Musik

Sormet pianonsoittimilla

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för utvecklingen av musikbranschen, lagberedningen och anslagen som ingår i statsbudgeten. Som sakkunnigorgan fungerar Centret för konstfrämjande, konstrådet och statens musikkommission.

 

Ministeriets mål är att främja en hög kvalitet på musikframföranden, tillgången till tjänster och den kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten inom sektorn. Det är även viktigt att trygga tillgängligheten och diversiteten inom musiken.

Största delen av statsunderstödet för musik delar ministeriet ut som statsandelar till orkestrar.

Bestämmelser om statsandelarna finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och i teater- och orkesterlagen (730/1992). Grundar sig statsandelsfinansieringen på kalkylerade årsverken och priser per enhet som fastställts för dessa. Totalt får 28 orkestrar statsandel och de bildar ett nätverk som täcker hela landet.

Aktörer inom det s.k. fria fältet som står utanför statsandelssystemet är bl.a. registrerade professionella grupper (orkestrar, ensembler, körer), enskilda arbetsgrupper och frilansmusiker. Deras verksamhet stöds med prövningsbaserade verksamhets- och projektunderstöd från Centret för konstfrämjande. Det fria fältets turné- och klubbverksamhet stöds genom stiftelsen för musikfrämjande (Musiikin edistämissäätiö).

Finlands Nationalopera är en nationell konstinstitution med en specialposition i fråga om det statliga stödet. Stödet till Finlands Nationalopera beviljas av undervisnings- och kulturministeriet som ett prövningsbaserat statsunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder kulturpolitisk verksamhet och hobbyverksamhet på området genom att bevilja prövningsbaserade verksamhetsunderstöd till riksomfattande organisationer inom musik. Stöd ges även till musikinstituten som specialiserar sig på olika musikområden och instrument samt till Music Finland som svarar för den internationella kommunikationen på området.  

Understöd

Ytterligare information

Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330312