Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster

Reformen av tjänsterna för barn och familjer förnyas under 2016-2018 så att de på ett bättre sätt motsvarar barns, ungas och familjers behov. Vid reformen överskrids landskaps- och kommungränserna och förvaltningsområdesgränserna. Småbarnspedagogik, skolor och läroinrättningar kvarstår i kommunerna. De stöder elevers och studerandes inlärning och välbefinnande.

Målet är att tjänsterna förblir en enhetlig, fungerande helhet, oberoende av vem som ordnar dem. Tjänsterna ska vara lätta att hitta och man ska få handledning till rätt tjänst i rätt tid i näromgivningen och inom basservicen, då det är ändamålsenligt för barnet eller den unga. Tjänsterna utgår från kunden och man idkar tätt samarbete med studentvården, lärarna och tjänster på specialnivå.

Åtgärder under hösten 2019

  • Som ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen, Institutet för hälsa och välfärd och Mannerheims Barnskyddsförbund utvecklar man anvisningarna för studerandevådstjänster som utgår ifrån barn och unga
  • Man är igång med att göra upp en arbetsmodell för studerandevårdsgrupper inom andra stadiet
  • Ett pilotprojekt med de första elektroniska blanketterna för förhandsuppgifter inom skolhälsovården kör igång
  • Man preciserar modellerna för mångsidig utvärdering samt för hur man erbjuder hjälp och stöd i anslutning till samarbetet mellan studenthälsovården och det pedagogiska stödet
  • Man publicerar resultaten av den enkät som riktades till kuratorer och psykologer inom studerandevården

Stopp för mobbning, start för hobbyer

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp har utrett hur man kan förebygga och ingripa i mobbning samt hur man kan främja skolfred. Målet med arbetsgruppens 24  förslag är att trygga varje barns och ungdoms trygghet och välfärd då hen deltar i småbarnspedagogik, undervisning eller utbildning. 

Barn och unga involveras i beslutsfattandet och deras önskade fritidsverksamhet flyttas till skollokaler och skoldagen. I den årliga riksomfattande elevenkäten får de unga föra fram sina hobbyönskemål. Understöd beviljas för att kunna förverkliga hobbyverksamheten i anslutning till skoldagen.

Undervisnings- och kulturministeriet har kört igång ett projekt där man planerar ett nytt, riksomfattande hobbypass för alla i grundskolans övre klasser. Målet är att unga personer nästa år kan ladda ner Hobbypasset som mobilapp i son egen smarttelefon.

Programmet Skolan i rörelse utvidgas. Målet är att alla barn och unga i grundskolan ska röra på sig minst en timme per dag. 2017 startade ett försök med att utvidga Skolan i rörelse till att omfatta även andra stadiet.

Programmet Skolan i rörelse utvidgas

Barnen i fokus inom småbarnspedagogiken

Alla barn i familjedagvården och i daghemmen får en småbarnspedagogisk plan. Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1 september 2018.  Den nya lagen förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå och förtydliga de anställdas uppgiftsbenämningar. Då man planerar och ordnar småbarnspedagogisk verksamhet bör man beakta barnets väl. Barnet bör också skyddas från våld, mobbning och trakasserier.

Nya verksamhetsmodeller för elev- och studerandevård

Nya verksamhetsmodeller skapas för elev- och studerandevården för att barn och unga ska få ändamålsenligt stöd i rätt tid i de framtida kommunerna och landskapen.

Skol- och studerandehälsovården samt psykolog- och kuratorstjänsterna utvecklas utifrån barnens och ungdomarnas behov. Yrkesmänniskor bedriver sektorsövergripande samarbete för att tjänsterna ska kvarstå för barn och unga som en helhet oberoende av vem som ordnar dem.

En sektorsövergripande arbetsgrupp utarbetar riksomfattande arbetsmodeller för elev- och studerandevårdsgrupper enligt utbildningsstadium. Aktörer inom elevvården har på riksomfattande nivå deltagit i utvecklandet av modellerna.

Rätten till psykolog- och kuratorstjänster utvidgas till att gälla alla studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studerande inom handledande utbildning .

Under hösten 2017 och 2018 ordnar Utbildningsstyrelsen, regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd en utbildningsrunda som gäller lagen om elev- och studerandevård

Mer om elev- och studerandevården (på finska, Institutet för hälsa och välfärd)

Därtill har utvecklingsgruppen för krävande särskilt stöd lagt fram förslag som syftar till att under varje förskole- och skoldag trygga rätten till undervisning för varje elev alltid när det med beaktande av elevens hälsotillstånd är möjligt.

Så här framskrider projektet

Ytterligare information

Katja Bergbacka, projektledare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330267  


Hanne Kalmari, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163046