Arbetsgruppen för utvecklingen av de samiska språken samt undervisningen i och på samiska

OKM015:00/2020 Projekt

Arbetsgruppen har till uppgift att granska helhetsläget för småbarnspedagogiken på samiska, samernas kultur- och språkboverksamhet, undervisningen och utbildningen på samiska.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM015:00/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 6.2.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 6.2.2020

Mål och resultat

I uppdraget ingår också att lägga fram de förslag som behövs i syfte att

1. utveckla de samiska språken samt undervisningen i och på samt utbildningen på samiska och stärka tillgången på dem i hela landet samt stärka tillgången på samiskspråkig undervisningspersonal,
2. utveckla småbarnspedagogiken på samiska och samernas kultur- och språkboverksamhet samt stärka tillgången på dem och stärka tillgången på samiskspråkig personal inom småbarnspedagogiken,
3. rygga tillgången på läromedel i och på samiska,
4. öka kännedomen om de samiska språken, samernas historia och kultur, särskilt inom skolundervisningen,
5. stärka det nordiska samarbetet mellan skolorna i syfte att stärka undervisningen i och på samiska och
6. trygga tillgången till samiskspråkig personal inom social- och hälsovården samt för prognostisering av utbildningsbehoven i detta avseende.

Sammandrag

Arbetsgruppen har till uppgift att granska helhetsläget för småbarnspedagogiken på samiska, samernas kultur- och språkboverksamhet, undervisningen och utbildningen på samiska.

Utgångspunkter

Enligt grundlagen har samerna rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur i hela landet. Eftersom samernas språkliga rättigheter i lagstiftningen har fastställts på olika nivå inom och utanför samernas hembygdsområde, är det nödvändigt att granska helhetssituationen gällande undervisningen i och på samiska på riksnivå och på samtliga utbildningsnivåer.

År 2014 godkände statsrådet ett principbeslut om ett åtgärdsprogram för att stimulera de samiska språken. Åtgärdsprogrammet innehöll många åtgärder vars genomförande fortsätter, och nya behov uppstår kontinuerligt.