EUROSTUDENT-undersökningar och analyser

I de internationella EUROSTUDENT-undersökningarna utreds bl.a. hur unga antas till högskoleutbildning, högskolestudiernas omständigheter samt studerandenas tidsanvändning och utkomst. I Finland är det meningen att resultaten på ett bättre sätt ska tas i bruk som en del av spetsprojektet för utvecklandet av högskoleutbildningen.

Den sjätte EUROSTUDENT-undersökningen genomfördes under hösten 2016 som en webbenkät bland 24 000 utvalda högskolestuderande. Statistikcentralen samlade in uppgifterna.

Förutom Statistikcentralens statistikrapport publicerades högskoleforskares analyser om teman som hänför sig till ämnet, t.ex.

  • Flexibla studievägar
  • Internationell rörlighet
  • Jämlikhet inom utbildningen

Undersökningsartiklarna formar en helhet som exponerar bakgrunder, erfarenheter och social status av finska högskolestuderande. Forskningsdata som de levererar kan utnyttjas bland annat för utveckling av praxis i studentutbyte, studenturval och erkännande av tidigare inhämtad kunskap.

Artikelhelheten har publicerats i undervisnings- och kulturministeriets publikationsserie.

Ytterligare information

Kaisu Piiroinen, Opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330359