Litteratur

Avoinna olevia kirjoja

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för lagberedningen i fråga om främjandet av litteratur samt för anslagen som ingår i statsbudgeten. Genom utvecklingsprojekt som stöds av ministeriet främjas bl.a. utvecklingen av mångsidig läskunskap hos barn och unga. Som sakkunnigorgan fungerar Centret för konstfrämjande, konstrådet och statens litteraturkommission.

Ministeriets mål är att stödja författare och översättare i deras skapande arbete samt främja kännedomen om finländsk litteratur i Finland och utomlands. Ett ytterligare mål är att upprätthålla läskunskapen samt väcka och upprätthålla läsintresset hos allmänheten. 

Största delen av  statsunderstöden för litteratur beviljas till författare och översättare samt indirekt i form av understöd till biblioteken. I enlighet med målen för undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 beviljar ministeriet statsunderstöd för verksamhet som främjar litteratur och för att öka tillgången till litteratur och dess  tillgänglighet. Därtill stöder ministeriet Centret för litteraturexport FILI som har i uppdrag att främja kännedomen om finländsk litteratur i utlandet och översättningar av finländsk litteratur till andra språk samt översättningar av litteratur på andra språk till de inhemska språken. Därtill stöder ministeriet riksomfattande organisationer på litteraturens område.

Tillgången till litteratur med liten spridning främjas genom att biblioteken får stöd för litteraturinköp.

Stipendier i litteraturfrämjande syfte, som bl.a. konst-, projekt- och barnkulturstipendier, beviljas av Centret för konstfrämjande. Nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare, som  finns i anslutning till Centret för konstfrämjande, beviljar s.k. biblioteksstipendier och -bidrag.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder dessutom utgivning och introduktion av lättläst litteratur med hjälp av särskilda anslag. Understöden och stipendierna för lättläst litteratur handhas av Selkokeskus som finns i anslutning till Kehitysvammaliitto.

Som expertorgan fungerar Centret för konstfrämjande och statens litteraturkommission samt delegationen för informationsspridning.

I regeringens spetsprojekt som gäller tillgången till konst och kultur genomförs ett försöks- och utvecklingsprojekt för att främja multilitteracitet.

Ytterligare information

Leena Laaksonen, Kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330175