Reform av statsandelssystemet för kultur

Undervisnings- och kulturministeriet förnyar finansieringen av muséernas, teatrarnas och orkestrarnas verksamhet. Meningen är att förnya finansieringssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar inom konstfältet och samhället. Reformen bereds under regeringsperioden.

Det nuvarande statsandelssystemet för muséer, teatrar och orkestrar fick sin början i början av 1990-talet och ersatte det tidigare systemet med behovsprövade understöd. Statsandelssystemet baserar sig på årsverken och pris per enhet. Statsandelssystemet är en del av det kulturpolitiska styrningssystemet.

Beredning av statsandelsreformen  

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i augusti 2016 en sakkunniggrupp för reformen

Reformens första skede 

25.8.2016 - 31.1.2017

Arbetsgruppen beredde i reformens första skede rekommendationer för finansieringens principer och åtta teser som ligger som grund för rekommendationerna. Dessa publicerades i februari 2017.
Teserna och rekommendationerna gjordes upp under en omfattande dialog med fältet. Under hösten 2016 ordnades tre stora tillfällen för intressentgrupper. Tillfällena var öppna för alla som är intresserade av konst och kulturarv. Diskussionen fördes även i Sitras Facebookgrupp ”KulttuuriVOS”

 

Reformens andra skede

1.2.2017.-31.10.2017

I rerformens andra skede gör en sakkunniggrupp upp ett förslag om hur finansieringssystemet kan förnyas och bereder förslag till nödvändiga författningsändringar.

Här kan du ladda ned en inspelning av evenemanget för intressegrupper 14.6.2017.

Här kan du ladda ned en inspelning av evenemanget för intressegrupper 21.11.2017

Ytterligare information

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285   förnamn.efternamn@minedu.fi