Specialunderstöd för utvecklande av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet för året 2020

Utvecklingsunderstöden för den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet (Understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet söks från regionalförvaltningsverket).

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.
Ansökningstiden är fortlöpande.

Ansökningstiden börjar 7.1.2020 kl. 10:00 och slutar 18.12.2020 kl. 16:15.

Handläggningstiden är vanligtvis 2–4 månader.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016)
Statsunderstödslagen (688/2001)

 

 

 

 

 

 

Med understöden stöds verkställandet av syftena i ungdomslagen (1285/2016) och i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik på delområdet för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet.

Syftet med ungdomslagen är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete.

Syftet med det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020-2023 är att stärka de ungas färdigheter och metoder för att delta och påverka, öka de ungas säkerhetskapital och säkerställa de ungas förutsättningar för en smidig vardag nu och i framtiden särskilt med tanke på förebyggandet av utslagning.

Programmets mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet är att stärka ungdomsarbetets ställning, öka de ungas medvetenhet om de rättigheter som hör till dem, främja de ungas möjligheter att delta i beslutsfattande som gäller dem inom olika områden, stöda inkluderingen i genomförandet av ungdomsprogrammen och stöda ungas åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

 

 

 

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. I bedömningen av ansökningarna beaktas följande grunder:

 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Projekt som beviljas understöd ska gälla ungdomsarbete eller -verksamhet. Med ungdomsarbete avses stöd till de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Med ungdomsverksamhet avses de ungas självständiga verksamhet.

De projekt som får understöd ska ha riksomfattande och/eller internationell betydelse.  Projektets betydelse granskas med avseende på hur aktuellt det är, behovet av det, samt vilken geografisk omfattning det har.

I genomförandet av de projekt som understöds ska man beakta tillgängligheten och att unga som tillhör olika kategorier i praktiken ges jämlika möjligheter, oavsett till exempel de ekonomiska resurserna hos olika familjer, i enlighet med det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik.

Sökanden ska ha tillräckliga ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att genomföra projektet.

Om sökanden får allmänt understöd från undervisnings- och kulturministeriet för sin verksamhet, ska det av ansökan klart framgå de omständigheter på grund av vilka det planerade riksomfattande utvecklingsprojektet inte kan genomföras inom ramen för det allmänna understödet.

Understödet kan i regel täcka högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet. Övrig finansiering får vara vilka andra intäkter som helst som framgår av bokföringen. Sökanden ska dock beakta att specialunderstödet täcker endast det understödda projektets underskott. Understödet får inte överföras till någon annan aktör för användning, om inte annat anges i beslutet.

I bedömningen av projektplanerna tas, beroende på projektets art, följande aspekter i beaktande:

 • projektet grundar sig på ett tydligt visat behov
 • projektplanen innefattar konkreta åtgärder
 • ungdomar deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av projektet
 • i projektet ingår sådana samarbetsparter som är av väsentlig betydelse med tanke på genomförandet av det, där beaktas sådant arbete som andra aktörer eventuellt redan utfört och verksamhet som redan fått understöd
 • projektplanen innehåller metoder för att utvärdera projektets resultat
 • projektplanen innehåller sätt för att sprida och etablera resultaten som nåtts

Utvecklingsunderstöd beviljas inte för den sökande organisationens grundläggande verksamhet och inte för enskilda evenemang av engångskaraktär.

 

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Sök nu

Ansökningstid för 2020
7.1.2020 10:00 - 18.12.2020 16:15
Unga

Ytterligare information

Ytterligare information: Marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn. 02953 30113

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/sv/understod