Undervisnings- och kulturministeriets strategier och riktlinjer för förvaltningsområdet

Ministeriets verksamhet styrs av regeringens riktlinjer och utgående från dessa bereder ministeriet ärenden på sitt förvaltningsområde.

Regeringens strategi utgörs av ett riktgivande regeringsprogram och regeringens verksamhetsplan som preciserar åtgärderna och som sammanjämkas med planen för de offentliga finanserna

Statsrådets redogörelser och principbeslut är en del av regeringens verksamhetsplan. Beslut om redogörelser och principbeslut fattas av regeringen.

Därtill kan ministeriet ha strategier för förvaltningsområdet som bl.a. styr ämbetsverken på området.

På andra webbplatser

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinne regering (2019): Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Ytterligare information

Iiris Patosalmi, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330250