Statsandelar för teatrar och orkestrar

Oopperaesitys

Teatrar eller orkestrar kan godkännas som berättigade till statsandel efter ansökan. Om förutsättningarna för erhållande av statsandel föreskrivs i teater- och orkesterlagen.

Rätt till statsandel har teatrar och orkestrar som undervisnings- och kulturministeriet godkänt att omfattas av lagen. Godkännande och beviljande av statsandel sker inom ramen för statsbudgeten. Ministeriet kan inte nödvändigtvis bevilja personårsverken som berättigar till statsandel till fullt belopp.

I lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) föreskrivs om betalning av statsandel för teatrarnas och orkestrarnas driftskostnader samt om beräkning av priserna per enhet.

Det har gjorts flera ändringar i lagarna efter att de stiftats, därför ska statsandelstagarna och sökandena alltid kontrollera bestämmelserna i den uppdaterade lagstiftningen.

Finansiering av teatrar och orkestrar som omfattas av statsandel

Teatrar och orkestrar som undervisnings- och kulturministeriet godkänt som berättigade till statsandel meddelar årligen de uppgifter som behövs för att beräkna statsandelarna med Utbildningsstyrelsens enkät om driftskostnader och prestationer. Kostnadsblanketten samt anvisningar och kostnadsrapporter finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Teatrar och orkestrar med rätt till statsandel ska på förhand omedelbart kontakta undervisnings- och kulturministeriet när det gäller förändringar som påverkar rätten till statsandel eller fastställandet av statsandelen.

Till teatrar och orkestrar som inte är momsskyldiga för den verksamhet som berättigar till statsandel betalas statsandel höjd med momsandelen. Teatern eller orkestern ska omedelbart underrätta undervisnings- och kulturministeriet om förändringar som gäller momsbehandlingen.

Undervisnings- och kulturministeriet kan därtill efter ansökan bevilja statsunderstöd enligt prövning för verksamheten vid teatrar och orkestrar som är nationellt eller regionalt viktiga och omfattas av statsandel eller för teatrarnas och orkestrarnas utvecklingsprojekt. Understöd ska sökas före utgången av augusti månad året före understödsåret.

Ansökan för att omfattas av statsandel

Undervisnings- och kulturministeriet kan efter ansökan godkänna en teater eller orkester att omfattas av statsandel. Ansökan ska tillställas undervisnings- och kulturministeriet senast före utgången av april. Ansökningar som kommer efter den utsatta tiden avslås. Datum för poststämpel räcker för att uppfylla den utsatta tiden. Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram.

Sökanden ska uppfylla kriterierna för erhållande av statsandel enligt teater- och orkesterlagen. Undervisnings- och kulturministeriet kan begära ett utlåtande om ansökningarna av Centret för konstfrämjande. Beslut om att omfattas av statsandel görs årligen före utgången av november månad.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285