Riktlinjer och utveckling

Fudiskenttä. KUVA:RodeoIdrotts- och motionspolitiken syftar till att främja motion och idrott. Fokus ligger på befolkningens välbefinnande men också på tävlings- och elitidrott. Medborgaraktivitet i anslutning till de här sektorerna gynnas också.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för att skapa allmänna förutsättningar för motion och idrott samt för att samordna idrottspolitiken. Principen om kunskapsbaserad styrning och en utvärdering av effekterna är utslagsgivande inom sektorn.

Undervisnings- och kulturministeriet betonar befolkningens välbefinnande och hälsa är knutna till motion och idrott. Medborgarsamhället och delaktigheten stärks av att motionen och idrotten har en framträdande roll. Ministeriet stöder etiskt hållbar elitidrott, som siktar på framgångar på ett internationellt plan.

Idrottslagen anger ramarna för de idrottspolitiska målen. Regeringsprogrammet anger de viktigaste sektorvisa satsningarna, vilka ofta också beskrivs i separata program.

De besluts som fattas inom småbarnspedagogiken, i skolorna, arbetslivet, äldreomsorgen samt samhälls- och trafikplaneringen inverkar på motions- och idrottsaktiviteten. Därför är det viktigt att många parter deltar i utvecklingsarbetet.

I syfte att öka det sektorövergripande arbetet finns en styrgrupp för idrott och motion. Styrgruppen har medlemmar dels från undervisnings- och kulturministeriet, dels social- och hälsovårdsministeriet och den satsar på att främja hälsa och välbefinnande. Finländarna ska röra på sig mer och sitta mindre.

Etiska principer för motion och idrott

Ett av idrottslagens mål är att främja ärlighet och etiska principer inom motion och toppidrott. Man utgår ifrån jämställdhet, likvärdighet, samhörighet, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och hållbar utveckling.

Ministeriet främjar de etiska principerna inom motion och idrott, likvärdighet samt jämlikhet inom all idrotts- och motionsverksamhet, t.ex. i fråga om behörighet för statsbidrag och då man överväger statsunderstödets belopp.

Finland har ingått i fyra internationella konventioner: Europarådets konvention mot dopning (ratificerat av Finland 1990), Unescos internationella konvention mot dopning (ratificerat av Finland 2006), Europarådets konvention mot läktarvåld (ratificerat av Finland 1987) samt Europeiska rådets konvention mot manipulation i idrottstävlingar (Finland skrev under 2014). Därutöver har man gjort upp ett flertal internationella rekommendationer inom området.

Finlands centrum för etik inom har som uppgift att stärka den etiska aspekten av idrotten i samarbete med idrotsorganisationerna och ansvarar för dopningsövervakning samt förebyggande av manipulation i idrottstävlingar och förhindrande av publikvåld.

Antidopningsarbete

Syftet med dopningsövervakningen är att förhindra användningen av medel eller metoder som äventyrar idrottarnas hälsa eller förbättrar deras prestationsförmåga. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för främjande och stöd av antidopningsverksamheten i Finland.

Ministeriet stöder, följer och bidrar till att utveckla arbetet mot dopning och reglerar genom ökning och vid behov minskning av statsbidragen utvecklingen av idrottsorganisationernas antidopningsarbete. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningsarbete i anslutning till läkemedelslagen och justitieministeriet för utveckling av strafflagen.

En idrottare är skyldig att iaktta Finlands antidopingregelverk, grenförbundets ja det internationella grenförbundets antidopingregelverk samt den Internationella Olympiska Kommitténs antidopingregelverk vid olympiska spel.

Inom det internationella antidopningsarbetet strävar man efter att förenhetliga regler och praxis i olika länder och organisationer. Vidare är siktet inställt på att utveckla kvaliteten på dopningstesterna och att främja utbildning och kommunikation. Finlands antidopningsarbete sker inom Unesco och Världsantidopningsbyrån WADA (World Antiodoping Agency).  Antidopningsarbetet är också en del av Europeiska unionens samarbete inom idrotten.

Delegationen för idrottsetiska frågor 

Då det gäller att lösa etiska frågor krävs samarbete mellan idrottsaktörerna och den offentliga makten. Delegation för idrottetiska frågor fungerar som ett koordinations- och samarbetsorgan mellan olika förvaltningsområden och idrottsaktörer.

Delegationen har som uppgift att främja idrottsetiska frågor samt verkställandet av internationella avtal. 

 

Delegationen har som uppgift att

  • följa med och utveckla samarbetet mellan idrottsaktörerna och den offentliga makten i fråga om idrottsetiska frågor
  • följa med det internationella samarbetet för att lösa idrottsetiska problem
  • komma med förslag om idrottsetiska frågor till berörda aktörer
  • fungera som ett nationellt samarbets- och koordinationsorgan mellan idrottsorganisationer, den offentliga makten och penningspelssektorn i frågor som gäller att hindra manipulation i idrottstävlingar.
  • fungera som nationellverksamhetsgrupp för konventionen mot manipulation i idrottstävlingar

  

Ytterligare information

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott