Specialunderstöd till museer för att betala utställningsarvoden till konstnärer

Understödet är avsett för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar. Understöd kan sökas av museer som sköts yrkesmässigt och på heltid och som drivs av en kommun eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

Utställningsarvodet som museet betalar till konstnären i samband med att en utställning ordnas är ersättning för det arbete som konstnären gör i anknytning till ordnandet av utställningen. Arvodet kan bestå av bl.a. konstnärens deltagande i planeringen och genomförandet av utställningen, konstnärens deltagande i upphängningen av verket eller verken, konstnärens deltagande i tillställningar och kringprogram med anknytning till utställningen eller efterarbete som utställningen orsakar för konstnären.

Ansökningstiden börjar 15.4.2019 och löper ut 3.6.2019 kl.16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet använder totalt ca 200 000 euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten i juni 2019. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar. Understöd kan sökas av museer som sköts yrkesmässigt och på heltid och som drivs av en kommun eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

 

Det handlar om ett treårigt försök med en ny understödsform vars syfte är att främja rekommendationerna om avtals- och ersättningsförfaranden i slutrapporten för undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som utredde förfarandena kring konstutställningar (UKM 2016:4).

Arbetsgruppens rapport och rekommendationer

 

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Vid beslut om understöd prioriteras utställningar som ordnas åren 2019–2020. Om anslaget räcker till kan understöd beviljas också för en utställning som ordnas senare. I bedömningen beaktas understödets skälighet i förhållande till projektet och projektets totala kostnader.

Ministeriets understöd kan täcka högst 80 % av kostnaderna för arvodet till konstnären. Museer som ansöker om understöd ska ha en självfinansieringsandel som är minst 20 %.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: en kort beskrivning av utställningsprojektet/projekten som understödet söks för, projektets tidsplan och totala kostnader, en utredning över arvodena som betalas till konstnären/konstnärerna samt en redovisning av museets självfinansieringsandel. Av ansökan ska också framgå om betalningen av arvodet till konstnärerna grundar sig på etablerad praxis vid museet.

Understödet får inte överföras för att användas av någon annan aktör.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understödet kan inte användas för att betala den utställningsersättning som betalas med stöd av 2 § i upphovsrättslagen, dvs. den s.k. ”Kuvastoersättningen”, och inte heller för konstnärens resekostnader eller transportkostnader för verken eller för att ersätta materialkostnader för framställandet av verken.

Stödtagaren ska uppgöra ett skriftligt avtal med konstnären om deltagande i utställningen och utbetalning av utställningsarvode. Avtal förutsätts dock inte ännu när understödet söks.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. Av stödmottagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller stödmottagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

En sammanslutning som fått understöd förbinder sig vid att i samband med redovisningen av understödet iaktta anvisningarna om hur användningen av understödet rapporteras.

En redovisning av hur understödet har använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Av stödmottagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå.

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.

Redovisningar av understöd för vilka ansökan lämnats in på en pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Kultur

Ytterligare information

Kulturråd Petra Havu, 0295 3 30185, [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod