Specialunderstöd för informations-, skolnings- och utredningsprojekt som främjar upphovsrättssystemets funktion i den digitala omgivningen

Understödet är avsett särskilt för projekt som främjar att upphovsrättslagstiftningen- och systemet fungerar i och förbättrar informationen och skolningen om upphovsrätt och upphovsrättssystemet i den digitala omgivningen.

Understödet kan ansökas av föreningar, samfund eller deras sammanslutningar. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Sökanden bör ha tillräckligt kunnande och erfarenhet i utveckling av upphovsrättssystemet på riksplanet samt tillräckliga egna ekonomiska och andra förutsättningar att genomföra projektet.

Ansökningstiden börjar 13.02.2020 och slutar 26.3.2020 kl 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 230 000 euro för understöden. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

År 2020 fokuseras understödet mer tydligt på specifika målsättningar som fastställts på basis av regeringens och undervisnings- och kulturministeriets strategiska linjedragningar. Understöd beviljas särskilt för lösning av upphovsrättsliga frågor som uppstår i samband med digitaliseringen av omgivningen.

Vid utvärdering av projekt ska uppmärksamhet ägnas åt projektens breda inverkan. Avsikten är att bidragen koncentreras på några få projekt som har den bästa effekten.

Man kan stöda projekt till förmån för information och skolning inom upphovsrätt samt  för framställning av informations- och skolningsmaterial. Även då ses det projektet tillgodo om den fokuserar sig på de tyngdpunkter som har fastställts.  Understöd beviljas inte för projekt eller funktioner som sökanden kan väntas kunna verkställa oberoende av understödet. En central princip är att samma sökande i regel inte kunde få understöd på samma projekt mer än tre gånger i rad.

Specialunderstödet är avsett för projekt som till sitt tema eller sin varaktighet vara begränsade eller att understödet enbart täcker kostnaderna för verksamhetens igångsättning och avstamp. Avsikten är inte att specialunderstöden blir en stadig finanseringsform för en verksamhet eller en organisation så att nytt understöd ansöks på årlig basis. För projekt som varar i en längre tid kan understödet beviljas maximalt för 24 månader.

Understödets syfte är att främja upphovsrättssystemets funktion i den digitala omgivningen genom att understöda informations-, skolnings- och utredningsprojekt kring:

 • utveckling av kvaliteten av metadata om upphovsmän och verk inom olika verkstyper och god praxis för betecknande av tillräcklig information då verk publiceras och sprids på internet (inkl. CC-licenser, utgång av upphovsrätt, public domain)
 • bruket av avtalslicenssystemet i fråga om gränsöverskridande digital användning
 • lösning av upphovsrättsliga frågor som har uppstått i samband med utvecklingen av nya digitala servicekoncept (inkl. AI, virtuell och förstärkt verklighet)
 • främjandet av avtalsrättsligt kunnande i yrkesskolning på konst- och kulturområdet (praktiska kunskaper samt efterföljande skolning)
 • att stöda möjligheten att prova olika upphovsrättsliga lösningar på ett flexibelt sätt genom försökskulturen

Den sökande kan infria målen bland annat genom information, forskning, publikationsverksamhet, ordnande av evenemang, publikarbete samt genom samarbete på det nationella och det internationella planet.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.
Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i  ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso
Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten  (pdf)
Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

Obs!

Katso-autentiseringen upphör i e-tjänsten för statsunderstöd. Från 16.3.2020 loggar man in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering och en del organisationer kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information på ministeriets webbsida: https://minedu.fi/sv/inloggning-och-fullmakter

 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Beviljande av understöd förutsätter att understödda projekten främjar de målsättningar som utsetts i understödets syften. Genom bidraget understöds i första hand lösning av upphovsrättsliga frågor som uppstår på grund av digitaliseringen av verksamhetsområdet.

Centrala kriterier för beviljande är projektets:

 • nyttighet
 • inverkan och
 • möjligheter till fortsatt utnyttjande av resultaten i utvecklandet av upphovsrättssystemet.

Projektet bör alltid vara riksomfattande, internationell eller på annat sätt beaktansvärd till sina egenskaper.
När ansökningarna bedöms beaktas det sökanden till godo om sökande samarbetar i projektet med andra aktörer såsom inom den tredje sektorn, den offentliga sektorn eller den privata sektorn.

Ansökningarna kommer att utvärderas utifrån det mål som fastställts i projektet och förhållandet mellan den begärda finansieringen. Ansökan måste innehålla en så detaljerad kostnadsberäkning som möjligt för hela projektets längd.
Den sökande och dess bakgrundsorganisationer ska ha en stabil ekonomi. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 procent av de faktiska totala kostnaderna för det projekt som finansieras. Självfinansiering anses till fördel då ansökningarna behandlas. Understöd beviljas inte i allmänhet för anskaffning av apparater eller köpta tjänster. Understödet får användas endast för de köpta tjänster som är nödvändiga för projektet och dessa användningsändamål bör särskilt motiveras i ansökan.

Ansökningarna värderas utgående en ömsesidig jämförelse av den målsättning som utsetts för projektet och den ansökta finansieringen. Det bör framgå av ansökan om målsättningen kan nås med en mindre mängt bidrag. Understöden kan som utgångspunkt inte överföras att användas av en annan part.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Sök nu

Ansökningstid för 2020
13.2.2020 9:00 - 26.3.2020 16:15
Upphovsrätt

Ytterligare information

Regerinsråd Anna Vuopala, puh. 02953 30331; [email protected] 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod