Ungdomsärenden - riktlinjer och utvecklingNuori ottaa puhelimella ryhmäkuvaa

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Ungdomspolitikens mål är att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden samt interaktionen mellan olika generationer. Detta eftersträvas genom samarbete mellan olika områden. Ungdomsarbetets mål är att stöda de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället.

Ministeriets mål är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Om utvecklingen av ärenden som hör till ungdomspolitiken avtalas i regeringsprogrammet, i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt i regeringens andra strategier och genomförandeplaner, såsom i spetsprojekten.   

Statsrådet har med stöd av den nya ungdomslagen utfärdat en förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik. Förordningen trädde i kraft den 13 april 2017.

 

Riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik VANUPO 2020-2023

Riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är en lagstadgad handling som godkänts av statsrådet och som grundar sig på regeringsprogrammet. Programmet för perioden 2020-2023 bereds som bäst. Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för ungdomsarbete och ungdomspolitik samordnar beredningen, och du kan delta genom att svara på den här enkäten.

I enkäten ska du ange den åldersskala som du anser att majoriteten av åtgärderna i programmet bör riktas till. Därtill ska du ange de tre saker eller åtgärder som du anser är de viktigaste som bör beaktas i beredningen av programmet.

Enkät till ungdomar och aktörer inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken
Du kan svara på enkäten fram till 15.8.2019.

 

Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017 - 2019

Ungdomslagens 5 § stadgar om det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Enligt övergångsbestämmelserna i ungdomslagen (30 §:n) skall det första programmet godkännas för åren 2017—2019.

Stadsrådet godkände riksomfattande programmet i sitt almänna sammanträde den 12.10.2017.

Ytterligare information om programmet ger specialplanerare Mikko Cortés Téllez, [email protected],  telefon 02953 30080.

 

Föregående program

Under den tidigare ungdomslagens tid godkändes två barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram (LANUKE). Utvecklingsprogrammen innehöll riksomfattande mål för ungdomspolitiken och riktlinjer för regionförvaltningsverkens och kommunernas ungdomspolitiska programarbete. Statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA) utvärderar programmens utfall. Programmet som godkändes för 2012-2015 förlängdes till slutet av 2016.

Ungdomsgarantin

Ett av spetsprojekten i det nuvarande regeringsprogrammet är att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti, dvs. en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som behöver stöd.

Åtgärderna i spetsprojektet är

1. Ungdomsgarantin utvecklas till en modell där en enda aktör bär ansvaret för en ung person som behöver stöd. Därtill stärks det uppsökande ungdomsarbetet. Samarbetet mellan den offentliga, den privata och tredje sektorn för att stödja de unga fördjupas. Bästa praxis och fungerande projekt inom ungdomsgarantin utnyttjas och de bästa elementen införs genom att de görs nationella.

2. Alla som går ut grundskolan garanteras en utbildningsplats.

3. Social- och hälsovårdstjänsterna och mentalvårdstjänsterna för unga stärks. Vidare garanteras rehabiliteringsplatser.

4. Jobbsökarverksamheten stärks och lönesubventionen för unga och Sanssi-kortet utvecklas i en riktning som i högre grad sporrar till arbete.

Regeringsprogrammet och spetsprojekten:Ungdomsgarantin (på finska)


Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

Ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet är att alla tjänster för barn, unga och familjer samordnas till en helhet. Genom ändringen stärks basservicen och tyngdpunkten flyttas till förebyggande tjänster och tjänster som ger tidigt stöd och tidig vård.

I projektet modelleras och införs också bedömning av barn- och familjekonsekvenserna.

Spetsprojektet är gemensamt för social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, dock så att social- och hälsovårdsministeriet har huvudansvaret för samordningen av projektet.

Regeringsprogrammet och spetsprojekten: Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster


Statens ungdomsråd

Enligt 6 § i ungdomslagen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA), som tillsätts av statsrådet.

Rådet har till uppgift att:

1) behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för unga och att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på ungdomar och på tjänster och funktioner riktade till unga,

2) ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken,

3) producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden,

4) ge undervisnings- och kulturministeriet ett utlåtande om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,

5) följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330080