Riktlinjerna för konst- och konstnärspolitiken

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet bereder förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningarna för konstnärlig verksamhet.

Konstnärernas utkomst, utbildningens roll som utformare av branschen, konstens distribution och bredd samt den inverkan som digitaliseringen och en ökad internationalisering har är teman som arbetsgruppen tar ställning till.

Fokus ligger på förändringarna inom konsten och dess verksamhetsomgivning samt de ändringsbehov som de leder till gällande stödet till konst och till konstnärerna. Speciellt viktigt är att i det här sammanhanget identifiera konstområdenas inbördes olikhet.  

Det arbete som nu pågår verkställer undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2015. Ett uppställt mål i strategiskt avseende vad gäller det skapande arbetet och produktionen är konstaterandet att ”förutsättningarna för konstnärligt och annat skapande arbete har förbättrats och formerna för produktionen respektive distributionen har blivit mångsidigare”. Det strategiska målet för de närmaste åren är att ”utveckla konst- och konstnärspolitiken med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön, den framtida utvecklingsinriktningen samt konstnärsbranschernas inbördes olikhet”.

Kulturpolitikens forskningscenter Cupore kallar samman en arbetsgrupp som stöd för att presentera bakgrundsinformation och –fakta om de teman som tas upp. Samtidigt får man en bättre helhetsbild gällande de sätt på vilka de olika konsinriktade branscherna för närvarande inverkar på konstnärernas utkomst och sysselsättning.

Arbetsgruppens sammansättning representerar bred expertis dels inom olika konstbranscher, dels inom de delområden som konst- och konstnärspolitiken består av. Arbetsgruppen inledde sitt arbete i slutet av 2017.

Söker du det här?

Ministeriet ordnade en öppen brainstorming på webben som stöd för beredningen. Såväl konstnärer som användare av konst- och kulturtjänster deltog i diskussionen.

Ett sammandrag av resultaten (PDF, på finska)

Aktuellt

Yterligare information

Petra Havu, Kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330185