Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster 2016-2019

Barn- och familjetjänsterna reformerades 2016-2019 för att de bättre motsvara de behov som finns hos barn, ungdomar och familjer. Reformen överskred gränserna mellan olika landskap, kommuner och förvaltningssektorer. Kommunens småbarnspedagogik, skolor och läroanstalter stöder elevernas och de studerandes lärande och välbefinnande.

Målet är att tjänsterna förblir en enhetlig, fungerande helhet, oberoende av vem som ordnar dem. Tjänsterna ska vara lätta att hitta och man ska få handledning till rätt tjänst i rätt tid i näromgivningen och inom basservicen, då det är ändamålsenligt för barnet eller den unga. Tjänsterna utgår från kunden och man idkar tätt samarbete med studentvården, lärarna och tjänster på specialnivå.

De viktigaste målen och resultaten 2016-2018:

1. Utvecklingsarbetet skedde i 12 projekt och på riksnivå.

2. Ett välmående barn lär sig och växer. Vi uppmuntrar glädje i lärandet tillsammans.

 • Grundskolan som främjare av välbefinnandet är ett av de fyra viktigaste målen som valts av Grundskoleforumets uppföljningsgrupp.
 • Välbefinnandet har en stor betydelse för lärandet. Ett välmående barn lär sig och ett barn som lär sig mår vanligtvis bra.
 • En jämlik grundläggande utbildning garanterar att alla har möjlighet att uppnå sin potential.Vi skapar barn- och ungdomsorienterade verksamhetsmodeller för elevvården och tvärsektoriellt samarbete i kontaktytorna mellan bildningsväsendet och social- och hälsovården.

3. De barn- och ungdomsorienterade verksamhetsmodellerna inom elevvården har stärkts genom att ta fram guider och artikelsamlingar och genom att ordna utbildningar.

 • Kunskapsledningen har stärkts genom att utvidga elevvårdens kunskapsgrund med riksomfattande utredningar om elevvårdstjänsterna samt genom indikatorpaket som riktats till kommunerna.
 • Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna svarar på barnens, de ungas och vårdnadshavarnas behov.
 • För barn och unga som behöver mycket stöd har man tagit fram mångprofessionella samarbetsförfaranden till exempel med hjälp av styrnings- och servicenätverket för krävande särskilt stöd.

4. Vi ökar delaktigheten och samhörigheten och förebygger mobbning genom att stöda känslo- och interaktionsfärdigheterna samt kompisrelationerna. Vi understöder hobbyverksamhet i samband med skolan.

 • Fritidsverksamhet som stöder välbefinnandet och lika möjligheter till hobbyer har främjats genom att man ordnat allt mer hobbyverksamhet enligt barns och ungas önskemål i anslutning till skolan till exempel genom klubbverksamhet, Skolan i rörelse-verksamhet och konst- och kulturverksamhet.
 • I fråga om förebyggande av mobbning och främjande av arbetsron har man fokuserat på bl.a. behov av ändringar i lagstiftningen, förändring av verksamhetskulturen och utveckling av det mångprofessionella samarbetet samt på informationsstyrning. En del av utvecklingsåtgärderna har genomförts bl.a. i samband med den nya lagen om småbarnspedagogik och den nya gymnasielagen.

5. Vi uppmuntrar alla barn att delta i småbarnspedagogiken.

 • Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik utvidgades till att gälla 31 % av alla femåringar och pågår till slutet av juli 2020.
 • Enligt Utbildningsstyrelsens skulle en förlängning av den avgiftsfria förskoleundervisningen öka jämlikheten eftersom fler barn än för närvarande på detta sätt skulle ha möjlighet att delta i småbarnspedagogiken. En sådan ändring skulle också stöda ordnandet av högklassiga tjänster för barn.

En del åtgärder i utvecklingshelheten blev klara under 2019

 • Artikelsamlingen om barn- och ungdomsorienterade elevvårdstjänster Kohtaaminen keskiössä – lapsi- ja nuorilähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa publicerades den 16 april 2019 i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd och Mannerheims Barnskyddsförbund.
 • För elevvårdsgrupperna på andra stadiet utarbetas före september 2019 en anvisning gällande en bra arbetsmodell i syfte att stärka det gemensamma arbetet. Anvisningen utarbetas i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd, yrkespersoner på området och studerandeorganisationer.
 • Under våren 2019 görs den första riksomfattande utredningen för kuratorer och psykologer inom elevvården på andra stadiet. Utredningen görs i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.
 • Avsikten är att ta i bruk skolhälsovårdens förhandsinformationsblanketter under hösten 2019.

Utvecklingsarbetets resultat år 2025:

 • Mobbningen och ensamheten i fråga om barn och unga har minskat och varje barn och ungdom upplever sig höra till en gemenskap där han eller hon blir hörd.
 • En verksamhetskultur som grundar sig på delaktighet och samhörighet har stärkts inom småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och hobbyverksamheten.Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga och har möjlighet att påverka ärenden.
 • Individuella lärandevägar för barn och unga stöder ett jämlikt lärande och innefattar även styrning och stöd.
 • Varje barns och ung persons lärande, uppväxt och utveckling stöds i ett intensivt, mångprofessionellt samarbete där yrkespersonerna har starkare kompetens och kollegialt stöd.
 • Möjligheter att förverkliga sig själv tryggas för alla barn och unga.
 • När ändamålsenligt stöd erbjuds vid rätt tidpunkt har man även kunnat dämpa kostnadsökningen.

Så här framskrider projektet

Ytterligare information

Katja Bergbacka, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330267