Specialunderstöd för utbildning - jämställdhet, likabehandling och språkmedvetenhet inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och den yrkesinriktade utbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser understöd som stöder genomförandet av programmet Betydelsefull i Finland, åtgärderna i Vägkartan för småbarnspedagogiken samt reformen av yrkesutbildningen. Därtill stöder understödet målen i regeringens jämställdhetsprogram.

Understödet är avsett för att ordna följande utbildningar för personalen inom undervisningsväsendet:

 1. finska eller svenska som andraspråk-utbildning (S2- och R2-undervisning)
 2. specialiseringsutbildning inom kulturell mångfald
 3. stödande av språkliga färdigheter i småbarnspedagogiken
 4. utbildning som stöder jämställdhetsplaneringen

Understödet betalas med anslag under momentet Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (29.30.20) i statsbudgeten 2016. Totalt kan ca 2 miljoner euro sökas.

Ansökningstiden börjar 1.11.2017 och går ut 7.12.2017 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas inom loppet av år 2017.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för följande projekthelheter.

1. Genomförande av utbildning inom finska eller svenska som andraspråk

S2- och R2-utbildning riktas till personalen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Understöd kan sökas av universitet som har utbildningsansvar på området. I synnerhet behövs R2-undervisning.

Målet är att i första hand finansiera

A)   Kortvarig (c. 2-7 sp) fortbildning i didaktik för S2- och
       R2-lärare. 

B)   Långvarig S2- eller R2-utbildning (studier som omfattar
       ca 30-60 sp) för andra lärare som behöver färdigheter i
       S2- och R2-undervisning i sitt arbete.

Med projekten som understöds främjas genomförandet av handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland, i synnerhet mål 4 i programmet. ABC för fullvuxna: Vi utvecklar utbildningen för undervisningspersonal och andra yrkeskategorier som jobbar med barn och ungdomar.

För att ansökningarna ska kunna jämföras måste utbildningen dimensioneras i studiepoäng. Under punkten kort beskrivning av användningsändamålet ska man ange för hur många deltagare utbildningen ordnas.

Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland

Utbildningen ska vara avgiftsfri och det ska vara fritt att ansöka om att delta.

2. Genomförande av specialiseringsutbildning inom kulturell mångfald för personal inom småbarnspedagogiken

Med understödet stöds genomförandet av specialiseringsutbildning inom kulturell mångfald. Med specialiseringsutbildning avses utbildningar som genomförs med stöd av 7 b § i universitetslagen (558/2009) eller 11 a § i yrkeshögskolelagen (932/2014).

Stöd för att genomföra specialiseringsutbildningar kan endast sökas av högskolor som har utbildningsansvar på området och som har avtalat om utbildningen i enlighet med universitetslagen eller yrkeshögskolelagen. Avtalet om specialiseringsutbildningen ska fogas till ansökan.

För genomförande av specialiseringsutbildning beviljas finansiering på högst 180 euro multiplicerat med utbildningens omfattning i studiepoäng, multiplicerat med antalet studerande som inleder studierna. En förutsättning för att finansiering ska beviljas till fullt belopp är att avgifterna som tas ut av deltagarna är skäliga.

I vägkartan för utvecklingen av småbarnspedagogiken åren 2017-2030 har man identifierat ett behov av att öka den småbarnspedagogiska personalens kompetens som gäller inlärning av språk och kultur och andra teman som gäller kulturell mångfald. Utredningsgruppen föreslår att högskolorna söker finansiering för att ordna specialiseringsutbildning som fokuserar på kulturell mångfald i småbarnspedagogiken. (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:30).

3. Stöd till språkliga färdigheter i småbarnspedagogiken, fortbildning för personalen inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens uppgift är att stärka barnens språkliga färdigheter och beredskap samt utvecklingen av språkliga identiteter. (Grunden för planen för småbarnspedagogik, kapitel 4.5)
Fortbildningen ska förbättra den småbarnspedagogiska personalens kompetens som gäller stödet till de språkliga färdigheterna som avses i kapitel 4.5 och 4.6 i grunden för planen för småbarnspedagogiken.

Målet är att i första hand finansiera

A) kortvarig utbildning som omfattar ca 1-3 studiepoäng och
     är riktad till personalen inom småbarnspedagogiken på
     bred basis

B) långvarig utbildning som omfattar ca 7-15 studiepoäng
     och ger djupare och bredare kunskap om hur barns
     språkliga färdigheter och beredskap samt språkliga
     identiteter utvecklas och om hur dessa kan stödas i
     småbarnspedagogiken samt ger färdigheter att stöda
     utvecklingen av sådan kompetens i arbetsgemenskapen.

Understödet är i första hand riktat till högskolor eller andra organisationer som kan ge forskningsbaserad utbildning.

För att ansökningarna ska kunna jämföras måste utbildningen dimensioneras i studiepoäng. Under punkten kort beskrivning av användningsändamålet ska man ange för hur många deltagare utbildningen ordnas.

4. Jämställdhetsplanering i yrkesutbildningen, fortbildning för lärare och arbetsplatshandledare i yrkesutbildningen

Med understödet genomförs utbildningar som stöder jämställdhetsplaneringen inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarnas arbete med guider för jämställdhetsplaneringen. Resultatet av projekten är modeller, guider och material för yrkesutbildningens jämställdhetsarbete och i synnerhet för att integrera lärandet i arbete i läroanstaltens jämställdhetsplan. Materialen, modellerna och guiderna som projektet resulterar i ska delas öppet.

Resultaten av programmet för effektivisering av genomströmningen i yrkesutbildningen vittnar om att könet ofta är en bakgrund till att studierna avbryts och att särutvecklingen enligt kön fortfarande är en utmaning i den grundläggande yrkesutbildningen. När vissa områden utvecklas till kvinno- eller mansdominerade så ökar det även andelen avbrott på dessa områden. Den utbildningsmässiga segregationen stärks i och med avbrotten, och detta problem bör åtgärdas genast i början av studierna.

I yrkesutbildningen är arbetsplatserna allt viktigare lärmiljöer, vilket bidrar till utmaningarna för läroanstalternas jämställdhetsplanering. Arbetsplatserna kan ha en viktig roll för segregationen. Den nya lagstiftningen ger även verktyg för att främja jämställdheten. Enligt den nya lagen utarbetar man en personlig utvecklingsplan för kunnandet för en studerande i yrkesutbildning. Handledningen och rådgivningen som erbjuds i samband med den personliga tillämpningen ökar kunskapen om olika alternativ och i bästa fall sporrar de även sökanden till att välja ett område som inte är könstypiskt. Genom stödet och handledningen som erbjuds under studietiden/då kunnandet förvärvas bör man sträva efter att förebygga risken för avbrutna studier när det gäller personer som valt ett avvikande studieområde. Även bildande av studerandegrupper på basis av kompetenshelheter och teman skulle erbjuda möjligheter att främja jämställdheten och motarbeta segregationen.

Understöd är riktat i första hand till högskolor och andra utbildningsorganisationer som ensamma eller i samarbete med andra organisationer kan ge forskningsbaserad utbildning som konkret stöder utvecklingsprocesserna. I första hand stöder man projekt vars målgrupp är flera anordnare av yrkesutbildning.

För att ansökningarna ska kunna jämföras måste utbildningen dimensioneras i studiepoäng. Under punkten kort beskrivning av användningsändamålet ska man ange för hur många deltagare utbildningen ordnas.

Enligt regeringens jämställdhetsprogram har regeringen som mål att stärka jämställdhetsmedvetenheten inom småbarnsfostran och utbildningen samt att stöda jämställdhetsplaneringen i grundskolor och läroanstalter på andra stadiet.  Regeringen strävar till att garantera att utbildningen av personer som arbetar med undervisning och fostran samt av studiehandledare ger dem redskap för praktiskt jämställdhetsarbete. Målet är att utveckla samarbetet mellan skolorna och arbetslivsaktörerna så att studerandena i framtiden har möjlighet att bekanta sig med många olika branscher.

Regeringens jämställdhetsprogram 2016-2019

Syftet med understödet är att främja jämställdhet, likabehandling och språkmedvetenhet inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och den yrkesinriktade utbildningen. Understödet stöder genomförandet av programmet Betydelsefull i Finland, åtgärderna i Vägkartan för småbarnspedagogiken 2017-2030 och reformen av yrkesutbildningen. Därtill stöder understödet målen i regeringens jämställdhetsprogram.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Av projekten som finansieras förutsätts följande:

 • Projektet har en tydlig och kostnadseffektiv projektplan.
 • Utbildarna har god erfarenhet av att ordna utbildning som anknyter till projekttypen och utbildningen grundar sig på forskning. Sökanden ska beskriva i vilken omfattning den genomfört utbildning som anknyter till projekttypen inom grundexamensutbildningen (högskolor) och som fortbildning. Beskrivningen ska gälla minst de senaste tre åren.
 • Det finns ett regionalt behov av projektet och utbildningen. Utbildningen genomförs med sådana utbildningsmodeller att den är tillgänglig för personalen inom undervisningsväsendet. I ansökan ska man beskriva sökandens arbetslivssamarbete med anknytning till projekthelheten.

Om projektet har som avsikt att dela anslaget vidare exempelvis till andra parter i ett gemensamt projekt, ska i ansökan enligt statsunderstödslagen (688/2001) ges följande uppgifter för beslutsfattandet: det maximala beloppet av summan som utdelas, till vilka (målgrupp) finansieringen avses utdelas och för vilket syfte. Uppgifterna ska ges vid punkten genomförandesätt på blanketten. Därtill ska uppgifterna specificeras i budgeten. Tillstånd att dela anslaget vidare kan inte antecknas i beslutet ifall dessa uppgifter saknas i ansökan.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras i projekthelheterna 1, 3 och 4.

Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

I projektets budget använder man för högskolor en modell för totalkostnaderna i vilken en enhetlig koefficient på 30 % för de allmänna kostnaderna gäller för alla högskolor. Som koefficient för bikostnader för personal används antingen den sökande högskolans koefficient eller koefficienter som är specifika för den som genomför projektet.

Det går att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd (UKM/4/091/2017) vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som arbetar med projektet redan har ett anställningsförhållande med högskolan och lönen överskrider 80 000 euro. Gränsen för konkurrensutsättning för projektets anskaffningar är 30 000 €, vilket avviker från gränsen som anges i villkoren (7000 €). I upphandlingar som överskrider 30 000 € (+moms) men underskrider upphandlingslagens tröskelvärde på 60 000 € ska man göra åtminstone ett förenklat anbudsförfarande där man begär priser och andra uppgifter av några leverantörer för jämförelse.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för ett offentligrättsligt organ (till exempel om över hälften av finansieringen kommer från allmänna medel), ska understödstagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Ytterligare information

Projekthelheterna 1 och 2
överinspektör Sanna Hirsivaara
[email protected]

Projekthelhet 3
undervisningsrådet Kirsi Alila
[email protected]

Projekthelhet 4
undervisningsrådet Jukka Lehtinen
[email protected]

undervisningsrådet Raija Meriläinen
[email protected]

 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd