Litteratur

Avoinna olevia kirjoja

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för lagberedningen och budgetanslagen som gäller främjande av litteratur.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för lagberedningen och budgetanslagen som gäller främjande av litteratur. Ministeriet har som mål att stöda författare och översättare i deras skapande arbete och att främja kunskapen om den finländska litteraturen i Finland och utomlands.  Målet är även att upprätthålla läskunskapen och väcka läsintresset hos allmänheten.

I enlighet med målen för den kulturpolitiska strategin 2025 beviljar ministeriet statsunderstöd för verksamhet som främjar litteratur och läsande och för att öka tillgången till litteratur och dess  tillgänglighet. Ett särskilt mål i Sanna Marins regeringsprogram är att förbättra tillgången till kvalitetslitteratur med liten upplaga.

Största delen av statsunderstöden för litteratur beviljas till författare och översättare i form av stipendier och understöd samt indirekt som stöd till biblioteken. Ministeriet stöder riksomfattande organisationer på litteraturens område. Dessutom stöder ministeriet verksamheten vid Centret för litteraturexport FILI.  FILI har i uppdrag att främja kännedomen om Finlands litteratur utomlands och översättandet av finländsk litteratur till andra språk samt översättandet av litteratur på andra språk till de inhemska språken. 

I anslutning till Centret för konstfrämjande verkar en nämnd som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet och som har i uppgift att årligen fatta beslut om stipendier och bidrag som beviljas författare och översättare. (Lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961). År 2019 tillsatte ministeriet en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagen. Enligt tillsättningsbeslutet ska arbetsgruppen utarbeta ett utkast till en regeringsproposition, som ska vara klart senast 31.10.2020.

Tillgången till litteratur med liten spridning främjas genom inköpsstöd, som riktas till de allmänna biblioteken för litteraturinköp. Med hjälp av stödet kan biblioteken också bredda sina samlingar och göra dem mer mångsidiga. Mer information om inköpsstödet finns på ministeriets webbsida Bibliotekens finansiering.

Stipendier för främjande konstnärs-, projekt- och barnkulturstipendier, beviljas av Centret för konstfrämjande

Undervisnings- och kulturministeriet stöder också med ett separat budgetanslag publiceringen av lättläst litteratur samt verksamhet för att göra den känd.   Understöden och stipendierna för lättläst litteratur handhas av Selkokeskus som fungerar i samband med Förbundet Utvecklingsstörning

Sakkunnigorgan gällande litteratur är Statens litteraturkommission samt delegationen för informationsspridning

De budgeterade anslagen för främjande av litteratur är ca 6,9 miljoner euro år 2020.

Ytterligare information

Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330175