Central lagstiftning som gäller den allmänbildande utbildningen

lakikirjoja. KUVA: OKMPå denna sida finns en förteckning med länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som gäller den allmänbildande utbildningen.

Där det är möjligt leder länken direkt till den uppdaterade författningen i författningsdatabasen Finlex, som också innehåller de ändringar som gjorts i den ursprungliga lagen eller förordningen.

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)
I lagen föreskrivs om grundläggande utbildning och läroplikt, förskoleundervisning, tilläggsundervisning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förordning om grundläggande utbildning (852/1998)
I förordningen föreskrivs om bl.a. undervisning och arbetstider, bedömning, rättssäkerhet och tillstånd att ordna utbildning.

Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012)
I förordningen föreskrivs om allmänna riksomfattande mål för undervisningen samt om timfördelningen.

Gymnasieutbildning och studentexamen

Gymnasielagen (629/1998)
I lagen föreskrivs om allmänbildande gymnasieutbildning som bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs och är avsedd för ungdomar och vuxna.

Gymnasieförordning (810/1998)
I förordningen föreskrivs om bl.a. gymnasiets undervisning och arbetstider, bedömning, rättssäkerhet och tillstånd att ordna utbildning.

Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) eller i fråga om de som inledde gymnasiet före 1.8.2016 Statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002)
I förordningen föreskrivs om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen samt om timfördelningen.

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (856/2006)

Lag om anordnande av studentexamen (672/2005) och förordning (915/2005)
I lagen föreskrivs bl.a. om anordnande av studentexamen, prov och bedömning av dem, examinander samt om studentexamensnämnden.

Grundläggande konstundervisning

Lag om grundläggande konstundervisning (633/1998)
I lagen föreskrivs bl.a. om anordnare av grundläggande konstundervisning och anordnande av undervisning, läroplaner, antagning som elev, bedömning, personal, statsandelar och avgifter.

Förordning om grundläggande konstundervisning (813/1998)
I förordningen föreskrivs om lärokurser, undervisningens omfattning, ny bedömning och rättelse av bedömning samt om ansökan om tillstånd att ordna utbildning.

Fritt bildningsarbete

Lag om fritt bildningsarbete (632/1998) och förordning (805/1998)  
I lagen föreskrivs bl.a. om anordnare av fritt bildningsarbete och ordnande av undervisning, tillstånd att driva läroanstalt, personalen, statsandel för driftskostnader och statsunderstöd.

Finansiering

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
I lagen föreskrivs bl.a. om statsandelar och statsunderstöd som beviljas för verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning. (FM)

Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
Lagen tillämpas på statsandelar som beviljas för driftskostnader för kommunala uppgifter som föreskrivs om i bl.a. lagen om grundläggande utbildning och lagen om grundläggande konstundervisning. (FM)

Statsunderstödslagen (688/2001)
I lagen ingår bestämmelser om de grunder och den praxis som ska iakttas i fråga om finansiering av bidragsnatur för verksamhet eller projekt. (FM)

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001)    

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (908/2010)  

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter (1097/1998)  

Förvaltning

Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998)
I lagen föreskrivs bl.a. om direktionen, rektorn, instruktionen, understöd och donationer, laglighetsövervakningen och tillämpningen av lagen om förvaltningsförfarande på utbildningen.

Lag om elev- och studerandevård (1287/2013)
I lagen föreskrivs bl.a. om rätten till elevhälsa för elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt för studerande i gymnasieutbildning.

Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning (1061/2009)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter (410/2011)

Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner (882/2010)

Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (30/2008)

Behörigheter för personal inom undervisningsväsendet

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
I förordningen föreskrivs bl.a. om behörighetsvillkor för rektorer, lärare och handledare som avses i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning.

Förordning om pedagogisk behörighet för lärare inom vissa konstområden (948/1998)

Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medför (780/2001)

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
Lagen tillämpas bl.a. på erhållande av tjänster inom morgon- och eftermiddagsverksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Barnskyddslagen (417/2007)
Lagen innehåller bestämmelser om barnskydd för barn och familjer samt om förebyggande barnskydd. I lagen föreskrivs om utveckling av tjänsterna för att stöda fostran. I barnskyddslagen föreskrivs om social- och hälsovårdens, skolväsendets samt vissa andra myndigheters skyldighet att göra barnskydds- och brottsanmälan. (SHM)

Lag om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn (662/1998) (FM)

Ytterligare information

Anne-Marie Brisson, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330079