Litteratur

Avoinna olevia kirjoja

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för lagberedningen och budgetanslagen som gäller främjande av litteratur.

Ministeriet har som mål att stöda författare och översättare i deras skapande arbete och att främja kunskapen om den finländska litteraturen i Finland och utomlands.  Målet är även att upprätthålla läskunskapen och väcka läsintresset hos allmänheten. 

Största delen av statsunderstöden för litteratur beviljas till författare och översättare i form av stipendier och understöd samt indirekt som stöd till biblioteken. I enlighet med målen för kulturpolitiska strategin 2025 beviljar ministeriet statsunderstöd för verksamhet som främjar litteratur och läsande och för att öka tillgången till litteratur och dess  tillgänglighet. Därtill stöder ministeriet Centret för litteraturexport FILI som har som uppdrag att främja kännedomen om Finlands litteratur utomlands och översättandet av finländsk litteratur till andra språk samt översättandet av litteratur på andra språk till de inhemska språken.  Ministeriet stöder också riksomfattande organisationer på litteraturens område.

Tillgången till litteratur med liten spridning främjas genom inköpsstöd, som riktas till biblioteken för litteraturinköp. Mer information om inköpsstödet och en förteckning över böcker som omfattas av inköpsstödet finns på ministeriets sida Finansiering av biblioteken.

Stipendier för främjande av litteratur, såsom konstnärs-, projekt- och barnkulturstipendier, beviljas av Centret för konstfrämjande. Nämnden för biblioteksstipendier finns i anslutning till Centret för konstfrämjande och beviljar s.k. biblioteksstipendier och -understöd.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder dessutom med särskilda anslag utgivning och introduktion av lättläst litteratur. Utdelningen av understöd och stipendier för lättläst litteratur handhas av Selkokeskus som är en del av Förbundet Utvecklingsstörning.

Som sakkunnigorgan fungerar Centret för konstfrämjande och statens litteraturkommission samt delegationen för informationsspridning.

Ett särskilt mål i Antti Rinnes regeringsprogram är att förbättra tillgången till kvalitetslitteratur med liten spridning. De budgeterade anslagen för främjande av litteratur är ca 4,9 miljoner euro år 2019.

Ytterligare information

Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330175