FI SV

Specialunderstöd för strukturell utveckling av medborgarinstitut och folkhögskolor

Statsunderstödet är avsett för de extra kostnader som föranleds av strukturell utveckling av medborgarinstitut och folkhögskolor.

Understöd kan beviljas till huvudmän som har fattat ett beslut som vunnit laga kraft om att fusionera det medborgarinstitut eller den folkhögskola de driver med en annan huvudman eller utbildningsanordnare. Den sökande ska fortsättningsvis ordna sådan utbildning som ges vid medborgarinstitut eller folkhögskola inom ramen för det fria bildningsarbetet.  De kostnader för vilka bidraget beviljas, ska anvisas för fritt bildningsarbete.

Understöd kan beviljas med medel under moment 29.10.31 i statsbudgeten för 2018 till ett sammanlagt belopp om högst 209 000 euro  

 • högst 109 000 euro till huvudmän för medborgarinstitut 
 • högst 100 000 euro till huvudmän för folkhögskolor

Ansökningstiden börjar den 1.10.2018 kl. 8.00 och går ut 31.10.2018 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas inom loppet av år 2018.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Understödet ska bidra till att koncentrera och stärka huvudmanna- och läroanstaltsfältet inom det fria bildningsarbetet. Understödet ska förbättra förutsättningarna för verksamheten vid medborgarinstitut och folkhögskolor  genom att täcka de extra kostnader som en strukturell utveckling i detta avseende föranleder.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Understöd för strukturell utveckling kan beviljas för följande extra kostnader som föranleds av en fusion:

 • överlappande lönekostnader under en övergångsperiod
 • extra kostnader som anvisas för utveckling av ett datasystem
 • överlappande  kostnader under en övergångsperiod
 • arvoden till sakkunniga
 • övriga tillfälliga kostnader som beror på fusionen

I ansökan ska den sökande framlägga motiveringar för behovet av statsunderstöd för strukturell utveckling och en utredning över och specificering av de totala kostnaderna för projektet samt de kostnader som den sökande avser att täcka med det understöd som sökes. Vid behov kan utredningen göras i en separat bilaga. Till ansökan ska den sökande bifoga de senaste boksluten, budgeten för innevarande år, huvudmannens lagakraftsvunna beslut om en fusion av läroanstalten med en annan huvudman eller utbildningsanordnare samt övriga relevanta bilagor.

Bidrag kan beviljas för kostander för högst två kalenderår från och med 2018. De år som kan komma i fråga är

 • året för fusioneringsbeslutet
 • året då läroanstalterna fusioneras med varandra
 • året som följer på året för fusioneringe

I regel kan understöd beviljas samma huvudman högst för två ansökningsomgångar per fusioneringsbeslut. I första hand beviljas statsunderstödet till huvudmän som bedriver privata läroanstalter.

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna villkor för beviljande av statsunderstöd är att (statsunderstödslagen 7 § 1 mom.):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Sök nu

Ansökningstid
1.10.2018 8:00 - 31.10.2018 16:15

Ytterligare information

Undervisningsrådet Annika Bussman

tfn 029 533 0407

annika.bussman@minedu.fi

 

Planerare Petra Heikkinen

tfn 029 533 0068

petra.heikkinen@minedu.fi

 

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.