Projekt och lagberedning

I avsnittet om projekt och lagberedning hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets lagprojekt samt andra betydande projekt.

Med hjälp av sökfunktionen tar information ur statsrådets projektregister kan du, förutom författningar och projekt, söka efter arbetsgrupper som tillsatts av ministeriet samt delegationer och andra organ.

Barnstrategin

Barnstrategin

Målet är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik samt att arbeta för ett barn- och familjevänligt samhälle.

Beredningen av barnstrategin

Yrkesskolereformen

Yrkesskolereformen

I reformen förnyas yrkesutbildningens finansiering, styrning, reglering, examina, anordnarstrukturer och hur man genomför utbildningen.

Yrkesskolereformen >>

Samarbete mellan högskolor och näringsliv

Samarbete mellan högskolor och näringsliv

I spetsprojektet klargörs bl.a. högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering, arbetsfördelning och samarbete. Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen utvecklas till att stöda verkningsfullhet och kommersialisering. De lagstiftningsmässiga hindren för utbildningsexport ses över och man tar i bruk terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES.

Information om spetsprojektet >>

Ungdomsgaranti

Ungdomsgaranti

Ungdomsgarantin stöder ungas livskompetens, studievägar och syselsättning samt fördjupar samarbetet för att stöda unga.

Information om spetsprojektet>>

Tillgång till konst och kultur

Tillgång till konst och kultur

Barns och ungas möjligheter att ha konst och kultur som hobby blir bättre. Barns och ungas multilitteracitet främjas. Konstens procentprincip tillämpas även inom social- och hälsovården.

Spetsprojektet för konst och kultur>>

Digitalisering av statsunderstöden

Digitalisering av statsunderstöden

Digitaliseringsprojektet som gäller statsunderstödsprocessen är en del av regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras.

Beredningsuppgifter inom projektet

Lagreform inom småbarnspedagogiken

Lagreform inom småbarnspedagogiken

Den nya lagen om småbarnspedagogik ersätter den gamla samt dagvårdsförordningen. Rätten till småbanrspedagogik ändras inte.

Beredning av lagen om småbarnspedagogik

Utvecklandet av högskoleutbildningen

Utvecklandet av högskoleutbildningen

Högskolornas urvalsmetoder förnyas, det blir möjligt att studera året runt i högskolorna och det blir lättare att erkänna tidigare erhållen kompetens.

Utvecklandet av högskoleutbildningen >>

Vision för högskoleutbildning och forskning 2030

Vision för högskoleutbildning och forskning 2030

I visionsarbetet granskas högskolesystemets utvecklingsmöjligheter och -modeller, samt verkningar och genomförbarnhet.

Visionsarbetet 2030 >>

Läsrörelsen

Läsrörelsen

Läskunnighetsforumet består av sakkunniga inom läskunnighet och har under hösten 2018 kommit med förslag om hur man kan ta tag i den försvagade läskunnigheten och läslusten.

Främjande av läskunnighet

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform

Nytt arkitekturpolitiskt program

Nytt arkitekturpolitiskt program

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program för Finland. Programmet ska bli klart i oktober 2020.

Apoli2020-programments beredning

Det nya gymnasiet

Det nya gymnasiet

Reformen ger gymnasieutbildningen dragningskraft. Projektet innebär såväl en reform av gymnasielagen som av gymnasiets verksamhet.

Det nya gymnasiet

Den nya grundskolan

Den nya grundskolan

I spetsprojektet reformeras grundskolan, lärandemiljöerna och lärarnas kompetens. Dessutom främjar man digitalisering av undervisningen, utvidgar programmet Skolan i rörelse samt utökar språkstudierna och gör dem mångsidigare.

Spetsprojektet Den nya grundskolan >>

Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)

Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Information om programmet >>

Språkundervisningen tidigareläggs

Språkundervisningen tidigareläggs

Undervisningen i det första främmande språket börjar tidigare. Undervisningen i A1-språket kommer att inledas redan under vårterminen i årskurs ett i hela landet.

Tidigarelagd språkundervisning

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet förnyar lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning.

Lärarutbildningsforumet