Reform av statsandelssystemet för performativ konst

Den statliga finansieringen av performativ konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas. Reformen ingår i regeringsprogrammet. Det nya statsandelssystemet bereds med utgångspunkt i förslaget från 2018. 

 

En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har till uppgift att slutföra beredningen av reformen av finansieringssystemet för performativ konst. Beredningen grundar sig på det arbete som en tidigare arbetsgrupp för statsandelar för kultur har utfört och beaktar den respons som den arbetsgruppen fått. 

Reformen ska förbättra verksamhetsförutsättningarna på konstens område i enlighet med regeringsprogrammet. Reformen kommer att gälla alla dem som arbetar med performativ konst. Genom reformen tryggas Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris ställning och finansiering som nationella huvudscener. 

I anslutning till reformen utvärderas hur olika modeller skulle påverka finansieringen och utvecklingen av verksamheten inom performativ konst. Arbetsgruppen kan låta utföra utredningar samt höra företrädare för olika intressegrupper, experter och andra instanser.

Höranden och en brainstorming på webben stöder arbetsgruppen

För att stöda arbetet med statsandelsreformen ordnade arbetsgruppen den 20 september 2019 ett infomöte för aktörerna på fältet. Träffen fokuserade på frågor som upplevts vara problematiska i den förra arbetsgruppens förslag. Bland annat diskuterade man hur  lång rätten till statsandel borde vara, priset per enhet samt viktkoefficienter.

Brainstorming på webben

Arbetsgruppen har fått in många värdefulla synpunkter från fältet, och för att få del av ett så brett register som möjligt, ordnades dessutom en brainstorming på webben angående reformförslaget i oktober-november 2019. Ungeför 300 konstnärer och företrädare för organisationer po området deltog. 

Evenemang

Statsandelssystemet för performativ konst reformeras från och med ingången av 2022. Undervisnings- och kulturministeriet ordnade ett infotillfälle för intressentgrupperna den 26 november 2020 kl. 10 –13. Där behandlades de viktigaste elementen i den nya lagen och hur man ansöker om rätt till statsandel. På grund av mötesbegränsningarna ordnades evenemanget via webben.

Ansökningsanvisningarna och blanketterna kommer senare att publiceras både  på finska och svenska.

Material som presenterades: (på finska)

 

Starten för reformen av statsandelen för performativ konst inleddes med en träff den 20 september 2019. Under hörandet hade intressentgrupperna möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer till arbetsgruppen angående det förestående arbetet.

Den 24 januari 2020 ordnade arbetsgruppen ännu ett möte med intressentgrupperna på området. Där presenterade arbetsgruppen de preliminära riktlinjerna för de viktigaste förändringarna i reformen.

 

Pressmeddelanden

Tidigare skeden

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform

Mer information

Joni Hiitola, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330108  


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285