Scenkonst

Tanssiva ballerina

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för utveckling av sektorn, lagberedning och anslagen som ingår i statsbudgeten i fråga om scenkonst, dvs. teater, dans, cirkus- och performancekonst. Som sakkunnigorgan fungerar Centret för konstfrämjande, konstrådet och statens scenkonstkommission.

Ministeriets mål är att främja kvaliteten på föreställningar inom scenkonsten, tillgången till tjänster och den kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten inom sektorn. Det är även viktigt att trygga tillgängligheten och diversiteten på området.

Största delen av statsunderstödet för scenkonst delar ministeriet ut som statsandelar. Ministeriet har för avsikt att förnya finansieringssystemet som gäller bl.a. teatrar så att det bättre beaktar förändringar inom konstfältet och samhället.

Bestämmelser om statsandelarna finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och i teater- och orkesterlagen (730/1992). För närvarande grundar sig statsandelsfinansieringen på kalkylerade årsverken och priser per enhet som fastställts för dessa. Aktörer inom det s.k. fria fältet som står utanför statsandelssystemet är bl.a. registrerade professionella grupper, enskilda arbetsgrupper, produktionsbolag och frilanskonstnärer. Finansieringen av dessa är beroende på prövning och besluten fattas av Centret för konstfrämjande.

Teaterkonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder framställande och förevisning av teaterföreställningar genom att bevilja statsandel eller prövningsbaserat understöd för verksamheten. Stöd ges till Finlands Nationalteater och statsandelsteatrarna som kan vara tal- eller dansteatrar eller cirkusgrupper. Verksamheten inom det fria fältet stöds av Centret för konstfrämjande.

Finlands Nationalteater är en nationell konstinstitution vars särskilda uppgift är att utveckla den finländska teaterkonsten och för detta ändamål får teatern stöd.
 
Statsandel ges till 46 professionella talteatrar och 11 dansteatrar. Aktörerna bildar ett nätverk som täcker hela landet.
Det fria fältet stöds med prövningsbaserade verksamhets- och projektunderstöd.

Ministeriet stöder den riksomfattande kulturpolitiska verksamheten och hobbyteaterverksamheten på området genom att fördela anslag till riksomfattande organisationer. Informationscentralen för teater i Finland svarar för kommunikationen på området.

Danskonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder framställande och förevisning av dansföreställningar genom att bevilja statsandel eller prövningsbaserat understöd för verksamheten.

Teaternätverket som får statsandel omfattar 11 dansteatrar och produktionscenter. I anknytning till de s.k. stora teatrarna finns två ordinarie dansgrupper: Helsinki Dance Company som en del av Helsingfors stadsteater och Finlands Nationalbalett i anknytning till Nationaloperan.

Det fria fältet stöds med prövningsbaserade verksamhets- och projektunderstöd som beviljas av statens scenkonstkommission.

Ministeriet stöder den riksomfattande kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten på området genom att fördela anslag till riksomfattande organisationer. Informationscentralen för dans svarar för kommunikationen på området.

Cirkuskonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder framställande och förevisning av s.k. nycirkus genom att bevilja statsandel och prövningsbaserat understöd. Inga aktörer inom nycirkus omfattas tills vidare av statsandel.

Prövningsbaserade verksamhets- och projektunderstöd beviljas av statens scenkonstkommission. Stöd ges till det s.k. fria professionella cirkusfältet som omfattar bl.a. registrerade cirkusgrupper, enskilda arbetsgrupper, produktionsbolag samt frilanskonstnärer.

Ministeriet stöder den riksomfattande kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten på området genom att fördela anslag till riksomfattande organisationer. Informationscentret för cirkus svarar för kommunikationen på området.

Performance- och scenkonst

Performance- och scenkonsten är plats- och situationsbunden konst som förenar olika konstarter. Inom performance- och scenkonsten finns ca 150–300 konstnärer samt otaliga grupper och föreningar som kan få stipendier och understöd av statens scenkonstkommission.

Performanssi- ja esitystaide ovat paikka- ja tilannesidonnaista taidetta, joka yhdistelee eri taiteenlajeja. Performanssi- ja esitystaiteen aloilla toimii noin 150-300 taiteilijaa sekä lukuisia ryhmiä ja yhdistyksiä, jotka voivat saada apurahoja ja avustuksia valtion esittävien taiteiden toimikunnalta.

Understöd

Ytterligare information

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285