Specialunderstöd för att stöda tillgången till och förvaringen av digitalt kulturarv, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken, för arbetet med gränssnittet för museernas samlingssystem samt digitalisering av museisamlingar

Utlysningen gäller specialunderstöd med vilka man stöder nationella infrastrukturer för det digitala kulturarvet, de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster, arbetet med gränssnittet för museernas samlingshanteringssystem i syfte att ansluta sig till Finna-tjänsten samt digitalisering och publicering av museisamlingar i Finna- och Europeana-tjänsterna.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 27.8.2019 och går ut 1.10.2019 klockan 16.15.

För understöden kan användas sammanlagt högst 3 240 000 euro. Avsikten är att fatta besluten i november 2019. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

De beviljade understöden kan användas högst till slutet av kalenderåret som följer på året då de beviljades. På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Specialunderstödet är avsett för:

A)

 • nationellt betydande infrastrukturer och utvecklingsuppgifter som gäller det digitala kulturarvet (Finna, Kulturarv-LDB).
 • beskrivnings- och standardiseringsarbete som gäller de allmänna bibliotekens samlingar och utveckling av det, anskaffning av webbmaterial (FinElib), erbjudandet av nationella databaser, tillgängliggörandet av publikationsarkiv samt utveckling av Finna- och Melinda-tjänsterna för de allmänna bibliotekens behov.

B)

 • utvecklande av gränssnitt för museernas samlingshanteringssystem i syfte att ansluta sig till Finna-tjänsten.
 • digitalisering och publicering av museisamlingar i Finna- och Europeana-tjänsterna. Användarrättigheterna för innehåll ska ges med Creative Commons-licenser eller RightsStatements-beskrivningar.

För understöd under punkt B kan användas högst 500 000 euro.

Med statsunderstödet främjas målen delaktighet och deltagande i kultur samt kulturgrunden och kulturens kontinuitet i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi.

Målet är att främja allas möjligheter att delta i kultur, utveckla digitala kulturtjänster, förbättra tillgången till information och kultur, främja en öppen verksamhetskultur, främja omfattande och mångsidig tillgång till biblioteks- och kulturarvsinnehåll och -tjänster samt att utveckla tjänster för långtidsbevarande av det digitala kulturarvet.  

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

 

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika beviljningsgrunder

Ansökningar som gäller punkt A bedömer UKM med följande kriterier:

 • Kompabilitet med arkitekturbeskrivningarna på området (UKM:s helhetsarkitektur för det digitala kulturarvet, den offentliga förvaltningens helhetsarkitektur).
 • Verksamhetens betydelse för uppnåendet av ministeriets kulturpolitiska mål.
 • Verksamhetens riksomfattande täckning.
 • Stödtagarens verksamhets etableringsgrad och stödtagarens förutsättningar att bedriva verksamheten med resultat.
 • Sökandens och bakgrundorganisationernas finansiella ställning och ekonomiska läge.
 • Kvaliteten på genomförandet av projektet, exempelvis tydligheten i fråga om projektets mål, åtgärder och finansieringsplan samt innovationsnivån i genomförandesätten.

Ansökningar som gäller punkt B bedömer UKM med följande kriterier:

 • Kompabilitet med arkitekturbeskrivningarna på området (UKM:s helhetsarkitektur för det digitala kulturarvet, den offentliga förvaltningens helhetsarkitektur).
 • Verksamhetens betydelse för uppnåendet av ministeriets kulturpolitiska mål.
 • Kvaliteten på genomförandet av projektet, exempelvis tydligheten i fråga om projektets mål, åtgärder och finansieringsplan samt innovationsnivån i genomförandesätten.
 • Behovet av att digitalisera materialet och koppling till museets verksamhet.
 • Projektets uppskattade genomslag och påvisande av det.

I ansökan ska man tydligt specificera uppnåendet av ovannämnda kriterier.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan:  https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4.  Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.