Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den statliga finansieringen av utövande konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas. Reformen ingår i regeringsprogrammet. Det nya statsandelssystemet bereds med utgångspunkt i förslaget från 2018. 

 

En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har till uppgift att slutföra beredningen av reformen av finansieringssystemet för utövande konst. Beredningen grundar sig på det arbete som en tidigare arbetsgrupp för statsandelar för kultur har utfört och beaktar den respons som den arbetsgruppen fått. 

Reformen ska förbättra verksamhetsförutsättningarna på konstens område i enlighet med regeringsprogrammet. Reformen kommer att gälla alla dem som arbetar med utövande konst. Genom reformen tryggas Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris ställning och finansiering som nationella huvudscener. 

I anslutning till reformen utvärderas hur olika modeller skulle påverka finansieringen och utvecklingen av verksamheten inom utövande konst. Arbetsgruppen kan låta utföra utredningar samt höra företrädare för olika intressegrupper, experter och andra instanser.

Brainstorming på webben för arbetsgruppen som bereder reformen av statsandelarna för utövande konst

En arbetsgrupp som utnämnts av undervisnings- och kulturministeriet för att reformera statsandelssystemet för utövande konst öppnar en brainstorming på webben för att stöda sitt arbete med frågor som gäller reformen. Den interaktiva webbplattformen produceras av Fountain Park Oy på uppdrag av arbetsgruppen. Genom att delta i brainstormingen kan man hjälpa arbetsgruppen att lösa de svåraste frågorna.

Syftet med brainstormingen är att göra fältets röst hörd så att arbetsgruppen kan utnyttja synpunkterna i sitt arbete. I brainstormingen på webben kan man delta som enskild konstnär eller anställd, eller som representant för sin bakgrundsorganisation (teater, orkester, cirkus, produktionsplattform, förbund osv.).

Brainstormingen fungerar genom faciliterad diskussion, som gör det möjligt att tillsammans arbeta för att vidareutveckla idéer som förts in på plattformen. Diskussionen faciliteras av arbetsgruppens sekretariat och Fountain Park.

Materialen och frågorna i brainstormingen grundar sig på arbetet som gjordes 2017-2018 av arbetsgruppen som reformerade statsandelssystemet för konst samt på feedbacken som arbetsgruppen fick. Dessa teman och ämnesområden hör till de viktigaste frågorna som ska lösas med tanke på den nya arbetsgruppens arbete.

När processen framskrider kan deltagarna också senare återvända till diskussionen i brainstormingen när den utvidgas och utvecklas.

 

Webbtankesmedjan
OBS. Svarstiden för webbtankesmedjan slutar 20.10.2019

Mer information om det tekniska genomförandet av brainstormingen:
[email protected]
[email protected] 

 

Pressmeddelanden

Tidigare skeden

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform

Mer information

Joni Hiitola, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330108  


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285