Lagstiftning som gäller småbarnspedagogiken

På denna sida finns en förteckning med länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som gäller småbarnspedagogik. Där det är möjligt leder länken direkt till den uppdaterade författningen i författningsdatabasen Finlex, som också innehåller de ändringar som gjorts i den ursprungliga lagen eller förordningen.

 

Lagen om barndagvård (36/1973) bytte namn till lagen om småbarnspedagogik genom en lagändring (580/2015) som trädde i kraft 1.8.2015. Begreppet dagvård ersätts av småbarnspedagogik. Småbarnspedagogiken är en del av fostrings- och utbildningstjänsterna och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. På småbarnspedagogiken tillämpas tills vidare också bestämmelser som gäller dagvård och hänvisar till socialvård eller socialtjänster.

Lag om småbarnspedagogik (36/1973):
Lagen om småbarnspedagogik innehåller bl.a. en definition av småbarnspedagogiken och dess målsättningar. Lagen tillämpas på småbarnspedagogisk verksamhet som anordnas av en kommun, samkommun samt någon annan serviceproducent och ges vid daghem, i familjedagvård eller som övrig småbarnspedagogik.

Förordningen om barndagvård (239/1973):
Förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. handläggning av och ansökningstider i fråga om ansökan till dagvård samt om relationstalet mellan antalet personer i vård- och uppfostringsuppgifter och antalet barn. 

Lag om grundläggande utbildning (628/1998):
I lagen föreskrivs bl.a. om förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Lag om privat socialservice (922/2011):
I lagen föreskrivs om bl.a. tillstånd, anmälan och tillsyn i fråga om anordnandet av privat dagvård. (SHM)

Lagar om avgifter, ekonomiskt stöd och tjänster

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000):
Syftet med klientlagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till god service och gott bemötande inom socialvården. (SHM)

Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016):
Lagen innehåller bestämmelser om fastställandet av avgiften för småbarnspedagogik, månadsavgiften, inkomstgränserna samt om den övre gränsen för avgiften som kommunen tar ut. Lagen innehåller också bestämmelser om inkomster som avgiften grundar sig på samt om förutsättningar för efterskänkning eller sänkning av avgiften.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996):
Lagen föreskriver om rätt till ekonomiskt stöd som betalas som alternativ till småbarnspedagogik i fråga om föräldrar till ett barn under skolåldern och om ekonomiskt stöd som betalas till en vårdproducent för ordnande av vården av ett barn. Inom statsförvaltningen svarar social- och hälsovårdsministeriet för hemvårdsstödet och privatvårdsstödet. (SHM)  

Lagar och förordningar gällande personalen

 

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002):
I lagen förutsätts att personer som arbetar med barn visar arbetsgivaren ett straffregisterutdrag. (JM)

Barnskyddslag (417/2007):
Lagen innehåller bestämmelser om barnskydd för barn och familjer samt om förebyggande barnskydd. I lagen föreskrivs om utveckling av tjänsterna för att stöda fostran. I barnskyddslagen föreskrivs om social- och hälsovårdens, skolväsendets samt vissa andra myndigheters skyldighet att göra barnskydds- och brottsanmälan. (SHM)

Lagar om finansieringen av småbarnspedagogik

Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009):
Lagen tillämpas på statsandelen som beviljas för driftskostnader för bl.a. kommunala uppgifter som bestäms om i lagen om grundläggande utbildning och lagen om småbarnspedagogik. (FM)

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009): 
I lagen och förordningen föreskrivs om bl.a. statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Statsunderstödslagen (688/2001):
I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas vid beviljande av statsunderstöd för verksamhet eller projekt. (FM)

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386   förnamn.efternamn@minedu.fi


Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365   förnamn.efternamn@minedu.fi