Sylvia4 -projektet

TEM051:00/2018 Projekt

Målet med Sylvia4-projektet är att genom ekonomiskt stöd till kommunerna säkerställa att det finns kommunplatser för personer som beviljats internationellt skydd. Dessutom bidrar projektet till att utveckla kompetensen inom flyktingmottagande och främjande av flyktingars integration i kommunerna genom att ordna utbildning och ta fram informationsmaterial.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM051:00/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.10.2018 – 31.3.2021

Datum för tillsättande 28.6.2018

Kontaktperson
Maria Tiainen, Hankekoordinaattori

Mål och resultat

Målet med Sylvia4-projektet är att genom ekonomiskt stöd till kommunerna säkerställa att det finns kommunplatser för personer som beviljats internationellt skydd. Dessutom bidrar projektet till att utveckla kompetensen inom flyktingmottagande och främjande av flyktingars integration i kommunerna genom att ordna utbildning och ta fram informationsmaterial.

Sammandrag

Målet med Sylvia4-projektet är att genom ekonomiskt stöd till kommunerna säkerställa att det finns kommunplatser för personer som beviljats internationellt skydd. Dessutom bidrar projektet till att utveckla kompetensen inom flyktingmottagande och främjande av flyktingars integration i kommunerna genom att ordna utbildning och ta fram informationsmaterial.

Utgångspunkter

I enlighet med lagen om främjande av integration svarar arbets- och näringsministeriet för den allmänna utvecklingen, planeringen och styrningen av integrationspolitiken. Arbets- och närings-ministeriet styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, som på operativ nivå svarar för anvisandet av flyktingar till kommunerna och förhandlingarna om kommunplatser. Målet med Sylvia-projekten är att säkerställa att det finns tillgång till de kommunplatser som behövs och att stödja kommunerna när de inleder och utvecklar sitt flyktingmottagande.

För närvarande har cirka 200 kommuner ingått avtal om mottagande av flyktingar. Med hjälp av Sylvia4-projektets stöd kan de kommuner som tar emot flyktingar utveckla sina mottagningssy-stem och integrationstjänster.
Projektet bidrar till att kvotflyktingar snabbt kan placeras i kommunerna och börja integreras. Åtgärderna främjar också placeringen och mottagandet i kommunerna av asylsökande som fått uppehållstillstånd och självständigt flyttar till kommunerna.

Ytterligare uppgifter