Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Ändringar i studiestödet (2018):

Studiestödet får försörjarförhöjning

En försörjarförhöjning på 75 euro till studiestödet införs, varvid studiepenningens belopp stiger hos en studerande med vårdnad om barn från 250,28 euro till 325,28 euro per månad.

Därutöver ändras villkoren för studier på heltid och studiestödmånaderna för ett läsår på grund av yrkesutbildningsreformen. Villkoren för att förlänga maximitiden för studiestödet i anslutning till en högskoleexamen förenklas så att de studier som krävs inte begränsas till ett läsår.

Möjligheterna för personer i åldern 18-19 år att få studiepenning förbättras

Föräldrarnas inkomster inverkar inte längre på studiepenningens storlek för personer i åldern 18-19 år som bor självständigt. Dessa studerande kan få studiestöd med grundbelopp, 250,28 e/mån.

Den studerandes egna inkomstgränser granskas på basis av förtjänstnivåindexet (1%).

Höjningen av beloppet på studiepenningen och bostadstillägget som återkrävs på basis av den studerandes egna inkomster sänks till 7,5 %.

Fr.o.m. ingången av 2018 betalas studiepenningen, bostadsbidraget och skolresestödet den första bankdagen i kalendermånaden.

Den årliga ränta som tas ut för statens borgensfordran är fyra procent.

Studiestödsnämndens uppgifter samt uppföljningen av studieprestationer sköts framöver hos FPA

Studiestödsnämndernas uppgifter överförs vid årsskiftet till Folkpensionsanstalten. FPA svarar framöver för den personliga betjäningen av högskolestuderanden i studiestödsärenden. Läroanstalternas uppgift är att ge allmän information och information som behövs för att behandla studiestödsärenden.

Också helhetsansvaret för att följa upp studieframgången övergår till Folkpensionsanstalten.  Framöver beaktar man vid utvärderandet av hur studierna framskrider på ett mera omfattande och schematiskt sätt de studieprestationer som berättigar till studiestöd. De nya bestämmelserna som gäller utvärderingen av hur studierna framskrider tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2018 i den utvärdering som görs årligen och som gäller huruvida en högskolestuderandes studier har framskridit tillräckligt.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110