Erityisavustukset Osaamismerkki-järjestelmän kehittämiseen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Avustuksen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä opettajuuden muutoksen tukeminen ja siihen liittyvä kehittäminen erityisesti osaamismerkin avulla. Avustuksilla luodaan ammatillisen koulutuksen reformin tukiohjelmaa.

Avustusta voivat hakea ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 370 000 euroa. Päätökset tehdään joulukuussa 2017. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001), Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Avustuksen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen reformin liittyvä opettajuuden muutoksen tukeminen ja siihen liittyvä kehittäminen osaamismerkkien avulla. Tavoitteena on luoda osaamismerkistä valtakunnallinen opettajan hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmä, jolla tuetaan opettajan ajantasaisia osaamistarpeita. Avustuksen avulla luodaan ja kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää tukevaa verkostoa ja sen verkostomaista toimintatapaa.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakijalla on osaamista ja kokemusta osaamismerkin toteuttamisesta ja myöntämisestä sekä tahtotila kehittää järjestelmää valtakunnallisesti. Avustettavan toiminnan tulee perustua yhteistyölle, jossa tavoitteena on valtakunnallisen osaamismerkki-verkoston luominen. Hankkeen tulee huomioida ruotsinkielisen koulutuksen kehittäminen ko. toiminnassa. Verkostolla tulee olla koordinaattori hankkeen keston ajan. Hakemusten keskinäisessä vertailussa painotetaan useamman toiminnan yhteistä verkostohanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 90 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

  • monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen Ks. Merkityksellinen Suomessa –toimintaohjelma. OKM 2017 http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-404-7
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, ks. laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), joiden periaatteet koskevat myös ministeriön rahoittamaa toimintaa ja hankkeita
  • kestävän kehityksen edistäminen Ks. Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (PDF).

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Yrkesutbildning

Ytterligare information

Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, puh. 02953 30141, [email protected]

Opetusneuvos Raija Meriläinen, puh. 02953 30402, [email protected]