Kulturpolitikens riktlinjer och utvecklandeVeistoksen pää. KUVA: OKM

Kulturpolitiken främjar bl.a. kreativiteten, mångfalden, och en ökad delaktighet.

Ministeriet satsar på att främja konstnärligt och annat kreativt arbete, förutsättningarna för produktion och disribution, tillgången och tillgängligheten till konst- och kulturtjänster, på att bevara kulturarvet och -miljöerna samt på att sörja för de resurser som verksamhetområdet behöver. Ministeriet bereder också lagstiftning inom området.

Regeringsprogrammet och enskilda, separata program är utslagsgivande när man beslutar om hur kulturpolitiken utformas. I statens budget finns vissa effektivitetsmål som man har ställt upp för kulturpolitiken och de utgör grunden för ministeriets verksamhet och stöd inom kulturen.

Kulturen i regeringsprogrammet inklusive spetsprojekten

Konstens och kulturens tillgänglighet ska förbättras enligt spetsprogrammet i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram.

Speciellt ska barns och ungas kreativitet stärkas. Vidare ska den grundläggande undervisningen i konst byggas ut. Kulturverksamheten ska breddas.

Kulturens möjlighet att öka välbefinnandet ska identifieras bättre än tidigare och kulturen ska föras närmare hela befolkningen genom att den konst som finns framme i offentliga lokaler och på institutioner görs mer tillgänglig. Konstens procentprincip ska tillämpas i större omfattning än nu inom social- och hälsovården.

 

Kulturpolitisk strategi

Undervisnings- och kulturministeriets strategi för kulturpolitiken sträcker sig fram till år 2025. I strategin definieras de branschspecifika förändringarna i verksamhetsmiljön. Vidare definieras visionerna, målen för och de centrala åtgärderna inom kulturpolitiken.

Målområdena för kulturpolitiken och de strategiska målen för dessa områden är följande:

  • Skapande arbete och produktion
    Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionssätten har diversifierats.
     
  • Deltagande och medverkan i kulturverksamhet
    Människor deltar i olika kulturverksamheter i större utsträckning än tidigare och skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper i deltagandet har blivit mindre.
     
  • Kulturens grund och kontinuitet
    Grundvalarna för kulturen är starka och livskraftiga.

Ytterligare information

Esa Pirnes, Kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330259