Riktlinjer och utveckling

Utgångspunkten för den allmänbildande utbildningen är att garantera varje barn, elev och studerande, utan hinder av ursprung, bakgrund och förmögenhet, lika möjligheter och rätt till bildning, en högklassig avgiftsfri utbildning samt förutsättningar för ett fullt medborgarskap.

Alla ska ha lika tillgång till tjänsterna och tjänsterna ska vara av jämn kvalitet. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att utbildningen utvecklas enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet.

Den allmänbildande utbildningen i regeringsprogrammet och spetsprojekten

Den allmänbildande utbildningen ingår i flera av spetsprojekten för den nuvarande regeringen som leds av Juha Sipilä.

I spetsprojektet Nya lärandemiljöer och digitala material för grundskolorna förnyas grundskolan med hjälp av pedagogik, nya lärandemiljöer och digitalisering av undervisningen. Övriga åtgärder inom projektet är bl.a. att programmet Skolan i rörelse görs landsomfattande och att språkförsöket med tidigareläggning av språkundervisningen införs.

Spetsprojektet Konst och kultur görs tillgängligare syftar till att förbättra tillgången till grundläggande konstundervisning och barnkultur, som för närvarande är ojämnt fördelad runtom i landet.

Hinder för utbildningsexporten i fråga om gymnasieutbildningen avlägsnas i spetsprojektet Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer.

I spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti förebyggs avhopp från skolan genom att stöda en modell med flexibel grundläggande utbildning.

Övriga utvecklingsprojekt

Här presenteras i korthet utvecklingsprogram och -projekt som gäller den allmänbildande utbildningen och som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Utvecklingsprogrammet för att stärka barns och ungas matematisk-naturvetenskapliga kunskaper 2014-2019

Målet med programmet är att stärka barns och ungas matematisk-naturvetenskapliga kunskaper samt att engagera dem i lärandet. Därtill är målet att ta fram ett internationellt högklassigt åtgärdsprogram som grundar sig på forskning och som lämpar sig för användning i utbildningen på grundstadiet. Programmet tas i bruk i alla läroanstalter på grundstadiet.

Med programmet för matematisk-naturvetenskapliga kunskaper söker man innovativa infallsvinklar på undervisningsmetoderna, arbetssätten i undervisningen och lärandemiljöerna. Programmets målgrupper är elever i åldern 6-16 år samt barnens och de ungas lärare.

Projektet genomförs av LUMA Finland-nätverket som samordnas av Helsingfors universitet och har riksomfattande verksamhet som täcker nästan alla universitet i landet. Nätverket valdes på basis av en konkurrensutsättning.

Åtgärdsprogrammet Opintokamu 2014-2018

Programmets mål är att främja det psykosociala välbefinnandet och livskompetensen på andra stadiet samt att förebygga mobbning. Målet är att skapa ett program för hela läroanstalten med verktyg för studerandena och personalen som bidrar till att minska risken för utslagning och elevvårdens överbelastning. Åtgärdsprogrammet stöder också verkställandet av den nya lagen om elev- och studerandevård. Åtgärdsprogrammet Opintokamu utvecklas vid Åbo universitet.

Ansvariga ledare för projektet är PsD, specialforskare Elisa Poskiparta och PsD, professor Christina Salmivalli från Åbo universitet. Elisa Poskiparta är chef för Centret för inlärningsforskning vid Åbo universitet.

Den nya grundskolan

Den nya grundskolan

I spetsprojektet reformeras grundskolan, lärandemiljöerna och lärarnas kompetens. Dessutom främjar man digitalisering av undervisningen, utvidgar programmet Skolan i rörelse samt utökar språkstudierna och gör dem mångsidigare.

Spetsprojektet Den nya grundskolan >>

Tillgång till konst och kultur

Tillgång till konst och kultur

Barns och ungas möjligheter att ha konst och kultur som hobby blir bättre. Barns och ungas multilitteracitet främjas. Konstens procentprincip tillämpas även inom social- och hälsovården.

Spetsprojektet för konst och kultur>>

Utvecklandet av högskoleutbildningen

Utvecklandet av högskoleutbildningen

Högskolornas urvalsmetoder förnyas, det blir möjligt att studera året runt i högskolorna och det blir lättare att erkänna tidigare erhållen kompetens.

Utvecklandet av högskoleutbildningen >>

Ungdomsgaranti

Ungdomsgaranti

Ungdomsgarantin stöder ungas livskompetens, studievägar och syselsättning samt fördjupar samarbetet för att stöda unga.

Information om spetsprojektet>>

Ytterligare information

Jari Rajanen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet 0295330268  


Aki Tornberg, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualue ( LUOVA ) 0295330316  


Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330140