Erityisavustus Opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin pilotointiin vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus ovat yhdessä valmistelleet ehdotuksen uudeksi opetusmetsämalliksi. Se perustuisi Metsähallituslain 7 §:ssä mainittujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisessa noudatettuun käytäntöön. Metsähallituksen tehtävänä on tarjota maa-alueita mm. puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, sekä opetuksen ja tutkimuksen käyttöön. Uudella opetusmetsämallilla turvattaisiin metsäalan koulutuksen järjestämisen edellytykset siten, että koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne ei heikkene nykyisestä. Uuteen opetusmetsämalliin siirtyville ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksettaisiin OKM:n pääluokasta kompensaatiota, joka vastaisi menetetyistä puunmyyntituloista ja käyttöoikeuskorvauksista muodostuvaa tasoa. Lähtötilanne on taso, joka vastaa kyseisten koulutuksen järjestäjien opetusmetsistä saamaa tuloa. Kompensaation laskennallinen suuruus määräytyy järjestelyyn kuuluvien opetusmetsien hakkuusuunnitteesta ja sen mukaisesta bruttokantorahatulosta, josta on vähennetty keskimääräinen metsänhoidon kustannus. Näin saatavaan laskennalliseen nettotuloon lisätään 10 %, joka on uudessa mallissa opetusmetsäkäytöstä johtuva keskimääräinen alenema verrattuna normaaliin Metsähallituksen talousmetsäkäyttöön.

Haettavana oleva määräraha on tarkoitettu käytettäväksi puunmyyntitulojen menetysten ja käyttöoikeuskorvauksien kompensoimiseen koulutuksen järjestäjille, jotka pilotoivat uutta opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallia. Määrärahaa voivat hakea ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joiden opetusmetsien käyttöoikeussopimukset päättyivät vuoden 2018 lopulla ja joiden kanssa on solmittu uudenmuotoinen käyttöoikeussopimus.

Hakuaika alkaa 1.10.2019 ja päättyy 21.10.2019 klo. 16.15.

Pilottikokeilussa uuteen opetusmetsämalliin siirtyville ammatillisen koulutuksen järjestäjille maksetaan OKM:n pääluokasta kompensaatiota, joka vastaisi menetetyistä puunmyyntituloista ja käyttöoikeuskorvauksista muodostuvaa tasoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus on tarkoitettu niille viidelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle, joiden nykyinen opetusmetsien käyttöoikeussopimus päättyivät vuoden 2018 lopulla.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Metsähallituksen kompensaatiolaskelma koulutuksen järjestäjien puun myyntitulon menetyksestä vuodelta 2018 (liite).

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

 

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

 

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

 

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
    (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (doc)

Utredningsblankett (docs)

Ytterligare information

Jukka Lehtinen, puh. 0295330183, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset