Specialunderstöd för utveckling av forskning

Specialunderstödet är avsett för nationella och internationella utvecklingsprojekt som främjar forskningen. Med understöden stöds exempelvis forskningspolitiskt betydande infrastrukturer såsom CSC:s årsinvesteringar, EuroHPC samt infrastrukturer för det digitala kulturarvet och Fairdata-helheterna. Specialunderstödet är också avsett exempelvis för projekt som stöder vetenskapsfostran och för lokalkostnader för forskningsinstitut utomlands.

Specialunderstöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. I regel beviljar ministeriet inte specialunderstöd eller stipendier till fysiska personer eller arbetsgrupper där en person står som officiell sökande.

Man får ansöka om specialunderstöd året om. Målet är att fatta beslut om understöden ca fyra gånger per år. Handläggningstiden är ca 2–4 månader.

För specialunderstöden används anslagen på moment 29.40.53.4–29.40.53.11 i statsbudgeten förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Specialunderstöden kan användas under två års tid om det inte finns grundade skäl för undantag. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Huvudsyftet är att främja forskning – till den del ansvaret för uppgifterna inte ligger hos exempelvis Vetenskapliga samfundens delegation eller Finlands Akademi – med beaktande av regeringsprogrammets mål samt forsknings- och innovationsrådets riktlinjer, undervisnings- och kulturministeriets strategier kring forskning och de föränderliga behoven inom forskning och det vetenskapliga samfundet.

Målet med understöden är att öka effektiviteten hos det nationella forskningssystemet.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten som understöds.

De projekt som får understöd ska vara av riksomfattande eller internationell betydelse. För regionala eller lokala projekt kan bidrag endast beviljas av särskilt vägande skäl. I ansökan ska presenteras hur man i planeringen av projektet har beaktat eventuellt arbete som redan gjorts av andra.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1.   Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

 • Projektets betydelse för genomförandet av forsknings- och innovationsrådets mål (Målbild och vägkarta 2030).
 • Projektets betydelse och genomslag för genomförandet av följande högskole- och forskningspolitiska mål:

  • beslutsfattande som grundar sig på kunskap
  • främjande av förhållandet mellan forskning och samhälle
  • vetenskapsfostran
  • öppen vetenskap
  • medborgarforskning
  • samarbete mellan högskolorna och forskningsinstitutionerna
  • effektivisering av det nationella forskningssystemet
  • vetenskapens och forskningens internationalisering.
 • Kompabilitet med beskrivningarna av den digitala helhetsarkitekturen inom verksamhetsområdet (Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuri, Avoin tiede ja tutkimus – viitearkkitehtuuri, Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri).
 • Främjande av forskning och förhållandet mellan forskning och samhälle.
 • Verksamhetens nationella och internationella inriktning. Verksamheten kan komplettera statens övriga funktioner för att främja forskning.
 • Hur etablerad understödstagarens verksamhet är och vilka förutsättningar understödstagaren har att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
 • Den finansiella ställningen och ekonomiska situationen för sökanden och de bakomliggande organisationerna.
 • Övrig finansiering och omfattande samarbetsnätverk räknas till fördel när ansökningarna bedöms.

2.   Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.   Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4.   Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Sök nu

Kontinuerlig ansökningstid
1.1.2020 - 31.12.2020
Forskning

Ytterligare information

Överinspektör Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.