Riktlinjer för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 2017–2025

Regeringsprogrammets mål på sikt är att Finland år 2025 är ett öppet och internationellt, ett språkligt och kulturellt rikt, bra land. Ett av regeringens mål inom prioriteringsområdet för kompetens och utbildning är att internationaliseringen inom utbildning och forskning ska öka under regeringens mandatperiod och att hindren för utbildningsexport undanröjs.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 28 april 2016 en arbetsgrupp för att bereda de internationella riktlinjerna för högre utbildning och forskning 2016-2020. Styrgruppen utarbetade en lägesbild av utvecklingen i fråga om internationaliseringen inom högre utbildning och forskning inom vårt land i en global, föränderlig verksamhetsmiljö samt ett förslag till en vision för internationalisering inom högre utbildning och forskning fram till 2025.  Dessutom utarbetade gruppen riktlinjer för att stärka synligheten för den finländska högre utbildningen och forskningen i Europa och globalt.

Gruppen nådde en samsyn på hur man kunde göra det smidigare för utländska studerande och forskare samt övrig personal att integrera sig i den finländska högskole- och forskningsmiljön samt i samhället och identifierade olika ministeriers och övriga aktörers roller i detta hänseende. Därtill beskrev gruppen utvecklingsmöjligheterna för högskolornas gemensamma åtgärder i fråga om samarbetet på internationell nivå. Här beaktade gruppen utmaningarna gällande bostadstjänster i anslutning till internationaliseringen, en mångsidig utbildning och forskning i främmande språk och kulturer, rekommendationerna i förslaget Utbildningsvägen för Invandrare, de åtgärder som ingår i vägkartan för Finlands utbildningsexport, de resultat som utvärderingen av vilka effekter införandet av terminsavgifter har kommit fram till samt högskolornas styrningsprocesser.

I regeringens halvtidsöversyn i april 2017 beslöt regeringen att som ett led i sitt verksamhetsprogram vidta åtgärder som ingår i riktlinjerna för främjandet av internationaliseringen av högre undervisning och forskning.

 

Ytterligare information

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327