Rättsskyddsnämnden för studerande 2018 - 2020

OKM016:00/2018 Organ

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM016:00/2018

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2018 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 19.12.2017

Typ av organ Nämnd

Mål och resultat

Rättsskyddsnämnden för studerande (nämnden) är första besvärsinstans i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätt enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017), yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009).

Nämnden verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ärenden som avser nämndens administration handläggs av undervisnings- och kulturministeriet.

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar, samtliga med uppdraget som bisyssla. De andra medlemmarna ska ha personliga suppleanter. För de personliga suppleanterna gäller det som i denna lag föreskrivs om nämndens medlemmar.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av de övriga medlemmarna ska minst en ha expertis på yrkesutbildning, en på högskolesektorn, en på medicin, en på studerandehälsovård och en på elevvård i övrigt. I nämnden ska också finnas företrädare för undervisningspersonal och studerande. Nämndens medlemmar handlar under domaransvar. Statsrådet utser på framställning från undervisnings- och kulturministeriet nämnden för tre år i sänder.