Revidering av bibliotekslagen för synskadade

OKM046:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Målet med projektet är att revidera lagen om biblioteket för synskadade så att den beaktar förändringarna i samhället och i bibliotekets verksamhetsmiljö.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM046:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.11.2020 – 30.9.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Elina Anttila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 184
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till regeringens proposition med förslag till revidering av lagen om biblioteket för synskadade.

Sammandrag

Målet med projektet är att revidera lagen om biblioteket för synskadade så att den beaktar förändringarna i samhället och i bibliotekets verksamhetsmiljö.

Utgångspunkter

Bland förändringarna i verksamhetsmiljön påverkar i synnerhet digitaliseringen, förändringarna i den omgivande lagstiftningen och i befolkningsstrukturen bibliotekets verksamhet nu och inom den närmaste framtiden.

Den digitala utvecklingen har förändrat bibliotekets tjänster och tillgången till den. Ändringen hänför sig till det ökade utbudet av kommersiella audio- och e-material och utvecklingen av tillgängligheten till dessa samt till det ökade antalet digitala utgivningar inom förlagsbranschen och inom läromedelsproduktionen. I ett allt mer digitaliserat samhälle måste man säkerställa jämlikheten och förebygga digital utslagning.

Antalet besökare på biblioteket för synskadade har ökat avsevärt under de senaste åren, vilket berott på ett omfattande samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och skolorna. I den gällande lagen finns inga bestämmelser om ovan nämnda samarbete.

Utöver det ökade antalet besökare syns förändringarna i befolkningsstrukturen i bibliotekets kundkrets. Befolkningen blir allt äldre, och i och med invandringen ökar antalet invandrare med läshinder och bibliotekets kundkrets blir allt mer heterogen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet