kan få understöd av Finlands filmstiftelse. 

Understöden får användas fram till den 31 december 2020.

Understöden är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, dvs. för föreningar, stiftelser, andelslag och aktiebolag. Kommuner eller samkommuner kan inte söka understödet. Understödet kan inte heller sökas av sammanslutningar som inte är registrerade, eftersom de saknar rättsförmåga.

Understödet kan sökas antingen som tilläggsfinansiering till ett redan beviljat allmänt understöd eller som specialunderstöd, dvs. som projektfinansiering. Sökanden ska välja någondera av dessa stödformer. Båda kan inte sökas samtidigt. Valet görs när man väljer ansökningsblankett.

 • Om sökanden har fått verksamhetsunderstöd (allmänt understöd) av undervisnings- och kulturministeriet eller Centret för konstfrämjande för 2020, ska understödet sökas som ett allmänt understöd (tilläggsfinansiering för verksamheten).  
 • Om sammanslutningen inte har fått verksamhetsunderstöd, ska understödet sökas som specialunderstöd för projekt, dvs. för planering, beredning, verkställande eller förmedling av verksamhet, produktion, föreställningar, utställningar m.m. eller något annat motsvarande ändamål som tryggar sammanslutningens verksamhet. 

I ansökan ska man meddela om man har sökt och fått andra offentliga och privata understöd för samma ändamål och redogöra för annan eventuell finansiering så som till exempel lån.

Tillämpliga bestämmelser

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och bestämmelserna i Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014), nedan gruppundantagsförordningen. Den verksamhet som beviljas stöd ska uppfylla gruppundantagsförordningens (GBER) allmänna bestämmelser i artiklarna 1-9 och villkoren i artikel 53 (stöd för främjande av kultur och kulturarv). Understöd beviljas inte till sökanden som inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) eller till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i gruppundantagsförordningen.

Syftet med understödet är att trygga verksamhetsförutsättningarna för sammanslutningarna inom konst och kultur och de kreativa branscherna under det undantagstillstånd som coronapandemin orsakat.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten  
Mer information på UKM:s webbplats  
Suomi.fi-anvisningar och stöd
Anvisningar för Katso-tjänsten

1. Bedömningen av ansökan och grunderna för beviljande av understöd

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande ansökningsspecifika villkor:

Vid bedömningen av behovet av tilläggs- och projektfinansiering beaktas följande:

 1. de förändringar i verksamheten som coronapandemin orsakat och deras konsekvenser för sökandens ekonomiska läge och möjligheter att klara av undantagsförhållandena
 2. eventuella kostnadsbesparingar som förändringarna samtidigt medförde, till exempel besparingar i utgifter för föreställningar, lokalhyror och besökararvoden, besparingar av permittering och andra kostnadsbesparingar
 3. i fråga om projektfinansiering behovet av åtgärderna i förhållande till tryggandet av verksamheten.
 4.  

 Understödet kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som man avser understödja.


2. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden fått samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Kultur

Ytterligare information

Ytterligare information om ansökan:

undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.
Via tfn  02953 30333 vardagar kl. 9-11.30 och kl. 14-16

Ministeriet hinner troligtvis inte svara på alla de frågor som det får via e-post före ansökningstidens slut.