Arkistolainsäädännön uudistamisen esiselvitystä valmisteleva työryhmä

OKM053:00/2019 Organ

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM053:00/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 30.10.2019 – 30.4.2020

Datum för tillsättande 30.10.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Esiselvityksen tarkoituksena on toimia arkistolainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun pohjana. Lainsäädännön perusvalmisteluvaihetta varten on tarkoitus asettaa esiselvitysvaiheen jälkeen erillinen laajapohjainen työryhmä.

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Utgångspunkter

Arkistolainsäädännön uudistaminen on tarpeen arkistotoimeen keskeisesti vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten, kuten Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja 1.1.2020 voimaan tulevan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) säätämisen, vuoksi. Valmistelussa on tarpeen huomioida myös Suomen perustuslain asettamat vaatimukset sekä arkistolainsäädännön suhde viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Uudistuvan lainsäädännön tulee mahdollistaa ja edistää erityisesti sähköisten arkistointiratkaisujen käyttöönottoa ja arkistoihin sisältyvien tietoaineistojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Lisäksi on tarpeen arvioida tutkimusaineistojen arkistointiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Mer om ämnet