Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Ändringar i studiestödet (2019):

1.1.2019: Skattefria stipendier beaktas inte som inkomst i samband med studiestödet. Inkomstbegreppet för den studerandes föräldrar ändras också så att man stället för att beakta föräldrarnas nettoförvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen beaktar deras skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster.

1.8.2019: Föräldrarnas inkomster inverkar inte längre på studiepenningens grundbelopp eller bostadstillägget för studerande under 18 år, om den studerande bor någon annanstans än hos sin förälder.

Inom gymnasie- och yrkesutbildningen kan studerande under 20 år i familjer med låga inkomster få ett läromaterialstillägg. Därutöver förlängs stödtiden för gymnasieutbildningens läsår med en månad.

1.8.2019 Villkoren för beviljandet av rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn ändras. Det förutsätts inte längre att utbildningsanordnaren har ordnat utbildningen i fråga i minst ett år. Det krävs dock fortfarande att utbildningen motsvarar utbildning enligt lagen om yrkesutbildning och dess syfte är avläggande av en examen eller del av examen samt att utbildningsanordnaren har funktionella, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen.

Fr.o.m. 1.8.2019  kan en med sjukdom jämförbar omständighet som försvagar studieförmågan utgöra ett godtagbart skäl till att studierna fördröjts. Ändringen preciserar förutsättningarna för beviljandet av studiestöd och granskandet av hur studierna framskrider.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110