Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Ändringar i studiestödet 2020

Studiepenningen för en studerande som försörjer ett barn stiger från ingången av 2020 med 25 euro och är 350,28 euro i månaden. Efter indexhöjningen kommer den från och med 1.8.2020 att vara 353,75 euro i månaden.

Från 1.1.2020 är bostadstillägget 210 euro i månaden för alla studerande som studerar utomlands och på Åland.

Från 1.8.2020 stiger studiepenningen och dess olika delar med cirka en procent när studiepenningens belopp binds till folkpensionsindex som följer levnadskostnaderna. I fortsättningen görs indexjusteringen årligen i början av höstterminen. Den första augusti  2020 stiger studiepenningens maximibelopp till 252,76 euro i månaden. Läromaterialstillägget som betalas till studerande från familjer med låga inkomster stiger till 47,26 euro i månaden.

Den 1 januari 2020 ändras villkoren för studielånskompensationen så att en studielåntagare som avlagt högskoleexamen utomlands har rätt till studielånskompensation även om tiden som använts för att avlägga examen är högst tre månader längre än den föreskrivna tiden, ifall tiden för avläggande av examen har förlängts på grund av den utländska högskolans avvikande definition av terminen och praxis för beviljande av examensbetyg.

Från 1.1.2020 ska stödmånadens studiepenning och bostadstillägg återbetalas före utgången av april månad kalenderåret efter stödåret. Den studerande ska se till att årsinkomsten inte överstiger fribeloppet. Den studerande kan reglera fribeloppet genom att söka studiestöd för bara en del av studiemånaderna, genom att för önskade månader säga upp ett studiestöd som redan beviljats eller genom att betala tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för stödmånader som redan förbrukats. Återbetalningarna av stödet beaktas i beskattningen för det år då stödet har erhållits.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110